Mobiele menu

Flevomiind

Projectomschrijving

Flevomiind: maakt ouderen met psychiatrische problemen weer zelfredzaam

Ouderen met chronische psychiatrische problematiek vinden vaak nauwelijks aansluiting in de samenleving. Ze zijn sterk gefocust op de eigen problematiek en raken makkelijk in een sociaal isolement. Hun psychische problemen gaan soms gepaard met overlast, bijvoorbeeld door onaangepast gedrag. Hun kwaliteit van leven wordt steeds minder terwijl de zorgkosten voor hun behandeling stijgen.

Hoe het werkt

Via een digitale huiskamer en workshopruimte kunnen deelnemers aan Flevomiind elkaar 24/7 ontmoeten en ondersteunen. De deelnemende ouderen vinden deze ontmoetingen in eerste instantie vaak erg leuk, maar als er sprake is van persoonlijke ontregeling wordt het soms wel moeilijker. Maar door juist daarover te praten in de groep, ontstaat vanzelf een ondersteunende interactie tussen groepsleden. Een behandelaar kan daar vervolgens op inspelen en de ontwikkelprocessen bij de deelnemers gericht versterken.

Wat het oplevert

Flevomiind sluit aan bij de behandeling, die bij deze groep ouderen gericht is op persoonlijke stabilisatie en herstel. Flevomiind maakt gebruik van de onderlinge ondersteuningsmogelijkheden van de groepsleden en stimuleert sociale contacten. Door betere sociale vaardigheden én onderlinge sociale controle, komen de ouderen weer tot zelfredzaamheid. Dat kan sociaal isolement en frequente terugval voorkomen of verminderen, en tegelijkertijd de effectiviteit van de behandeling vergroten. Aan het project nemen cliënten deel die in behandeling zijn in de behandelkliniek van GGZ Centraal in Lelystad.

Voor wie

Voor ouderen met chronische psychiatrische problematiek die nauwelijks aansluiting vinden in de samenleving.

Achtergrond

Flevomiind is een zogeheten VIMP-project (Verspreidings- en implementatie Impuls) in vervolg op het project CVN.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Doel en beoogd resultaat Flevomiind is een vervolg op project 32 020 0003 CVN; Connected Vitality Network (CVN) van het participerend programma AAL. Effectieve innovaties doorontwikkelen en borgen in de doelgroep ouderen van >60 jaar met complexe psychiatrische problematiek, die vaak in een sociaal isolement leven en frequent terugvallen, klinisch worden opgenomen in de kliniek van GGZ Centraal in Lelystad. Doel is dat zij meer sociale capaciteit krijgen om te participeren in de maatschappij, meer regie over hun eigen leven houden, beter zelfstandig kunnen functioneren, waardoor sociaal isolement en frequente terugval voorkomen/gereduceerd wordt. Tegelijkertijd wordt de effectiviteit van behandeling vergroot en zo dicht mogelijk geboden op hun eigen leefomgeving. De cliënten zullen over twee jaar in hun eigen groep minstens 50% meer tijd besteden aan hun eigen sociaal netwerk en 30% meer contacten hebben. Zo realiseren we 30% reducering terugval en zorgkosten in twee jaar. Onderbouwing Flevomiind is een vervolg op project 32 020 0003 CVN; Connected Vitality Network (CVN)In CVN is een videocommunicatienetwerk en interface ontwikkeld voor groepen senioren voor sociale interactie, om samen activiteiten te doen naar eigen wensen, mogelijkheden en leefstijl. Er is software ontwikkeld voor contacten met familie/vrienden en met zorg/dienstenleveranciers en voor het vormen van communities rond vaardigheidstraining. Tijdens de doorontwikkeling en pilots is gebleken dat combinatie van nieuwe sociale modules over afstand; peer community (gebruik in eigen sociaal netwerk) en het kunnen zien van lichaamstaal bij zorg op afstand vele mogelijkheden schept voor (toekomstige) kwetsbare ouderen. Daarom zullen we in dit project ons richten op ouderen met psychiatrische problematiek die cliënt zijn van GGZ Centraal. In deze groep is een terugvalpercentage van 40% De cliënten worden nu behandeld in deeltijd of klinisch in de behandelkliniek van GGZ Centraal in Lelystad. De effectiviteit van behandelingen zijn verminderd en zorgkosten nemen significant toe. In deeltijdbehandeling kunnen cliënten nu onvoldoende intensief begeleid en gemonitord worden. Samenwerkingsverband Het geïntegreerde ontwikkelteam zal bestaan uit zorgprofessionals, cliënten en research specialisten. Per organisatie zijn de verantwoordelijkheden: - GGZ Centraal – Inbreng psychiatrische zorg, preventie, cliënt expertise, cliënten, zorgmanagementexpertise. Bijdrage van € 27.000 uit innovatiefonds GGZ Centraal en uit medewerkers uren - CMO Flevoland – Validatie van de oplossing, keten activatie en borgingsplan voor ketenimplementatie, netwerk in welzijn en wonen. Bijdrage van € 16.600 in uren - YoooM – Technisch ontwikkel traject, zorgdragen dat de ontwikkeling cliënt/behandeling gestuurd is. Bijdrage van € 30.000 Boven het ontwikkelteam staat het adviesraad waarbinnen de drie organisaties elk 33% stemrecht hebben en vanuit consensus gestuurd wordt mochten er problemen voordoen. Deze stuurgroep kan ten alle tijden ingrijpen, omdenken en interventies doen om het project in goede banen te leiden. In dit project wordt €50.000 bij u aangevraagd als onderdeel van de begroting van €129.000. Implementatiestrategie We gaan samen op weg, kritiek van cliënten en van professionals wegen even zwaar. Het is een ontwikkelingsmodel. Behoeftenpeiling bij cliënten, zorgprofessionals en managers. Testen en valideren wordt met betrokkenen gedaan, waarbij een leeromgeving wordt gecreëerd, rekening wordt gehouden met afwachtende houding van cliënten en weerstand bij professionals. Kritiek wordt verwerkt door aanpassing in de software of werkwijze. Mijlpalen en successen worden gevierd. Monitoring van afbouw face-to-face ontmoetingen en vervanging door de FlevoMiiND community, Constante communicatie over en weer is zeer belangrijk. Evaluaties vinden minstens halfjaarlijks plaats. In laatste fase vindt verspreiding naar meer doelgroepen plaats. Plan van Aanpak Fase 1 onderzoek, 01-12-2014 Bestaande research en kennis op gebied van hybride zorgcommunities combineren. Samenstellen team van zorgprofessionals, research en cliënten. Diepte-interviews ouderen en zorgprofessionals. Scherp krijgen van behoeftenstructuren, risico’s en succesparameters. Fase 2 ontwikkeling, 01-05-2015 Concept en functioneel ontwerp zorgcommunity Samenstellen eindgebruikersgroep voor eerste community en testen. Bijstellen prototypes in korte feedbackloops op modules. Groep en professionals leren competenties voor gebruik van digitale middelen, zowel fysiek als mentaal. Fase 3 valideren met veldstudie, 01-11-2015 Valideren van ontwikkeling met doelgroep aan de hand van succesparameters uit fase1. Fase 4 Borging, 01-02-2016 tot 01-10-2016 Volgen van ontwikkelingen in gebruik van de community. Gebruik systematiek in andere groepen. Borging systematiek in de organisatiestructuur van GGZ Centraal, zoals reeds afgesproken. Overdracht kennis aan ZorgvoorBeterkennisplein en Marktplaats Ouderenzorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
73500095001
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Korff
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Centraal