Mobiele menu

Futurelab''s advanced master for graduated biomedical researchers and physician-scientists with an entrepreneurial spirit

Projectomschrijving

De ontwikkeling van nieuwe medische interventies zoals vaccins en geneesmiddelen voor het voorkomen van ziekten en de behandeling van (toekomstige) patiënten is steeds gecompliceerder geworden als gevolg van:
- de complexiteit van ziekten waarvoor geen geschikte therapeutica beschikbaar zijn
- uitgebreide regelgeving
- de hoge kosten van biomedisch onderzoek en ontwikkeling
- de vele hindernissen die gepaard gaan met een succesvolle introductie van een nieuwe interventies in de kliniek.
Daarnaast vraagt de samenleving een laag risico, geringe belasting en hoge kwaliteit van de gegevens bij de ontwikkeling van nieuwe medische interventies voor proefpersonen en patiënten die deelnemen aan een klinisch onderzoek. Bovendien moeten deze nieuwe interventies tegen een redelijke prijs beschikbaar zijn.

Het afgelopen decennium is ons begrip van de genetica en biologie van ziekten enorm verbeterd. De verkregen inzichten bieden kansen voor de ontwikkeling van nieuwe en gerichte medische interventies. Deze observaties hebben geleid tot een idee voor een nieuw en inspirerend educatie- en trainings-(E&T)-programma voor ambitieuze afgestudeerde en ondernemende biomedische/arts-onderzoekers.

Om de mogelijkheden voor zo'n nieuw E&T-programma te verkennen, financierde het ministerie van VWS een haalbaarheidsproject en het opstellen van een business/haalbaarheidsplan. Vervolgens werden twee proefcursussen ontwikkeld op basis van een learning-by-doing benadering met specifieke praktijkcases in nauwe samenwerking met het Centre for Human Drug Research (CHDR), het Tech Transfer Office van de Universiteit Leiden en de Universiteit Leiden Medisch Centrum (Luris), het farmaceutisch bedrijf Roche en de Stichting Leiden Bio Science Park. Beide cursussen werden op hoog niveau gewaardeerd door de cursisten.

Doel

Het doel van dit project is om de basis te leggen voor een inspirerende leeromgeving en een parttime E&T-programma die de kwaliteit en effectiviteit van biomedisch onderzoek naar nieuwe medische interventies zal stimuleren. Het zal bijdragen tot versterking van de competenties en samenwerking van onderzoekers uit de publieke en private sector op het gebied van interventieonderzoek, ondernemerschap, projectmanagement, intellectueel eigendom, financiën, regelgeving en ethische aspecten in lijn met de eisen van het ministerie van VWS.
Ter ondersteuning zullen moderne hulpmiddelen en een digitaal leerplatvorm worden ontwikkeld voor tijd en plaatsonafhankelijk online onderwijs om de biomedische professionals in staat te stellen het volledige E&T programma of individuele stand-alone cursussen te combineren met een drukke fulltime baan en gezinsleven.

Producten

Titel: Integrating scientific considerations into R&D project valuation
Auteur: Saco J. de Visser, Adam F. Cohen and Marcel J. H. Kenter
Magazine: Nature Biotechnology
Titel: Milieuregels belemmeren kankeronderzoek en -therapie
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Link: https://www.ntvg.nl/artikelen/milieuregels-belemmeren-kankeronderzoek-en-therapie
Titel: Integrating scientific considerations into R&D project valuation
Auteur: Saco J. de Visser, Adam F. Cohen and Marcel J. H. Kenter
Magazine: Nature Biotechnology
Begin- en eindpagina:
Titel: Controlled Human Infections As a Tool to Reduce Uncertainty in Clinical Vaccine Development
Auteur: Meta Roestenberg, Ingrid M C Kamerling, Saco J de Visser
Magazine: Frontiers in Medicine
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2018.00297/full
Titel: Controlled Human Infections As a Tool to Reduce Uncertainty in Clinical Vaccine Development
Auteur: Meta Roestenberg1, Ingrid M. C. Kamerling and Saco J. de Visser
Magazine: Frontiers in Medicine
Titel: Is it time to reform oversight of clinical gene therapy in the EU?
Auteur: MJH Kenter
Magazine: British Journal of Clinical Pharmacology
Titel: Milieuregels belemmeren kankeronderzoek en -therapie
Auteur: Marcel J.H. Kenter, J.C. (Hans) Clevers, Jan Cornelissen en René H. Medema
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Is it time to reform oversight of clinical gene therapy in the EU?
Auteur: M.J.H. Kenter
Magazine: British Journal of Clinical Pharmacology
Begin- en eindpagina:
Link: https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bcp.13795
Titel: Committee Finder tool
Auteur: M.J.H. Kenter et al.
Link: https://www.pauljanssenfuturelab.eu/our-tools/
Titel: Een post-graduate educatie & training initiatief voor ondernemende (bio-)medische en farmaceutische professionals
Auteur: Marcel Kenter
Titel: Futurelab - A new international advanced master education program for biomedical researchers (with an entrepreneurial spirit).
Auteur: Marcel Kenter
Titel: Who is afraid of GMO-ATMP?
Auteur: Marcel Kenter
Titel: QUESTIONS!
Auteur: M.J.H. Kenter et al.
Link: https://vimeo.com/198967583/e4dcd88ca0
Titel: Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures
Auteur: MJH Kenter et al.
Link: https://www.pauljanssenfuturelab.eu/courses/
Titel: Paul Janssen Futurelab
Auteur: MJH Kenter et al.
Link: https://www.pauljanssenfuturelab.eu/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

The development of novel therapeutic interventions for (future) patients has become increasingly complicated as a result of: (i) the complexity of diseases for which no adequate therapeutics are available, (ii) extensive regulations, (iii) the high costs of biomedical research and development, and (iv) the many hurdles that are associated with a successful introduction of novel interventions in the clinic. In addition, society demands high data quality and low risks for subjects in the development of new therapeutic interventions. Moreover these have to be available at a reasonable price. The last decade our understanding of the genetics and biology of diseases has expanded vastly and the new insights offer various opportunities for the development of novel and targeted medical interventions. These observations have stimulated the idea for a new and inspiring post-graduate learning centre and advance master program for ambitious graduated biomedical researchers and physician-investigators with working experience and an entrepreneurial spirit. To explore the possibilities for such a new a learning centre, the Ministry of Health Welfare and Sports and TI Pharma financed a feasibility project and the production of a business/feasibility plan for a new post-graduate learning centre. Subsequently, two pilot courses were developed using a learning-by-doing approach with dedicated teaching case studies in close collaboration with the Centre for Human Drug Research (CHDR), the Tech Transfer Office of the University Leiden and Leiden University Medical Centre (Luris), the pharmaceutical company Roche, and the Leiden Bio Science Park Foundation. Both courses were appreciated at a high level by the course participants. The purpose of this three year project is to lay the foundation for an inspiring learning environment and a part-time advance master that will stimulate the quality and efficacy of biomedical/clinical research for novel medical interventions. It will contribute to the enhancement of the competencies and collaboration of researchers from the public and private sector in the field of intervention research, entrepreneurship, project management, intellectual property, finance, regulations and ethical aspects in line with the requirements of the Ministry of Health Welfare and Sports. Modern education tools will be developed to support distant learning in order to allow the professionals to combine the part-time advance master or standalone courses with a busy full-time job and family life.

Kenmerken

Projectnummer:
836006501
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.J.H. Kenter PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum