Mobiele menu

Gemeente Eijsden-Margraten pakt de enorme eenzaamheid bij de doelgroep, senioren van 75 jaar en ouder, aan met Sociaal Vitaal samen met de werkgroep Een tegen eenzaamheid, de participatiecoach en de buurtcoach sport en bewegen

Projectomschrijving

De gemeente Eijsden-Margraten start met het programma Sociaal Vitaal. Het project richt zich op ouderen vanaf 75 jaar met een lage sociale economische status die onvoldoende lichamelijk actief zijn en zich eenzaam voelen. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor eenzaamheid te verminderen.
Het project duurt 18 maanden en start op 15 januari 2021. Het project bestaat uit een persoonlijke wervingsbenadering, het aanbieden van een fittest en een veelzijdig beweegprogramma met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en gezondheidsvoorlichting.

Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Eijsden-Margraten, SWEM, Huis voor de Sport Limburg, Envida, Traject, de Zonnebloem, de GGD, de buurtsport- en participatiecoach en GALM. Ouderen worden op verschillende manieren actief bij de opzet en uitvoering van het project betrokken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sociaal Vitaal in gemeente Eijsden-Margraten is gericht op verspreiding van deze interventie in Limburg (het is het eerste Sociaal Vitaal project in Limburg) en op doorontwikkeling van Sociaal Vitaal. Samen met lokale partijen bieden we minder mobiele, eenzame zelfstandig wonende ouderen die gebruik maken van de thuiszorg Sociaal Vitaal aan. Hiertoe wordt specifiek samengewerkt met thuiszorg Envida. Sociaal Vitaal heeft als doelstelling het verminderen van emotionele en sociale eenzaamheid en het bevorderen van fysieke fitheid. Om eenzaamheid te verminderen krijgen deelnemers een sociale vaardigheids- , weerbaarheids- en zelfmanagement training aangeboden om veerkracht en sociale verbondenheid te bevorderen. Het bevorderen van lichamelijke activiteit is een belangrijk onderdeel want het wekelijks samen in beweging komen zorgt dat onderling contact maken eenvoudiger wordt en daarbij wordt fysieke fitheid, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid behouden en zo mogelijk verbeterd, hetgeen een positief effect heeft op de kwaliteit van leven. De werkzame bestanddelen die volgens Bouman en Van Tilburg die relevant zijn voor het verminderen van eenzaamheid zijn beschreven bij de wijze waarop de subdoelen van Sociaal Vitaal worden gerealiseerd. Sociaal Vitaal in Eijsden-Margraten richt zich op zelfstandig wonende oudere mannen en vrouwen met een lage sociaal economische status van 75 jaar en ouder, die lichamelijk inactief en/of eenzaam zijn. De deelnemers worden rechtstreeks via een persoonlijke benadering op basis van brief vanuit de gemeente, via de thuiszorg, de huiskamers en het sociaal team geworven. Ouderen worden op verschillende manieren bij de uitvoering van het project betrokken, zoals participatie in de projectgroep, behoeftenpeiling, werving van ouderen en invulling van het programma. De uitvoering van Sociaal Vitaal wordt ondersteund door de projectgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente Eijsden Margraten, Stichting SWEM, Huis voor de Sport Limburg, de participatiecoach Eijsden-Margraten, de buurtcoach sport en bewegen Eijsden-Margraten, thuiszorg Envida, Fysiotherapie BMetric, Tielke Aussems (voormalig huisarts en adviseur KBO) en de Werkgroep een tegen eenzaamheid in Eijsden Margraten en welzijnswerk Trajekt (Hettie Mellink). De toegevoegde waarde van het uitvoeren van Sociaal Vitaal in het Eijsden-Margraten is dat het aansluit op de signalering van eenzaamheid in de gemeente omdat er een interventie wordt aangeboden waarmee samen met de bewoners eenzaamheid kan worden verminderd. Zo zijn er ouderenhuiskamers en is de gemeente aangesloten bij één tegen eenzaamheid, waarin de GGD, Fysiotherapie, welzijnswerk Trajekt, stichting SWEM, en een voormalig huisarts zijn vertegenwoordigd. Er wordt naar gestreefd om in het najaar van 2020 een coalitie tegen eenzaamheid te vormen. Zuid Limburg is een enorm vergrijsde regio. Het percentage 75+ in Eijsden Margraten is relatief hoog met 11,4%, Uit een scan van de GGD blijkt dat in Eijsden-Margraten in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder 43.3% emotioneel eenzaam is en 52,1% sociaal eenzaam. Berekend is dat de doelgroep in Eijsden Margraten bestaat uit 289 ouderen die eenzaam zijn en onvoldoende bewegen. Naar verwachting nemen 118 personen (41% van 289) deel aan de fitheidstest (inclusief invullen vragenlijst over eenzaamheid) en 30 personen aan Sociaal Vitaal. Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit 5 onderdelen;(1) maken lokaal uitvoeringsplan, (2) werving deelnemers, (3) afnemen fitheidstest en meten eenzaamheid, (4) uitvoering Sociaal Vitaal, (5) borgingprogramma. De gemeente werft de deelnemers via een brief van de wethouder waarna een huis-aan-huis bezoek, benadering via de thuiszorg en/of doorverwijzing van het sociale team volgt. Belangstellende ouderen, krijgen een fitheidstest aangeboden.en wordt eenzaamheid gemeten( 6-item De Jong Gierveld schaal). Na de fitheidstest stromen deelnemers, die daarvoor in aanmerking komen, door naar het Sociaal Vitaal programma. Dit bestaat uit een beweegprogramma, dat in groepsverband wekelijks in een zaal wordt aangeboden. Hier wordt specifiek aandacht besteed aan sociale vaardigheden en weerbaarheid (beide 4 lessen). Bij de koffie na afloop worden de lessen weerbaarheid en sociale vaardigheden nabesproken. Ook wordt een zelfmanagement training aangeboden om weerbaarheid en sociale vaardigheden te oefenen Borging van de groepen na afloop is gewaarborgd door stichting SWEM die het seniorenbeweegaanbod coördineert. Met de Sociaal Vitaal groepen zelf, en de nieuwe Coalitie Een tegen Eenzaamheid wordt overlegd over de organisatorische borging. De procesevaluatiewordt volgens het informatieblad van Movisie uitgevoerd en beschreven. De doorontwikkeling bestaat eruit dat de afstemming van de Sociaal Vitaal methodiek op het werven, testen en de uitvoering van het programma op een minder mobiele en zeer kwetsbare doelgroep ouderen. De methodiek wordt beschreven en opgenomen in het handboek Sociaal Vitaal

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. Willigers
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Eijsden-Margraten