General ultrasound screening for developmental dysplasia of the hip at three months of age: an implementation study

Projectomschrijving
Van alle pasgeborenen heeft 2% tot 3% een aangeboren heupafwijking (heupdysplasie). Het percentage baby’s dat door de consultatiebureauarts naar het ziekenhuis wordt verwezen vanwege een mogelijke heupdysplasie is echter veel hoger, ongeveer 20%. In Utrecht is nagegaan of het onderzoeken van het heupgewicht met echografie op het consultatiebureau het aantal onterechte doorverwijzingen kan verminderen. Daarnaast werd onderzocht of deze echografie het beste kan worden uitgevoerd door de (bijgeschoolde) consultatiearts/consultatieverpleegkundige of door een hiervoor ingehuurde radiolaborant. Het onderzoek toonde aan dat echografie op het consultatiebureau goed mogelijk is en dat het percentage onnodige verwijzingen hierdoor sterk vermindert. Consultatiebureauartsen/verpleegkundigen zijn goed in staat de echografie uit te voeren als is het met het oog op de continuïteit wellicht beter radiolaboranten hiervoor in te schakelen.  De kosteneffectiviteit varieert waarschijnlijk per regio en is afhankelijk zijn van het vóórkomen van heupdysplasie in de regio en de organisatie van de jeugdzorg in de betreffende regio.
Verslagen

Eindverslag

Op dit moment worden ongeveer 20% van de kinderen in het eerste levensjaar vanuit het consultatiebureau (CB) voor beeldvorming van de heupen in het ziekenhuis verwezen vanwege verdenking op heupdysplasie. Uiteindelijk geven maar 2-3% van de kinderen aanleiding tot behandeling en wordt 86% onnodig verwezen. Het Soundchec 2 project onderzoekt de mogelijkheden om de relatieve inefficiëntie in de screening naar heupdysplasie op de CBs terug te dringen middels beeldvorming met ECHO op de CBs. Hierbij is de kwaliteit van screening met ECHO bij kinderen van 3 maanden door CB artsen en verpleegkundigen onderzocht naast de kwaliteit van ingehuurde rontgenlaboranten, alsmede de effecten van verschillen in CB organisatie en omgeving en de hieraan gerelateerde kosteneffectiviteit van de nieuwe screeningsmethode. Daarnaast is een software product gemaakt waarmee op basis van de verkregen data wijzigingen in de organisatie van de screening kunnen worden gesimuleerd waarbij de effecten hiervan op de kosteneffectiviteit zichtbaar gemaakt kunnen worden in algemene en specifieke omstandigheden.

Het project loopt qua tijdsschema en budgetplanning tot op heden nagenoeg volgens de planning zoals omschreven in de projectaanvragen 945-16-309 en 945-16-309HTA. De JGZ organisaties Zuwe-Aveant en Carinova zijn participerend voor de proefimplementatie in resp. de regio Utrecht en de regio Salland.

Samenvatting van de aanvraag
There is general consensus on the need for screening for developmental dysplasia of the hip (DDH) but not on the best method. Screening for DDH in the Netherlands consists of repeated physical examination of babies in their first months by physicians at Child Health Care (CHC) centers and imaging (radiography or ultrasound(US)) of children with risk factors for DDH. Some European countries have converted to US of all children, however without solid medical or economical evidence. In the Netherlands, a recent study showed that general US at the age of three months more (cost)effectively detects DDH than the current stepwise screening policy or general US at one or two months (Soundchec study). The next challenge is to implement this policy in CHC. We propose a pilot study among 4600 children in two regions to study the feasibility of implementation of general US for DDH at three months of age in the preventive healthcare setting (CHC). After focus group interviews with representatives of all relevant disciplines (from field workers to policy makers) and the development of the design of strategy of implementation, we will train CHC staff to perform also US of the hip in all children during an 18 month study period. The results of the present implementation proposal will be a report consisting of a description of relevant determinants of implementation, an implementation strategy, outcomes of technical US achievements in CHCs, a report on personnel and management satisfaction, a report on parents satisfaction, US training modules, a plan for internal support structure with suggestions for planning, organizing and performing US at the levels of organisation, supervision and continuing education, a guide for monitoring and quality surveillance of the screening, outcomes of cost-effectiveness of US screening in CHCs and general recommendations by a board of independent representatives of relevant disciplines. The identification of determinants and the development of the implementation strategy are planned in months 1-8, preparation for the screening will take place in the months 9-12, actual implementation in the months 13-30 and data analysis and final reporting in the months 30-36. Het nut van screening op heupdysplasie bij kinderen in het eerste levensjaar wordt algemeen ingezien echter er is geen consensus over de beste methode. In Nederland vindt screening plaats op consultatiebureaus doormiddel van herhaaldelijk lichamelijk onderzoek. Kinderen met risicofactoren worden daarbij in ieder geval verwezen voor beeldvormend onderzoek (röntgen of ultrageluid (US)). In sommige Europese landen worden wel alle kinderen onderzocht met behulp van US, e.e.a echter zonder solide wetenschappelijke onderbouwing. Een recente studie in Nederland (Soundchec) geeft sterke aanwijzingen dat algemene screening met behulp van US bij een leeftijd van 3 maanden zowel medisch als economisch de beste uitkomsten geeft. Derhalve is het nu wenselijk een implementatie traject in te zetten. In dit voorstel wordt een studie neergezet bij 4600 kinderen in twee verschillende regios om de implementatie van algemene screening op heupdysplasie in de jeugdgezondheidszorg met behulp van US bij kinderen van 3 maanden te bestuderen. Na het verrichten van focus group interviews met vertegenwoordigers van alle betrokken groepen (van veldwerkers tot beleidsmakers) en het ontwerpen van de implementatiestrategie zullen medewerkers van consultatiebureaus opgeleid worden om gedurende een periode van 18 maanden alle kinderen met een leeftijd van 3 maanden met behulp van US te onderzoeken op heupdysplasie. In het uiteindelijke evaluatierapport zullen de volgende onderwerpen worden besproken: relevante determinanten voor algemene implementatie, de implementatiestrategie, technische uitkomsten van US-screening door medewerkers van consultatiebureaus, evaluatie door uitvoerders en managers van consultatiebureaus, evaluatie door ouders, opleidingsmodules voor US-screening, een plan voor een ondersteunende structuur met richtlijnen voor planning, organisatie en uitvoering van US-screening op de niveaus van organisatie, supervisie en onderwijs, richtlijnen voor controle en kwaliteitsbewaking van US-screening, uitkomsten van kosteneffectiviteit en algemene aanbevelingen van een onafhankelijk forum van vertegenwoordigers van betrokken disciplines. In de eerste 8 maanden van het onderzoek zullen de determinanten voor succesvolle implementatie worden geïdentificeerd en de implementatiestrategie worden ontworpen, in de maanden 9-12 zal de werkelijke voorbereiding voor de screening plaatsvinden die in de maanden 13-30 zal worden uitgevoerd. Data analyse en rapportage zal in de maanden 30-36 geschieden. (no more than 20 lines) ·implementation objective(s)/research question(s): ·design: ·study population(s)/datasets: ·intervention to be implemented: ·implementation activities/strategy: ·outcome measures and process indicators: ·power/data-analysis: ·economic evaluation: ·time schedule: key words (no more than 8):
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
94516309
Looptijd:
2006
2010
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.J.B. Sakkers