Mobiele menu

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten (Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg, regio Roermond en Weert)

Projectomschrijving

Er was nog weinig bekend over palliatieve zorg binnen onze organisatie. Er waren veelal agogisch opgeleiden in de organisatie en gedragsdeskundigen hadden nauwelijks kennis over palliatieve zorg. Ze handelden reactief in plaats van positief. Het 'Wensenboekje', om met de cliënt en zijn vertegenwoordiging in gesprek te gaan over wensen als het levenseinde nadert, werd weinig gebruikt.

Doel

Professionalisering van de palliatieve zorg in de organisatie.

Aanpak/werkwijze

We maakten nieuw beleid voor palliatieve zorg dat beschikbaar is voor alle medewerkers. Verder is er de cliëntenraad (CR) en Jongeren- en ouderenraad (JOR) bestaande uit cliënten vanuit diverse regio’s die de cliënten vertegenwoordigen. Er vond een zelfevaluatie plaats met de netwerkcoördinator Midden-Limburgs. 2 pilotteams vulden vragenlijsten van het Nivel in en er was een dossieronderzoek bij de pilotteams, waarnaar ze terugkoppeling kregen van de uitslag. Vervolgens lieten wij ze zelf de instrumenten uit de Gereedschapskist kiezen aan de hand van de uitslag. Beide teams kozen voor ‘Zorgen tot de laatste dag’ en ‘de Stem’.

Resultaten

Het gesprek wordt aangaan. Bewustwording van het belang om het gesprek aan te gaan en wensen duidelijk te hebben leeft in de organisatie bij de cliënten, ouderen, mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB), kind en jeugd, ambulant en dagbesteding. Er is (vaker) sprake van markering. Verder stelden we een team van adviseurs/ondersteuners samen en is er een commissie palliatieve zorg die nauw (gaan) samenwerken met de adviseurs/ondersteuners en leren en ontwikkelen (L&O).

In het leermanagement systeem (LMS) plaatsen we de e-learning bij het inwerkplan voor de medewerkers. Er staan filmpjes in over wat palliatieve zorg, markering, proactieve zorgplanning en zingeving is. Verder is er ook informatie over de Stem en over proactieve zorgplanning voor de artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (arts VG).

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Daelzicht is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hun zorgvisie, ‘Daar word je gezien’, geldt in alle levensfasen: dus ook in de palliatieve levensfase. Doordat het huidige palliatieve zorgbeleid als onvoldoende geconcretiseerd wordt ervaren, wil Daelzicht de kwaliteit van hun geboden palliatieve zorg verder verbeteren. Door middel van een zelfevaluatie zal Daelzicht de huidige stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in kaart brengen. Vervolgens zal een speciaal aangestelde actieonderzoeksgroep de resultaten van deze zelfevaluatie uitwerken in concrete vervolgstappen en instrumenten implementeren uit een door ZonMW aangereikte gereedschapskist. Dertig maanden na de start van dit project zal Daelzicht opnieuw dezelfde zelfevaluatie uitvoeren. Door de resultaten van de tweede zelfevaluatie te vergelijken met de eerste zelfevaluatie zal kunnen worden bepaald of de geboden palliatieve zorg binnen Daelzicht als verbeterd ervaren wordt. Bij afronding van het project hoopt Daelzicht een verbetering te zien in de geboden palliatieve zorg en borging ervan. Specifiek wil Daelzicht het palliatieve zorgbeleid beter toegepast hebben in de werkprocessen.’

Kenmerken

Projectnummer:
844001919
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. D.J.J.M. Meertens
Verantwoordelijke organisatie:
Daelzicht