Mobiele menu

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - NKL

Projectomschrijving

Het palliatief zorgbeleid binnen Esdégé-Reigersdaal werd beperkt uitgevoerd in de teams waarin de zorgbehoefte rondom palliatieve zorg en de kans op overlijden het grootst is. Om goede palliatieve zorg te bieden zijn er 2 verpleegkundig palliatief zorgconsulenten actief binnen en buiten de organisatie. In het verleden is ervaring opgedaan met verschillende methodieken en instrumenten, waaronder Sterven op je eigen Manier (STEM). Het bleek echter lastig om structureel goede palliatieve zorg te bieden.

Doel

We willen meerdere clusters scholen in de palliatieve zorg en kennis laten maken met diverse instrumenten uit de Gereedschapskist.

Knelpunten die we willen oplossen zijn:

 • het ontbreken van tijd, geld en middelen om naast 2 verpleegkundig palliatief zorgconsulenten meerdere teams op te leiden
 • onvoldoende kennis en vaardigheden bij de begeleiders
 • onvoldoende vergroting van kennis en vaardigheden in de teams
 • personele wisselingen waardoor kennis en vaardigheid verloren gaat

Aanpak/werkwijze

Er startte een projectgroep en werkgroep palliatieve zorg uit de organisatie voor monitoring en ontwikkeling van het project. Op basis van een zelfevaluatie zijn er 3 instrumenten gekozen uit de Gereedschapskist:

 • Stichting Stem
 • het werkboek: ‘Wat wil ik als ik niet meer beter word’
 • de signaleringsset

2 teams hadden 4 trainingsbijeenkomsten van Stichting Stem. De Geestelijk verzorger en de verpleegkundig palliatief zorgconsulent voerden met de 5 betrokken teams een 1e verkennend gesprek om motivatie, argumentatie, wensen en doelen te achterhalen. Verder waren er kick-off momenten in de deelnemende teams:

 • De 1ekick-off bijeenkomst was om te inventariseren wat er leeft onder de deelnemers rondom ziek zijn en overlijden, beeld van palliatieve zorg en wat het met hen zelf doet.
 • De 2e bijeenkomsten waren om bij jezelf stil te staan wat jij zelf belangrijk vindt in het ziekteproces en wat je minder belangrijk vindt.
 • De 3e bijeenkomsten waren om een casus vanuit de praktijk te gebruiken en aan de gang te gaan met het instrument.
 • De 4e bijeenkomst was een soort van evaluatie om te achterhalen hoe het nu verder gaat en wat er terug komt in de praktijk.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met het Esdégé-Reigersdaal, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), NIVEL, Stichting STEM en Zorgconsulent palliatieve zorg (HAN).

Resultaten

Er is meer bewustwording ontstaan bij onze zorgverleners en begeleiders en de term palliatieve zorg is beter ingebed. De zorgverleners consulteren eerder verpleegkundig palliatief zorgconsulenten. Daarnaast is er meer aandacht voor proactieve zorgplanning en de uitvoering daarvan. Het gesprek tussen verwant en begeleider is hierdoor minder zwaar. Bij enkele teams komt het onderwerp terug tijdens vergaderingen. Ook is het een onderwerp in het jaarplan van het cluster.

De inzet van de signaleringsset maakt dat er goede en juiste vragen aan de huisarts en/of orthopedagoog worden gesteld. En dat we veel meer cliënten als palliatief kunnen bestempelen, dan men van tevoren had bedacht.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk palliatieve zorg Noord-Kennemerland gaat samen met Esdégé-Reigersdaal het project 'Gereedschapskist: Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' uitvoeren omdat er voor mensen met een verstandelijke beperking goede palliatieve zorg moet zijn. Deze groep is extra kwetsbaar vanwege hun geringe mogelijkheden voor regie over hun leven.

Werkwijze

Binnen dit project zal Esdégé-Reigersdaal een zelfevaluatie uitvoeren en één of meerdere instrumenten uit de gereedschapskist implementeren. De gekozen instrumenten moeten passen bij de behoeften van de zorgverleners zodat zij na implementatie significant meer weten over palliatieve zorg, competenter zijn en positiever over de kwaliteit van de geboden palliatieve zorg voor cliënt en naasten.

Verwacht resultaat

Esdégé-Reigersdaal wil dat palliatieve zorg op maat gegeven kan worden aan cliënten en wil na de projectperiode de instrumenten vervolgens breed uitrollen in de organisatie.

Kenmerken

Projectnummer:
844001920
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Goudsblom
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgoptimalisatie Noord-Holland