Mobiele menu

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - ZW

Binnen Prinsenstichting en Stichting Odion hebben we geen beleid en scholing op palliatieve zorg, geen palliatief team en beschikken we over onvoldoende kennis en vaardigheden over palliatieve zorg.

Doel

We willen de kennis en vaardigheden over palliatieve zorg vergroten bij onze zorgverleners en palliatieve zorgbeleid en scholing vormgeven. Zodat zij competenter en bekwamer zijn in het bieden van palliatieve zorg aan onze cliënten en hun naasten en positiever de kwaliteit van palliatieve zorg ervaren.

Aanpak/werkwijze

Om het project te starten creëerden we eerst draagvlak binnen de organisatie en het management team. We startten met een projectgroep palliatieve zorg en vormden werkgroepen op de deelnemende locaties. De interventie bestond uit het toepassen van Stichting Stem en de signaleringsset. In 2 jaar tijd ontwierpen wij een stroomschema (werkproces) voor palliatieve zorg en schreven we ons palliatieve zorgbeleid. We schoolden 3 zorgconsulenten. Daarnaast interviewden we 7 vertegenwoordigers en 2 nabestaanden van cliënten met palliatieve zorg en evalueerden we de interventie en handreiking bij zorgverleners met vragenlijsten en dossieronderzoek.

Resultaten

Zorgverleners zijn volgens vragenlijsten meer bekend met ons intern palliatieve zorgbeleid en voelen zich bekwamer om (eerder) in gesprek te gaan met de client en naasten en rapporteren meer kwaliteit van palliatieve zorg voor cliënten. Gemiddeld beoordelen zij de gereedschappen met een 7.2. Geïnterviewde vertegenwoordigers beoordelen palliatieve zorg gemiddeld met een 8.2.

We maakten een palliatief beleid op en implementeerden deze in de organisatie. Beleid en instrumenten uit de Gereedschapskist zijn beschikbaar op ons intern documentensysteem. We ontwikkelden een module rondom palliatieve zorg voor het scholen van begeleiders. Daarnaast namen we een zorgconsulent palliatieve zorg aan voor doorontwikkeling expertise.

Dit alles resulteerde in meer bewustwording, kennis en kwaliteit bij onze zorgverleners en vervolgplannen van beleidsmakers. Tijdens de eindevaluatie door het Nivel zeiden begeleiders onder andere: ‘Hoe eerder je met cliënten in gesprek kan gaan, hoe fijner.’

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Kenmerken

Projectnummer:
844001933
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Goudsblom
Verantwoordelijke organisatie:
ZONH