Mobiele menu

Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving (GENERO). Netwerkaanvraag Nationaal Programma Ouderenzorg Erasmus MC

Producten

Titel: GENERO Verslag Onderwijsbijeenkomst
Titel: Factsheets
Link: http://www.erasmusmc.nl/genero
Titel: GENERO Inventarisatie Good Practices
Titel: Onbekend
Titel: GENERO Nieuwsbrieven 1-17
Titel: Onbekend
Titel: Nieuwsbrief
Link: http://www.erasmusmc.nl/genero
Titel: Onbekend
Titel: Onbekend
Titel: Kort verslag Invitational Conference welzijn, wonen en zorg voor kwetsbare ouderen 8 juni 2009
Titel: GENERO Kampioenschap: betere zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen: 115 ideeen
Titel: GENERO Best-practices
Titel: Genero brainstormsessie 'De droom van clienten en mantelzorgers'
Titel: Verslag van de GENERO bijeenkomst Vervolg Kampioenschap “Betere zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen”
Titel: Voor verdere informatie over producten als bijeenkomsten, presentaties, publicaties, weblinks etc., zie bijlage GENERO Activiteiten 2008/2009/2010/2011 bij Voortgangsverslag 27 oktober 2011
Titel: Presentatie op 4th European Nursing Congress Older persons: the Future of Care, De Doelen Rotterdam, The Netherlands

Verslagen


Eindverslag

GEINTEGREERDE EN DOELMATIGE AANPAK NODIG
Complexe problematiek binnen de fysieke, psychische en sociale domeinen bij ouderen vraagt om specifieke en goed georganiseerde vormen van samenwerking. Afstemming, continuïteit en samenhang in een multidisciplinaire hulpverlening zijn hierbij essentieel. De in de toekomst verwachte toename in zorg- en hulpvraag vraagt om gerichte en doelmatige inzet van zorg en welzijn. Alleen dan kan het brede scala van persoonlijke behoeften aan zorg en welzijn bij ouderen adequaat ondervangen worden. Meerwaarde wordt ook gerealiseerd door gebleken verbeteringen in kwaliteit en/of doelmatigheid van zorg over te dragen en te implementeren.

NETWERK VOOR SAMENWERKING EN SAMENSPRAAK
Onder regie van het Erasmus MC is daarom vanaf 2008 GENERO – Netwerk ouderenzorg Zuidwest-Nederland – opgezet. GENERO faciliteert samenspraak en samenwerking tussen organisaties en met de doelgroep (ouderen/mantelzorgers). Ook biedt het mogelijkheden voor het gezamenlijk ontwikkelen van zorginnovaties en het implementeren van ontwikkelde kennis, uit het Nationaal Programma Ouderenzorg en van daarbuiten.

BREED IMPLEMENTATIEVELD GEREALISEERD
In de afgelopen 4 jaar is GENERO uitgegroeid tot een actief multidisciplinaire netwerk met >170 partijen in de regio die betrokken zijn bij zorg en welzijn voor ouderen: wetenschap – praktijk – senioren – bedrijfsleven – opleiding. Naast formele partners zijn er >300 organisaties die graag geinformeerd worden over onze ontwikkelingen en activiteiten. GENERO faciliteert ook contact tussen bedrijfsleven en zorgorganisaties. 100 bedrijven (veelal MKB) worden inmiddels bereikt via GENERO. De GENERO Nieuwsbrief bereikt 1900 personen in de regio en daarbuiten, waaronder >400 ouderen.

De aandacht voor innovaties voor zorg/welzijn/ondersteuning voor ouderen is hiermee aanzienlijk in de regio Zuidwest-Nederland. Er is brede kennisuitwisseling over en een brede basis gecreëerd voor implementatie van innovaties in zorg en welzijn voor ouderen (uit het NPO of van daarbuiten zoals door GENERO geidentificeerde best-practices).

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE
GENERO beoogt zorginnovatie te realiseren door het initieren, ondersteunen en uitvoeren van tal van activiteiten waarbij ouderen en mantelzorgers actief betrokken zijn:
- Uitvoeren 3 transitie-experimenten die veel informatie opleveren over integrale zorg: (1) Zorgprogramma voor preventie en herstel, (2) Ketenzorg Ouderen Walcheren, (3) Even buurten.
- Uitvoeren 2 onderzoeksprojecten die toepasbare kennis genereren over actuele onderwerpen: (1) De rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen, (2) Kwetsbare ouderen met verstandelijke beperkingen: operationalisering, risico en opsporing.
- Uitvoeren 2 onderwijsprojecten die bestaande kennis in onderwijsprogramma’s integreren: (1) Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in onderwijs/bijscholing, (2) Zorgregie en Seniorenkracht: Regie en betekenisvol leven met ZZP's.
- Uitvoeren 5 implementatietrajecten: Implementatie Walchers Integrale Zorgmodel op (1) Walcheren en (2) elementen ervan in Midden-Brabant, (3) MBO-onderwijs aan verzorgenden, (4) het Virtueel Verzorgingshuis en (5) implementatievoorbereiding Zorgprogramma voor Preventie en herstel.
- Beschrijving 42 best/good practices.
- Ouderenparticipatie via GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum met (vertegenwoordigers namens) ouderen en mantelzorgers vanuit de hele netwerkregio (22 leden). Het forum is betrokken bij alle belangrijke ontwikkelingen in het netwerk en heeft inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan met het inbrengen van een onderbouwd ouderenperspectief.
- Bieden van een podium voor het delen van ervaringen, best practices en nieuwe innovaties via informatieve, innovatieve bijeenkomsten, trainingen en workshops.
- Over ontwikkelingen binnen en buiten GENERO wordt met regelmaat gecommuniceerd aan GENERO partners en belangstellenden via nieuwsbrieven, -berichten, website www.erasmusmc.nl/genero en bije

Geïntegreerde en doelmatige aanpak noodzakelijk
Complexe problematiek binnen de fysieke, psychische en sociale domeinen bij kwetsbare ouderen vraagt om specifieke en goed georganiseerde vormen van samenwerking. Afstemming, continuïteit en samenhang in een multidisciplinaire hulpverlening zijn essentieel. De in de toekomst verwachte toename in zorg-/hulpvraag vraagt om gerichte en doelmatige inzet van zorg en welzijn. Alleen dan kan het brede scala van persoonlijke behoeften aan zorg en welzijn bij ouderen adequaat ondervangen worden. Meerwaarde wordt ook gerealiseerd door gebleken verbeteringen in kwaliteit en/of doelmatigheid van zorg over te dragen en elders te implementeren.

Zorg, welzijn en wonen samengebracht
In de Onderwijs- en OpleidingsRegio van het Erasmus MC, de regio Zuidwest-Nederland is daarom vanaf 2008 het GeriatrieNetwerk Rotterdam en Omgeving (GENERO) opgezet. Het netwerk faciliteert samenspraak en samenwerking tussen organisaties en met de doelgroep (ouderen en mantelzorgers). Ook biedt het mogelijkheden voor het gezamenlijk ontwikkelen van zorginnovaties en het implementeren van ontwikkelde kennis, uit projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg en van andere al bestaande kennis. Daarnaast zorgt het netwerk voor meer aandacht voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers in de hele netwerkregio.

In de afgelopen drie jaar is GENERO uitgegroeid tot een actief inter- en multidisciplinaire netwerk met meer dan 160 partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij zorg en welzijn voor ouderen in de regio: ouderen-, welzijn- en zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties, onderwijs- en onderzoekinstellingen, kennisinstituten en bedrijven. Naast formele samenwerkingspartners zijn er ook ruim 100 organisaties die graag geinformeerd worden van de ontwikkelingen en activiteiten van GENERO. Het bereik en de aandacht voor kwetsbare ouderen in de regio Zuidwest-Nederland is hiermee aanzienlijk. Voor de toekomst blijft dit een belangrijke factor bij verspreiding en implementatie van positieve resultaten uit projecten en andere netwerkactiviteiten

Kwetsbare ouderen en informele zorg
Binnen GENERO staat de oudere populatie centraal. In eerste instantie de subgroep kwetsbare ouderen: ouderen met complexe medische, verpleegkundige en/of sociaal-maatschappelijke problematiek. Het streven van het netwerk is om zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen beter aan hun wensen en behoeften te laten aansluiten en ook bij wensen en behoeften van informele hulpverleners (mantelzorgers, vrijwilligers). Ook wordt aandacht besteed aan een betere integratie van informele en formele zorg, zoals via het experiment ‘Even buurten’.

Innovatieve activiteiten en projecten
Het netwerk beoogt deze verbeteringen te realiseren door het initieren, ondersteunen en uitvoeren van tal van activiteiten waarbij ouderen en mantelzorgers actief betrokken zijn:
- Het uitvoeren van projecten die zorg en welzijn integreren en verbeteren. Drie transitie-experimenten zullen een schat aan informatie opleveren over integrale zorg: (1) Zorgprogramma voor preventie en herstel, (2) Ketenzorg Ouderen Walcheren, (3) Even buurten.
- Het uitvoeren van twee onderzoeksprojecten die toepasbare kennis genereren over actuele onderwerpen: (1) De rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen, (2) Kwetsbare ouderen met verstandelijke beperkingen: operationalisering, risico en opsporing.
- Het uitvoeren van twee onderwijsprojecten die bestaande kennis in onderwijsprogramma’s integreren: (1) Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in onderwijs en bijscholing, (2) Zorgregie en Seniorenkracht: Regie en betekenisvol leven met ZZP's.
- Het bieden van een podium voor het delen van ervaringen, good practices en nieuwe innovaties via informatieve, innovatieve bijeenkomsten.
- Over ontwikkelingen en binnen GENERO gegenereerde (tussentijdse) resultaten wordt met regelmaat gecommuniceerd aan GENERO partners en belangstellenden via

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
311030101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H.A.P. Pols