In gesprek over de dag van morgen: doorontwikkeling van Advance Care Planning in de regio Zuidwest-Nederland

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Binnen GENERO werken organisaties uit Zuidwest-Nederland samen om zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. We helpen bij het oplossen van knelpunten die ouderen, hun naasten of zorgprofessionals signaleren.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

GENERO is een breed netwerk, waaraan gemeenten, GGD, GGZ, onderwijs (MBO, HBO, universitair), eerstelijnszorg, ziekenhuizen, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars zich hebben verbonden.

Doel en aanpak project

Zowel onder ouderen als professionals klinkt steeds vaker de wens meer aandacht te hebben voor anticiperende besluitvorming (ACP). ACP betreft een proces waarbij ouderen en hun naasten worden ondersteund om in terugkerende dialoog, op basis van hun wensen en voorkeuren, passende doelen voor zorg en ondersteuning te formuleren. Binnen dit project gaan we vanuit de behoeften van ouderen zelf na welke rol het lokale formele en informele netwerk spelen bij het bespreekbaar maken van keuzes en het vormgeven van (toekomstige) zorg en ondersteuning. Concreet gaan ouderen met hun naaste, huisarts, welzijnswerker of wijkverpleegkundige in gesprek aan de hand van een instrument.

Verslagen

Eindverslag

Binnen het netwerk GENERO klinkt onder ouderen en professionals steeds vaker de wens meer aandacht te hebben voor anticiperende besluitvorming (ACP). Een proces waarbij ouderen en hun naasten worden ondersteund om in terugkerende dialoog, op basis van eigen wensen en voorkeuren, passende doelen voor huidige en toekomstige zorg en ondersteuning te formuleren. Binnen dit project zijn we vanuit de behoeften van ouderen zelf nagegaan welke rol het lokale formele en informele netwerk speelt bij het bespreekbaar maken van keuzes en het vormgeven van (toekomstige) zorg en ondersteuning. Concreet is een bestaand instrument rondom gespreksvoering ACP doorontwikkeld (zie https://www.gene-ro.com/acp). Het project heeft geleid tot een aantal lessen: 1. De thematiek rondom ACP is confronterend; bewustwording vraagt aandacht en investering, 2. Er is sprake van veel wederzijds onbegrip/gebrek aan kennis over ieders toegevoegde waarde bij gespreksvoering ACP, 3. Informatievastlegging verloopt gefragmenteerd (als het er gebeurt) en informatiedeling bevindt zich nog in een pril stadium.

Samenvatting van de aanvraag
Binnen het netwerk GENERO klinkt onder ouderen en professionals steeds vaker de wens meer aandacht te hebben voor anticiperende besluitvorming (ACP). Een proces waarbij ouderen en hun naasten worden ondersteund om in terugkerende dialoog, op basis van hun eigen wensen en voorkeuren, passende doelen voor huidige en toekomstige zorg en ondersteuning te formuleren. Binnen dit project willen we vanuit de behoeften van ouderen zelf nagaan welke rol het lokale formele en informele netwerk speelt bij het bespreekbaar maken van keuzes en het vormgeven van (toekomstige) zorg en ondersteuning. Concreet zal het formele en informele netwerk samen met ouderen aan de hand van een bestaand instrument nagaan hoe gespreksvoering rondom ACP dient te worden vormgegeven en vastgelegd en hoe hierbinnen taken zouden moeten worden belegd.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521919
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.M. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Geriatrisch Netwerk Rotterdam e.o.