Mobiele menu

In gesprek-Samenwerkingsprotocol kinderbeschermingsmaatregelen rondom geboorte

Projectomschrijving

Soms zijn beschermende maatregelen voor het kind al in de zwangerschap noodzakelijk. Omdat de samenwerking en communicatie tussen professionals en met de ouders van cruciaal belang zijn bij de uitvoering van een maatregel, is het bestaande protocol van het Amsterdam UMC herzien en uitgebreid. Dit is gedaan binnen het hoofdproject ‘Samenwerken bij Kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte’.

In dit VIMP-project is aandacht besteed aan het onderwerp en het door TNO en het Amsterdam MC ontwikkelde protocol. Hierover is tijdens een online talkshow gediscussieerd met (geboorte)zorgprofessionals en professionals uit de jeugdbescherming. De talkshow is inclusief een online discussie drie maanden later herhaald. In totaal hebben 210 professionals deelgenomen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Soms zijn de omstandigheden voor de foetus zo slecht dat beschermende maatregelen al in de zwangerschap noodzakelijk zijn. Dergelijke maatregelen hebben grote impact op zowel ouders als professionals. Samenwerking en communicatie tussen professionals en met de ouders is van cruciaal belang bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen rondom de geboorte. Uit het onderzoek tijdens het primaire project kwam o.a. naar voren dat slechts weinig Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) een protocol hebben over dit onderwerp; en dat de betrokkenheid van professionals groot is maar dat zij weinig begrip voor en inzicht in elkaars werkwijze hebben. Dit leidt tot frustratie en zorgt er voor dat de (coördinatie van de) zorg rondom deze zwangeren vaak afhankelijk is van zogenaamde ‘ridders’ en ‘redders’: gepassioneerde gedreven individuele zorgverleners. Andere thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen waren gebrek aan /noodzaak voor preventie en voor tijdigheid, frustratie met regionale beleidsverschillen tussen VSVs en ziekenhuizen. Op basis van deze resultaten is het bestaande protocol van het Amsterdam UMC, locatie AMC herzien, aangepast en uitgebreid, ter ondersteuning van de verloskundig zorgverleners en andere betrokken professionals. Een van de nevenopbrengsten van het primaire project is de uitbreiding van de beoogde eindgebruikers zoals eerstelijns verloskundigen en huisartsen. Bovendien hebben alle VSV’s in de regio Amsterdam toegezegd het protocol te gaan gebruiken. Over de implementatie in de gehele regio Amsterdam en toekomstig eigenaarschap van het protocol is echter nog niet nagedacht door de VSV’s. Het doel van de VIMP is 1) de samenwerking bij kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte te verbeteren door de implementatie en het gebruik van het nieuwe protocol regionaal te stimuleren; 2) het bij elkaar brengen van en in gesprek met alle betrokken professionals om door middel van begrip en inzicht in elkaars werkwijze de samenwerking en zorg bij kinderbeschermingsmaatregelen rondom de geboorte te verbeteren; 3) het maken van concrete afspraken ten aanzien van het eigenaarschap van het Samenwerkingsprotocol Kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte en een herziening van dit protocol vijf jaar na accordatie én de borging van het protocol in het beleid van de twee regionale coalities kansrijke start (gemeente Amsterdam en gemeente Amstelland). In deze VIMP zal een carrousel gehouden worden van vijf bijeenkomsten met alle betrokkenen van de VSV’s in de regio Amsterdam: VSV Amsterdam UMC, VSV’s OLVG Oost & West, VSV Boven IJ ziekenhuis en VSV Amstelland. Hiervoor worden naast de VSV-leden ook professionals uit jeugdbeschermingsketen uitgenodigd. Naast dat het herziene protocol zal worden geïntroduceerd, leggen we in de carrousel nadrukkelijk de focus op samenwerking met professionals op de werkvloer om de implementatie van het protocol en het gebruik van het bijbehorende draaiboek te bevorderen. Zij zijn het die elkaar onvoldoende begrijpen ten aanzien van rollen en taken terwijl zij wel 24/7 de taak en verantwoordelijkheid hebben om een maatregel (mede) uit te voeren. Naast de bijeenkomsten met Amsterdamse VSV’s waarin de werkvloer vertegenwoordigd is, zal één regionale expertbijeenkomst worden belegd in samenwerking met het Geboortezorg Consortium Noordwest Nederland en de twee regionale coalities Kansrijke Start (Amsterdam en Amstelland). Als meetbare uitkomsten wordt 1) het aantal deelnemers aan de vijf bijeenkomsten en de bijeenkomst met het consortium geregistreerd, 2) een korte evaluatie / exit poll gehouden onder de deelnemers en is 3) het eigenaarschap van het protocol in alle VSV’s vastgelegd.

Kenmerken

Projectnummer:
10260072110004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S.M.P.J. Jans
Verantwoordelijke organisatie:
TNO

VIMP-project

Dit project is een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)-project. ZonMw kan een gehonoreerd en afgerond project extra stimuleren met een VIMP. Het doel van een VIMP is doorgeleiding, verspreiding of implementatie van projectresultaten. Deze VIMP hoort bij het hoofdproject Samenwerking bij kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte.