Mobiele menu

Gevolgen en kansen COVID-19 voor basisscholen en hun leerlingen

Wat betekent de COVID-19-crisis voor basisschoolleerlingen? Wat betekent het voor hun prestaties en welbevinden? Ondervinden kwetsbare groepen leerlingen last en zijn er groepen leerlingen die juist geprofiteerd hebben? En wat leren we over effectieve inrichting van afstandsonderwijs? Dit project zal een antwoord geven op deze vragen, door de gevolgen van de COVID19-crisis op basisschoolleerlingen in kaart te brengen.

Het project is een unieke cocreatie van het Education-Lab NL, het Nationaal Cohortonderzoek (NCO) van NRO, de Universiteit Maastricht, de Inspectie van het Onderwijs, basisscholen en de gemeente Amsterdam. Met het project slaan we een brug tussen wetenschap en onderwijspraktijk, met als doel kwetsbare groepen leerlingen te helpen. Het project levert de komende maanden toolkits voor scholen op, informatie over de gevolgen voor de leerlingen en inzicht in effectieve vormen van afstandsonderwijs. U kunt deze producten onder andere vinden op www.education-lab.nl.

Verslagen


Eindverslag

Basisschoolleerlingen hebben leervertraging opgelopen in de COVID-19 crisis, waarbij de achterstanden het grootst zijn bij kwetsbare leerlingen. Hierdoor is de kansenongelijkheid in het onderwijs opgelopen. Tussen scholen bestaan grote verschillen in leervertraging, met de grootste vertragingen in achterstandsscholen. Gedurende de pandemie blijken scholen wel beter in staat vertragingen te voorkomen.
Inmiddels zijn er veel effectieve aanpakken beschikbaar om de opgelopen leervertraging weg te werken. Het inzetten van tutoring, extra lessen, het vergroten van ouderbetrokkenheid en effectief afstandsonderwijs lijken effectief om leerachterstanden in te halen. Het is voor scholen soms nog een uitdaging om de wetenschappelijke inzichten om te zetten in effectieve aanpakken in lespraktijk. Rond welbevinden weten we nog niet goed wat kansrijke aanpakken zijn.
Het project was een unieke samenwerking tussen diverse partijen. Het laat de kracht van cocreatie zien, waarin onderwijsprofessionals en onderzoekers samenwerken. Hiermee heeft het project zowel voor scholen als voor wetenschappers belangrijke uitkomsten opgeleverd.

De Covid-19 crisis heeft een grote invloed op het onderwijs. Iedereen in het onderwijs heeft zich maximaal ingezet om achterstanden te beperken, effectief afstandsonderwijs te verzorgen en leerlingen goed in beeld te houden. Kansengelijkheid staat echter onder druk. Sommige leerlingen hebben een (verdere) leerachterstand opgelopen, terwijl andere leerlingen juist profijt hebben gehad van het afstandsonderwijs. Wij onderzoeken wat de gevolgen zijn van de Covid-19 crisis voor de ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast verzamelen we kennis over kansrijke interventies die ingezet kunnen worden om de onderwijsachterstanden zo snel mogelijk in te halen.

Co-creaties en kennisdeling

Het onderzoek naar de effecten van COVID19 voor basisscholen en hun leerlingen doen we in co-creatie met partijen uit het onderwijs en de wetenschap. We werken samen met het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO), de gemeente Amsterdam, enkele schoolbesturen en de Inspectie van het Onderwijs. De inzichten en de te ontwikkelen toolkits komen voor alle leraren, schoolleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers beschikbaar.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T. Breuer
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University