Mobiele menu

Gewoon Bijzonder in Apeldoorn

Projectomschrijving

Professionals die met en voor jongeren werken blijken vaak onvoldoende toegerust om het functioneren van jongeren op het niveau van een LVB of zwakbegaafdheid te kunnen herkennen. Lastig is ook om in te schatten welke consequenties dit niveau heeft voor de omgang en communicatie met hen. Het is de wens van de gemeente Apeldoorn en haar partners binnen het Sociaal Domein om dit te verbeteren. 

Methode

Met het programma Gewoon Bijzonder in Apeldoorn krijgt een groep van 50 professionals een training vroegsignalering. De training, opgezet door het Landelijk Kenniscentrum LVB, wordt op maat gemaakt voor de professionals binnen de gemeente Apeldoorn. Een belangrijk onderdeel van de training is het betrekken van ervaringsdeskundigen.

Doel

Uiteindelijk is het doel dat inwoners van de gemeente zich begrepen voelen en dat zij een passend antwoord krijgen op hun hulpvraag. 

Kortdurend praktijkgericht onderzoek bij gemeenten

Dit project is onderdeel van een serie kortdurende onderzoeken voor gemeenten, binnen het programma Gewoon Bijzonder. Hier vindt u een overzicht van alle projecten in deze serie.

Producten

Titel: Powerpointpresentatie terugkomsessie
Auteur: Neomi van Duijvenbode
Titel: Powerpointpresentatie training 'Signaleren van een LVB'
Auteur: Neomi van Duijvenbode
Titel: NAMETING – Kennisvragen over een LVB en evaluatie van de training vroegsignalering van een LVB
Auteur: Neomi van Duijvenbode, Roy Otten, Sander Scherders
Titel: Trainershandleiding Signaleren van een LVB
Auteur: Neomi van Duijvenbode, Sander Scherders, Jolanda Douma, Mieke Biemond
Titel: VOORMETING – Kennisvragen over een LVB
Auteur: Neomi van Duijvenbode, Roy Otten

Verslagen


Eindverslag

Professionals die met en voor jongeren en (jong)volwassenen werken blijken vaak onvoldoende toegerust om het functioneren van jongeren en (jong)volwassenen op het niveau van een LVB of zwakbegaafdheid te kunnen herkennen. Lastig is ook om in te schatten welke consequenties dit niveau heeft voor de omgang en communicatie met hen. De gemeente Apeldoorn en haar partners hadden de wens om dit te verbeteren binnen het Sociaal Domein. Met het programma Gewoon Bijzonder in Apeldoorn heeft een groep van 50 professionals een training vroegsignalering gevolgd. De training, opgezet door het Landelijk Kenniscentrum LVB en Pluryn, is op maat gemaakt voor de professionals binnen de gemeente Apeldoorn. Het resultaat is dat de kennis van professionals over een LVB is toegenomen. De professionals hebben tevens het gevoel dat zij na de training beter weten hoe zij het beste kunnen communiceren met cliënten met een LVB en hoe zij een LVB kunnen signaleren. De training vroegsignalering lijkt een goede bijdrage te leveren in het vergroten van de kennis en vaardigheden van professionals in hun werk met cliënten met een LVB.

Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Apeldoorn ontwikkelt in nauwe samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum LVB en Pluryn, en ondersteund door ZonMw, een training voor professionals in het sociale domein, genaamd: ‘Vroegsignalering van het functioneren op het niveau van een LVB - voor professionals in het sociale domein’. Hierin wordt ingegaan op de 'kenmerken' van het ontwikkelingsniveau en ontwikkelingsprofiel van iemand met een LVB of zwakbegaafdheid en staat het ontwikkelen van een niet-pluisgevoel bij professionals centraal. De training is onderdeel van de update en implementatie van de ‘Handreiking Vroegsignalering LVB’. Deze handreiking is in 2014 met steun van ZonMw ontwikkeld op initiatief van het Netwerk Gewoon Meedoen en begin 2015 uitgegeven door het Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC LVB). De training moet bijdragen aan betere herkenning van en afstemming met mensen met een LVB of zwakbegaafdheid. De gemeente Apeldoorn constateert dat jonge mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of jongeren die we kenmerken als zwakbegaafd, maar functioneren op het niveau van een LVB extra aandacht verdienen. Op dit moment ervaart de gemeente dat herkenning van en ondersteuning voor deze doelgroep te wensen over laat. Dit is niet alleen het geval bij de gemeente, maar ook bij de partners van de gemeente en leidt nog te vaak tot (sociale) problematiek die (deels) voorkomen kan worden, door tijdige signalering van functioneren op het niveau van een LVB of zwakbegaafdheid. Dit is de reden dat de gemeente het initiatief heeft genomen tot dit onderzoek. Het LKC LVB heeft een opzet voor de training gemaakt. De verdere concretisering en invulling daarvan gebeurt samen met de gemeente Apeldoorn, Pluryn en mensen met een LVB of zwakbegaafdheid. Ook in dit opvolgende project, meer gericht op de evaluatie en implementatie van de training, zullen alle partijen een belangrijke rol spelen. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben significante beperkingen in zowel intelligentie, als in sociaal aanpassingsvermogen (Schalock et al., 2010). Tussen de 'groep' mensen met een LVB en mensen die 'normaal begaafd' zijn, bevindt zich nog een vrij grote groep mensen met een IQ-score tussen de 70-85. Dit zijn mensen die we aanduiden als zwakbegaafd. Steeds meer wordt duidelijk dat ook zij gebaat zijn bij de bejegening en ondersteuning, zoals die aan mensen met een LVB wordt geboden. Voor de gemeente Apeldoorn is aandacht voor deze doelgroep, en dan specifiek de jongeren, essentieel. De gemeente wil dat ook jongeren met een LVB of zwakbegaafdheid de kans krijgen zich, naar eigen mogelijkheden, te ontwikkelen en veilig op te groeien binnen de gemeente. Hierbij wil de gemeente een adequate ondersteuning en begeleiding bieden die aansluit bij de behoefte van deze groep jongeren. Nu wordt de gemeente nog te vaak geconfronteerd met voorbeelden waarin dit onvoldoende gebeurt. Passende ondersteuning vanuit de gemeente wordt aan deze doelgroep te weinig, te fragmentarisch of te laat geboden. Ook omdat mensen met een LVB of zwakbegaafdheid deze ondersteuning vaak niet weten te vinden. De problemen voor de doelgroep én de gemeente Apeldoorn nemen toe. Denk hierbij aan vroegtijdig schoolverlaten, detentie, drugs- en alcoholmisbruik en hoge schulden. De aanpak van het onderzoek kent twee fasen. In de eerste fase wordt met een mixed-methods design met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek een verkenning gedaan naar een eerste indicatie van effectiviteit en een beeld van de tevredenheid over de training door professionals en cliënten. In de tweede fase wordt drie maanden na afloop van de training door middel van telefonische interviews en focusgroepen onderzocht wat de daadwerkelijke effecten zijn van de training op de dagelijkse praktijk voor professionals en mensen uit de doelgroep. De belangrijkste bevindingen van deze telefonische interviews en van de rondetafelgesprekken worden vastgelegd in een document waarin de bevindingen onder meer vertaald worden naar “do’s and don’ts”. Vanuit een afsluitende informatiebijeenkomst voor medewerkers in het sociaal domein en medewerkers van Pluryn start de verdere verspreiding en borging van de nieuwe werkwijze. Belangrijk aspect daarbij is het verzamelen en verder verspreiden van goede voorbeelden. De gemeente Apeldoorn zal zelf ook de uitkomsten van dit onderzoek koppelen en verbinden aan haar gezamenlijke initiatief met het ministerie van V&J. Hier past deze investering in vroegsignalering en toerusting van de professionals in. Vervolgens kan worden gemeten of deze investering ook leidt tot bijvoorbeeld minder problemen als politiecontacten, schoolverzuim of gezinsproblemen bij deze doelgroep en meer participatie op het gebied van werk en (zinvolle) dagbesteding. Vanuit de verbinding tussen dit onderzoek en het initiatief met het ministerie van V&J kan in samenspraak met professionals hoe de diensten en werkwijzen ‘LVB proof’ gemaakt en geborgd kunnen worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845006010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. Hoogeland
Verantwoordelijke organisatie:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport