Mobiele menu

Gezond inrichten Gageldonk-West

Bergen op Zoom stimuleert de bewoners van de wijk Gageldonk-West om dagelijks meer te bewegen. De gemeente wil de openbare ruimte ‘gezond ontwerpen’. Dat betekent dat Bergen op Zoom de wijk zo inricht dat deze uitnodigt tot bewegen.

De gemeente wil vooral meer ‘groen’ in de wijk. Hiervoor gaat Bergen op Zoom aanpassingen in de openbare ruimte doen. Het gaat om onder andere speeltuinen, buurtvoorzieningen, scholen, parken, bossen, ouderenvoorzieningen, fiets- en wandelroutes.

Tot nu toe richten veel lokale gezondheidsinitiatieven zich op voorlichting. Bergen op Zoom wil die initiatieven koppelen met de nieuwe aanpassingen in de openbare ruimte. Deze kunnen elkaar versterken. Ook de betrokkenheid van wijkbewoners is een noodzakelijke voorwaarde in dit project.

Producten

Titel: Adviesrapport Beleef je Wijk Gageldonk-West
Titel: Buurt in beweging
Auteur: Arjaan Hijmans van den Bergh Mathilde Peen
Link: http://www.forum.nl

Verslagen


Eindverslag

Het project Gezond inrichten Gageldonk-West maakt onderdeel uit van de herstructuring van deze naoorlogse wijk. Het is een wijk met veel inwoners met een lage SES status. Doel van het project is om bij de herinrichting van de openbare ruimte rekening te houden met gezondheid en bewegen. Dit zal in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. Denk hierbij aan de herinrichting van speeltuinen en aanleg van fietspaden. Ook is er tijdens de projectperiode van ZonMW gekeken naar manieren om bewoners of groepen bewoners bij dit project te betrekken. Beweegwijzer Bergen op Zoom, die tevens verantwoordelijk is voor Bewegen op recept, heeft een wandelactiviteit voor zowel mobiele als minder mobiele bewoners opgezet. Verder is door Sportservice Noord-Brabant een ´Beleef je wijk toer´ gehouden bij een van de basisscholen uit de wijk. Tot slot heeft FORUM voor een groep vrouwen een wijkatelier georganiseerd. In dit wijkatelier zijn ideeen ontwikkeld rondom bewegen, maar ook ideeen over ontmoeten en veiligheid.
Een aantal ideeen sloot aan bij andere bewonersinitiaven die in het kader van de Wijkwaardebonnen waren opgezet. Inmiddels zijn een aantal van deze ideeen gerealiseerd. Zo vond op 8 juni 2013 de opening van de beweeg- en ontmoetingsroute in het park De Vijverberg plaats.

Stand van zaken 2010
Ons project richt zich op het meer bewegen van de inwoners van de ISV-wijk Gageldonk-West. Enerzijds door een gezonde en beweegvriendelijke wijkinrichting te realiseren en anderzijds door wijkbewoners te stimuleren meer gebruik te maken van de omgeving. Hierbij wordt zoveel mogelijke aangesloten bij bestaande (gezondheids)activiteiten. De resultaten voor 2010 zijn o.a. als volgt:
1. Er is in april 2010 de enquete De Gezonde Wijk in de wijk uitgezet om te kijken hoe het huidige beweeggedrag van de wijkbewoners is. Deze enquete wordt verwerkt in een onderzoeksrapport waarin allerlei onderzoeksgegevens m.b.t. Gageldonk-West gebundeld zijn. Dit rapport "Beweeganalyse"is opgeleverd in maart 2011;
2. Er is in juli 2010 een stedenbouwkundig advies uitgebracht over hoe een gezonde en beweegvriendelijke omgeving emit kan zien. Dit advies dient als input voor het in ontwikkeling zijnde Masterplan Gageldonk- West;
3. In november 2010 hebben de groepen 6,7 en 8 van basisschool De Grebbe foto's gemaakt van hun speelplekken in de wijk en ook ideeen op papier gezet over hoe hun ideale speelplek er uit ziet. Ze hebben tevens hun ouders en buren geinterviewd over de speelvoorzieningen in de wijk. De inbreng van de kinderen is te vinden op de buurtsite ww.buurtsite.net/gageldonk-best. Op dit moment wordt bekeken wat van hun ideeen kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een mobiele speelplek;
4.Er is een inventarisatie gemaakt van het huidige aanbod aan activiteiten op het gebied van gezondheid en bewegen (zomer 2010).
5. Er hebben gesprekken met de NISB plaatsgevonden om ons project als pilot voor het ministerie van VWS aan te merken.
6. Wat in 2010 helaas niet volgens planning is verlopen, is het opleveren van het Masterplan Gageldonk-West De planning was zomer 2010, maar het is nu onduidelijk wanneer de oplevering zal plaatsvinden. Op dit moment is dus niet bekend welke deelgebieden voor welke doelgroepen kunnen worden heringericht. Het hiermee samenhangend wijkatelier Groen en Gezondheid en de workshop voor ouderen hebben dan ook nog niet plaatsgevonden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.P. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Bergen op Zoom