Mobiele menu

Gezond op weg naar het pensioen (v/m)? Veranderingen in de gezondheid van oudere vrouwelijke en mannelijke werknemers afhankelijk van hun genderidentiteit en werkbelasting

Projectomschrijving

Gezond op weg naar het pensioen? Veranderingen in de gezondheid van oudere vrouwelijke en mannelijke werknemers afhankelijk van hun genderidentiteit en werkbelasting

Vraagstuk

Oudere vrouwelijke werknemers halen de AOW-leeftijd minder vaak dan hun mannelijke collega’s, onder meer doordat zij in hun werk vaker last hebben van gezondheidsproblemen. Niet alleen hoe biologische sekse, maar ook hoe gender-identiteit mogelijk ten grondslag ligt aan deze vrouw-man verschillen in gezondheid wordt onderzocht.

Onderzoek

De arbeidspositie gedurende het gehele werkzame leven wordt samengevat in de ‘arbeidsmarkt-gender-identiteit’, bestaand uit o.a. het opleidingsniveau, het aantal uren werk per week en het verlenen van mantelzorg. Hoe vrouwelijk of mannelijk men zich voelt wordt de ‘psychologische gender-identiteit’ genoemd. Daarnaast wordt de ervaren werkbelasting als mogelijk verklarende factor in de relatie tussen gender en gezondheid onderzocht.

Verwachte uitkomst

De inzichten uit dit onderzoek zullen aanknopingspunten bieden voor een gelijkwaardiger arbeidsmarktpositie en werkbelasting van vrouwen en mannen, waardoor het voor beide beter mogelijk wordt in goede gezondheid de AOW-leeftijd te bereiken.

In deze wetenschapsblog vertellen de onderzoekers over hun aanpak.

Producten

Titel: Sex and gender differences in depressive symptoms in older workers: the role of working conditions
Auteur: Sascha de Breij, Martijn Huisman, Cécile R. L. Boot, and Dorly J. H. Deeg
Magazine: BMC Public Health
Titel: Sekse- en genderongelijkheid in depressieve symptomen onder oudere werknemers
Auteur: Dr. Sascha de Breij, prof.dr. Martijn Huisman, & prof.dr. Dorly Deeg
Titel: Sex and gender differences in older workers: the role of working conditions
Auteur: Sascha de Breij, Martijn Huisman, Cécile R.L. Boot, Dorly J.H. Deeg
Titel: Sex and gender differences in depressive symptoms in older workers: the role of working conditions
Auteur: Sascha de Breij, Cécile R.L. Boot, Martijn Huisman, Dorly J.H. Deeg

Verslagen


Eindverslag

Oudere vrouwelijke werknemers halen de AOW-leeftijd minder vaak dan hun mannelijke collega’s, onder meer doordat zij in hun werk vaker last hebben van gezondheidsproblemen. Niet alleen biologische sekse, maar ook gender-gerelateerde factoren liggen mogelijk ten grondslag aan deze man-vrouw verschillen in gezondheid. Verschillen in arbeidspositie gedurende het gehele werkzame leven vormen een belangrijke factor. Deze drukken we uit in de arbeidsmarkt-gender-identiteit, waarin het opleidingsniveau, de man-vrouw verhouding in de sector waarin men werkt, het aantal uren werk per week, en het verlenen van mantelzorg samenkomen. Daarnaast kan de psychologische gender-identiteit een rol spelen, namelijk hoe mannelijk of vrouwelijk men zich voelt. Naast biologische sekse en de twee typen gender-identiteit onderzoeken we de ervaren werkbelasting als mogelijk verklarende factor in de relatie tussen gender en gezondheid. De inzichten uit dit onderzoek zullen aanknopingspunten bieden voor een gelijkwaardiger arbeidsmarktpositie en werkbelasting van komende generaties oudere werknemers.

Samenvatting van de aanvraag

GEZONDHEID EN GENDER BIJ OUDERE WERKNEMERS In de levensfase die voorafgaat aan de officiële pensioenleeftijd loopt de arbeidsdeelname van vrouwen achter bij die van mannen. Onder oudere werknemers hebben vrouwen vaker gezondheidsproblemen dan mannen. Het sekseverschil in gezondheid vormt een belemmering voor een volledige implementatie van beleid dat erop is gericht dat oudere werknemers langer doorwerken. Dit onderzoek beoogt de implementatie van dit beleid te verstevigen door gendergerelateerde factoren te onderzoeken die mogelijk ten grondslag liggen aan de gezondheidsverschillen tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers. In onderzoek naar gezondheidsverschillen tussen vrouwen en mannen (dus biologische sekseverschillen) blijven genderverschillen onderbelicht. Gender wordt opgevat als de resultante van ‘een sociaal en cultureel proces waarbij aan mannen en vrouwen verschillende rollen en gedragingen worden toegeschreven, inclusief de wisselwerking met psychologische aspecten daarvan’ (ZonMw 2018, p. 7). In het voorgestelde onderzoek wordt het ‘sociale en culturele proces’ gespecificeerd als de arbeidsmarktpositie gedurende de gehele levensloop. Vier structurele aspecten vormen tezamen een zogenaamde ‘arbeidsmarkt-gender’-identiteit, te weten opleidingsniveau, man-vrouw verhouding in de sector waarin men werkt, aantal uren werk per week, en het verlenen van mantelzorg. In vergelijking met mannen hebben vrouwen van de huidige generatie oudere werknemers een lager opleidingsniveau, zijn zij vaker werkzaam in door vrouwen gedomineerde en lager betaalde beroepen, werken zij vaker parttime, en geven zij vaker mantelzorg. Psychologische genderaspecten kunnen worden uitgedrukt in de mate waarin vrouwen – en vice versa, mannen – zich vrouwelijk of mannelijk voelen, kortweg hun psychologische ‘genderidentiteit’. Het voorgestelde onderzoek beoogt zowel de arbeidsmarkt-gerelateerde als de psychologische genderidentiteit te onderzoeken als specifiekere verklaringen voor de bekende gezondheidsverschillen tussen oudere vrouwelijke en mannelijke werknemers dan biologische sekse-kenmerken. De structurele arbeidsmarktpositie van oudere werknemers is bepaald gedurende de gehele voorafgaande levensloop. Aandacht hiervoor vergroot het inzicht in achterliggende processen in huidige genderverschillen en biedt aanknopingspunten voor het inrichten van een gelijkwaardiger arbeidsmarktpositie van komende generaties werknemers. Het arbeidsverleden biedt echter weinig aanknopingspunten om sekseverschillen in gezondheid te verkleinen en langer doorwerken te bevorderen bij de huidige generatie oudere werknemers. Wél kan aanpassing van de huidige werkomstandigheden een aanknopingspunt zijn. Daarom richt het voorgestelde onderzoek zich bovendien op de werkbelasting als mogelijk verklarende factor in de relatie tussen gender en gezondheid. VRAAGSTELLING De vraagstelling bestaat uit een oriënterende vraag vooraf (1) en twee hoofdvragen (2 en 3, zie diagram in bijlage): 1. Hoe sterk hangen de biologische sekse, de arbeidsmarkt-genderidentiteit en de psychologische genderidentiteit met elkaar samen? 2. In hoeverre hangen de biologische sekse, de arbeidsmarkt-genderidentiteit en de psychologische genderidentiteit samen met (veranderingen in) fysieke en mentale gezondheid? 3. Wat is de mediërende rol van de werkbelasting in ieder van deze associaties? DATASET Gebruik wordt gemaakt van vier meetmomenten bij deelnemers aan de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) tussen 2012-13 en 2018-19. In het in 2012-13 geïncludeerde cohort zijn longitudinale gegevens beschikbaar over zowel fysieke en mentale gezondheid als genderidentiteit en werkbelasting. Voor dit onderzoek worden deelnemers van 55 jaar en ouder die betaald werk doen en nog niet de officiële pensioenleeftijd hebben bereikt (n=617; 54% mannen en 46% vrouwen) geselecteerd.

Kenmerken

Projectnummer:
555003020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Huisman
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc