Mobiele menu

Gezond opgroeien in Eerbeek met Beweeg Wijs

Met het project “Beweeg Wijs, voor en door het jonge kind” zorgen wij voor extra beweegtijd waardoor kinderen beter leren spelen en bewegen. Door middel van beweegkaarten gaan kinderen aan de slag met leuke en uitdagende activiteiten. Met deze methode proberen we nog beter bij te dragen aan een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde basis. Elke zes weken gaan we aan de slag met een nieuw thema. Onder begeleiding van een speelbegeleider worden er wekelijks leuke en uitdagende beweegactiviteiten aangeboden. Kinderen worden door het speel- en beweegaanbod sociaal-emotioneel sterker doordat er een aanbod is op ieder niveau voor ieder kind volgend de gedragskleuren van Beweeg Wijs. De kennis die wordt opgedaan, kan middels het train-de-trainers concept ook na de projectperiode blijvend worden ingezet zodat we een duurzaam zorg, sport, onderwijs, kinderopvang netwerk in de gemeente opbouwen die in staat is dit aanbod voort te zetten.

Verslagen


Eindverslag

In Eerbeek (gemeente Brummen) hebben 7 partners zich ingezet om kinderen van 0 t/m 4 jaar meer te laten bewegen. Zij zijn de samenwerking aangegaan om baby’s, dreumesen, peuters en kleuters (en hun ouders) te stimuleren om van jongs af aan spelenderwijs te bewegen en een gezonde leefstijl aan te nemen. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders zijn daar nauw bij betrokken geweest aangezien zij gezond gedrag kunnen stimuleren en aanbieden. Nu, twee jaar later, blijft het beweegaanbod ook zonder de subsidie bestaan. De kinderfysiotherapeut en de GGD blijven hun expertise inzetten op de verschillende locaties en ook de sportaanbieders blijven met elkaar de afstemming zoeken om slimme verbindingen te leggen op sportief gebied. Verschillende initiatieven zijn aan bod gekomen. Wekelijks werd het beweegprogramma Beweeg Wijs bij de kinderopvang en in groep 0-1 van het basisonderwijs aangeboden. Wekelijks hebben de peuters en kleuters nieuwe spelactiviteiten geleerd. Nu na twee jaar is het heel mooi om te zien dat peuters al op hele jonge leeftijd gewend raken aan dagelijks bewegen en gezonde voeding. Pedagogisch medewerkers zien het beweegplezier ervan afspatten. Voor deze doelgroep is dit heel normaal en zij groeien hier de komende jaren verder mee op in het basisonderwijs. Er is letterlijk en figuurlijk veel beweging ontstaan bij de kinderopvang en in het basisonderwijs. zij waren al wel bezig met bewegen, maar het aanbod is nu veel doelgerichter en de pedagogisch medewerkers zijn zich bewuster geworden van het belang van ontwikkelingsgericht bewegen. Ook het thema gezonde leefstijl is geïntegreerd in het beleid. Gezond eten en voldoende bewegen is hier een gewoonte geworden. Als kinderen van jongs af aan leren om een gezonde keuze te maken, is dat van positieve invloed op de rest van hun leven. Voor de 0 – 1,5 jarigen was er ondersteuning van een kinderfysiotherapeut. Zij keek regelmatig op de groep mee en waar nodig gaf zij advies aan pedagogisch medewerkers en ouders op het gebied van motorische ontwikkeling. Doordat zij regelmatig de baby’s en dreumesen observeerde, zag ze hoe zij in hun motorische ontwikkeling groeien. Daar waar zij een kleine afwijking of achterstand in het beweeggedrag zag, gaf zij tips en adviezen aan de pedagogisch medewerkers en ouders. Daarmee kunnen zij heel laagdrempelig beweeggedrag stimuleren zodat een beweegachterstand op latere leeftijd vaak eenvoudig voorkomen kan worden. Naast het bewegen bij de kinderopvang en in het basisonderwijs was een belangrijke doelstelling dat deze jonge doelgroep ook daarbuiten lekker in beweging is. Verschillende partners waren betrokken om kinderen en ouders kennis te laten maken met het beweegaanbod voor 0-4 jarigen in Eerbeek. Zo heeft Gymvereniging Kracht & Vlugheid kennismakingslessen aangeboden m.b.t. de lessen ‘Kleutergym’ en ‘Ouder- en kindgym’. Daarbij werd de methodiek van Beweeg Wijs ook meegenomen zodat de structuur en veiligheid van het schoolplein ook terug te vinden is in de gymzaal. Tot slot is er in mei 2019 een Wijkdag georganiseerd door alle partners om kinderen (alle jeugd t/m 12 jaar) en ouders te laten zien en ervaren wat voor breed beweegaanbod er in Eerbeek is en hen te stimuleren om structureel te bewegen bij een sportvereniging.

De methodiek Beweeg Wijs wordt binnen dit project in Eerbeek ingezet op twee kinderdagopvang locaties en één basisschool. Een speelbegeleider van Beweeg Wijs verzorgt wekelijks een speel- en beweegaanbod voor peuters en kleuters van 1,5 - 4 jaar. In het eerste jaar zijn inmiddels vijf thema's aan bod gekomen.
Middels trainingen en kennisoverdracht tijdens het beweegaanbod worden docenten en pedagogisch medewerkers getraind om het aanbod ook zelfstandig in te zetten.

We zien de peuters en kleuters genieten van het aanbod, ze spelen en bewegen actief en met veel plezier mee. Het aanbod wordt zoveel mogelijk buiten op het plein aangeboden. Er wordt gewerkt met de kleurenzones vanuit de Beweeg Wijs methodiek en met divers en simpel speelmateriaal.

Ouders worden elke zes weken geïnformeerd middels een nieuwsbrief en foto's over het verloop van het programma. Ook is er voor ouders de mogelijkheid om lessen (deels) mee te kijken en mee te doen.

Er is een kinderfysiotherapeut bij het programma betrokken die zich in eerste instantie focust op de doelgroep 0 - 1,5 jaar. Zij observeert de baby's en peuters, ze speelt en beweegt met hen en geeft vervolgens, daar waar nodig, heel gericht speel- en beweegadvies aan de pedagogisch medewerkers en (indirect) aan ouders over de motorische ontwikkeling van het jonge kind.

In het eerste jaar is er al een mooie samenwerking tussen gymvereniging Kracht en Vlugheid en Beweeg Wijs tot stand gekomen. Inmiddels hebben er twee trainingen plaatsgevonden aan trainers van de gymvereniging. Zij hebben kennis gemaakt met de methodiek Beweeg Wijs. We in gesprek geraakt over succesfactoren en knelpunten binnen de gymlessen. Vervolgens hebben we de link gelegd van Beweeg Wijs bij de kinderopvang en school naar Beweeg Wijs bij de gymvereniging en hebben we samen gekeken hoe de kleurenmethodiek nog extra kan ondersteunen bij een stukje organisatie van de gymlessen. In het nieuwe schooljaar ligt de focus op het aanbieden van kennismakingslessen aan de doelgroep.

In april heeft er een tweede bijeenkomst plaatsgevonden met alle projectpartners. De eerste periode is geëvalueerd, succesfactoren en knelpunten zijn doorgenomen en aan de hand daarvan zijn ook de vervolgstappen besproken.

In juni heeft er een evaluatie plaatsgevonden onder alle pedagogische medewerkers, docenten en ouders. Doel hiervan is om in beeld te krijgen hoe het programma tot nu toe verloopt, op welke punten het goed gaat en waar evt. verbetering mogelijk is. Eind september hebben we de resultaten in beeld.

We kijken terug op een zeer geslaagd 1e jaar. De planning loopt in grote lijnen zoals verwacht, er is veel commitment en een goede en prettige samenwerking vanuit alle organisaties, we zien vooruitgang en heel veel plezier bij de peuters en kleuters tijdens het beweegaanbod en de pedagogisch medewerkers, docenten en ouders geven positieve feedback op het programma tot dusver.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006507
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. R. Hendriksen
Verantwoordelijke organisatie:
Gymnastiekvereniging Kracht en vlugheid