Mobiele menu

Gezond Oud Worden In Nederland: GO-WIN

Projectomschrijving

Doel

Stichting Ouderen Feijenoord, Inclusia en Indigo preventie hebben de methodiek GO-WIN (Gezond Oud Worden In Nederland) ingezet voor migranten ouderen vanaf 75 jaar met als doel het verminderen van eenzaamheidsgevoelen. Het project richt zich ons op Marokkaanse ouderen in gebied Feijenoord.

Plan van Aanpak

Allereerst is de bestaande GO-WIN methodiek aangepast aan de doelgroep 75 plus migranten. Dit is gedaan mede door input van de doelgroep zelf. Vervolgens zijn er twee trainingen gegeven waarbij de methodiek is uitgevoerd. Tijdens de trainingen worden de ouderen geholpen met hun zelfmanagementvaardigheden en welbevinden wat kan helpen bij het verminderen van eenzaamheid.

Bevindingen

Met het project GO-WIN zijn er 31 ouderen bereikt waarvan de helft aangaven eenzaamheid te ervaren. De trainers zien dat er een bewustzijnsproces plaats vind bij de deelnemers. De ouderen komen in beweging door te werken aan hun sociale netwerk. Ook zijn er deelnemers die aan hebben gegeven dat het voor hun ‘te laat’ is om hier aan te werken. De methodiek is beschreven in een handboek conform de richtlijnen van Movisie en wordt mogelijk opgenomen in een interventiedatabase.

Er is een handboek beschikbaar van het project GO-WIN. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met M. Smedts via m.smedts@indigorijnmond.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Stichting Ouderen Feijenoord, Inclusia en Indigo preventie willen de methodiek GO-Win uitvoeren voor 75+ Marokkaanse ouderen in Rotterdam. Op deze wijze willen we de zelfmanagementvaardigheden bij 75 plus migranten, specifiek Marokkaanse ouderen, in gebied Feijenoord vergroten en daarmee hun welbevinden vergroten waardoor zij zich minder eenzaam voelen (de sociale eenzaamheid verminderen). Tevens willen we de methodiek beter beschrijven waardoor hij verspreidt kan worden d.w.z. • de methodiek evalueren conform de aanbevelingen van Movisie en deze bevindingen vastleggen in een procesverslag • de bestaande handleiding aanpassen conform de richtlijnen van Movisie Marokkaanse ouderen ervaren veel eenzaamheid; 59% van deze ouderen rapporteert sociale eenzaamheid. Er is weinig aanbod voor hen en bij datgene dat er is, voelen zij zich niet thuis bij. Ook beschikken ze over minder Nederlandse taalvaardigheden en algemene gezondheidsvaardigheden. Eenzaamheid is bij oudere migranten vaak ook verweven met heimwee. Zij voelen zich tussen hun land van herkomst en Nederland heen en weer ‘geslingerd’ en voelen zich nergens echt thuis. Voor een grote groep Marokkaanse ouderen geldt bovendien dat hun netwerk in Nederland en daarmee hun activiteitenpatroon vrij eenzijdig is: het bestaat vooral uit familie- en moskeebezoek. Door de taalachterstand missen ze aansluiting met andere bewoners. Ook weten ze hierdoor vaak niet de informatie te vinden over activiteiten in de wijk. GO-WIN is een methodiek die is voortgekomen uit de cultuursensitieve doorontwikkeling van de evidence based Grip & Glans cursus. Deze cursus is aangepast om meer aan te sluiten bij de leefwereld van migranten ouderen. De doorontwikkelde cursus is de afgelopen jaren binnen diverse migranten gemeenschappen succesvol uitgevoerd. De insteek was preventief, voorkomen van eenzaamheid door tijdige voorbereiding op ouder worden. De cursus was voor 50/55 jarige migranten maar bij de deelnemers waren ook een twintigtal 75 plussers die de cursus met veel plezier volgden. We willen nu deze methodiek uitvoeren voor 75+ migranten omdat ook zij geconfronteerd worden met eenzaamheid en er voor hen geen aanbod is gericht op voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Het is nodig daarvoor de methodiek enigszins aan te passen. De huidige GO-WIN methodiek omvat een drietraps aanpak. Eerst worden sleutelfiguren geworven, vervolgens worden zij getraind om het thema ’ouder worden’ bespreekbaar te maken in hun gemeenschap of zelforganisatie en tot slot wordt de cursus door een preventiedeskundige samen met de sleutelfiguur, uitgevoerd. De doorontwikkeling omvat het op een nieuwe manier bereiken van de 75 plussers, namelijk via de 2e generatie bereiken we de 1e generatie ouderen. Stichting Ouderen Feijenoord is actief in de wijk Feijenoord voor met name Marokkanen van de tweede generatie. Samen met St. Ouderen Feijenoord gaan we de ouderen van de 1e generatie bereiken. Dit doen we met een tussenstap; eerst bereiken we de 2e generatie de zoons. Als eerste trainen we de sleutelfiguren van de St. Ouderen Feijenoord zodat zij met de 2e generatie het gesprek aangaan over oud worden en oud zijn in Nederland. Vervolgens gaan sleutelfiguren samen met de zoons op huisbezoek bij de 1e generatie, de 75 plus ouderen. Ook met hen praten we over oud zijn en worden in Nederland. Aansluitend voeren we bij voldoende belangstelling van de ouderen, samen met de sleutelfiguren de cursus GO-WIN twee maal uit. De uitvoer evalueren we door middel van een procesevaluatie conform format van MOVISIE. Vervolgens gebruiken we de uitkomsten van de evaluatie om het bestaande draaiboek zodanig aan te passen dat we een handleiding hebben conform de richtlijnen van MOVISIE

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639621930
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.J.G. Smedts
Verantwoordelijke organisatie:
Indigo Preventie