Gezondheid en Welzijn voor ouderen in Berg en Dal

Projectomschrijving

"Het netwerk kwetsbare ouderen in het dorp Berg en Dal heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor omgang met probleemgedrag voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. De eerste ervaringen zijn positief en wijzen erop dat: 1) de onderlinge samenwerking verbeterd, 2) er beter gebuikt gemaakt wordt van elkaars expertise, 3) er proactiever wordt gehandeld bij probleemgedrag, 4) er meer analyses worden uitgevoerd en 5) meer begeleidingsplannen zijn opgesteld. Ook heeft het netwerk gewerkt aan het dementievriendelijker maken van het dorp Berg en Dal. Er is structureel informatie verstrekt via wijkkrant en nieuwsbrieven van de gemeente. Er is bij ondernemers en verenigingen gepeild in hoeverre er draagvlak is voor het beter toegankelijk maken van de voorzieningen. Zij zijn gemotiveerd om mee te doen aan training over hoe je omgaat met dementie en de ervaringen van het dorp Berg en Dal gaan verspreid worden in de andere kernen van de gemeente Berg en Dal. Het netwerk heeft een tweetal spiegelgesprekken gehouden met mantelzorgers en actieve burgers om bij hen na te gaan welke verbeterpunten er nog zijn in Berg en dal. Deze gesprekken hebben richting gegeven aan de verbeteringen op het gebied van probleemgedrag en dementievriendelijkheid. Het netwerk heeft deze methode omarmd en zal jaarlijks de participatie van ouderen op deze wijze vormgeven. Ook heeft deze ervaring ertoe geleid dat in de werkgroepen die bezig gaan met dementievriendelijkheid mensen met dementie en/of mantelzorgers worden betrokken."

Producten
Titel: Towards Specialized Dementia Care at Home A pilot evaluation of structural collaboration between elderly care physicians, general practitioners and case managers in primary care
Auteur: Janneke van Beusekom
Titel: Evaluatiefase omgang met probleemgedrag bij ouderen met dementie. Een mixed-method onderzoek
Auteur: E. de Vries en E. Westerik
Titel: Dementievriendelijk Berg en Dal
Auteur: Mirjam Weima
Titel: Consultancy en beleid in de dienstverlening naar ouderen
Auteur: Mirjam Verweij-Weima
Titel: OMGANG MET PROBLEEMGEDRAG BIJ MENSEN MET DEMENTIE: EEN MIXED-METHOD ONDERZOEK
Auteur: Stan Vulders, Daban Ismael
Titel: Vroegsignaleringskaart
Auteur: Willemijn de Graaf, Minke Nieuwboer en Huub Schuwer
Titel: Protocollen probleemgedrag bij dementie Netwerk berg en Dal
Auteur: Willemijn de Graaf
Verslagen

Eindverslag

Het netwerk kwetsbare ouderen in het dorp Berg en Dal heeft een multidisciplinaire aanpak
ontwikkeld voor omgang met probleemgedrag voor thuiswonende mensen met dementie en hun
mantelzorgers. De eerste ervaringen zijn positief en wijzen erop dat: 1) de onderlinge
samenwerking verbeterd, 2) er beter gebuikt gemaakt wordt van elkaars expertise, 3) er
proactiever wordt gehandeld bij probleemgedrag, 4) er meer analyses worden uitgevoerd en 5)
meer begeleidingsplannen zijn opgesteld.
Ook heeft het netwerk gewerkt aan het dementievriendelijker maken van het dorp Berg en Dal.
Er is structureel informatie verstrekt via wijkkrant en nieuwsbrieven van de gemeente. Er is bij
ondernemers en verenigingen gepeild in hoeverre er draagvlak is voor het beter toegankelijk
maken van de voorzieningen. Zij zijn gemotiveerd om mee te doen aan training over hoe je
omgaat met dementie en de ervaringen van het dorp Berg en Dal gaan verspreid worden in de
andere kernen van de gemeente Berg en Dal.
Het netwerk heeft een tweetal spiegelgesprekken gehouden met mantelzorgers en actieve
burgers om bij hen na te gaan welke verbeterpunten er nog zijn in Berg en dal. Deze
gesprekken hebben richting gegeven aan de verbeteringen op het gebied van probleemgedrag
en dementievriendelijkheid. Het netwerk heeft deze methode omarmd en zal jaarlijks de
participatie van ouderen op deze wijze vormgeven. Ook heeft deze ervaring ertoe geleid dat in
de werkgroepen die bezig gaan met dementievriendelijkheid mensen met dementie en/of mantelzorgers worden betrokken.

Samenvatting van de aanvraag
Het geriatrisch netwerk in dorp Berg en Dal is 6 jaar geleden opgericht, omdat dit dorp een sterk vergrijzende populatie heeft. Het doel van het netwerk is de zorg voor en de ondersteuning aan kwetsbare ouderen in het dorp Berg en Dal optimaal te regelen door duidelijke samenwerking, verantwoordelijkheidsverdeling en coördinatie tussen oudere, zijn/haar omgeving/mantelzorgers en de professionals. Alle aanwezige thuiszorgorganisaties, de huisartsenpraktijk, de gemeente en het sociale wijkteam doen mee. Het netwerk heeft inhoudelijk speerpunten met aparte werkgroepen over dementie, palliatieve zorg, welzijn en wonen. De werkwijze van het netwerk voor kwetsbaar complexe ouderen bestaat uit: signaleren, het in kaart brengen, casemanagement, en bespreking in een MDO (frequentie maandelijks) en het bieden van zorg op maat met de focus op welzijn. Toch zijn er nog zorg- en welzijnsproblemen waar het netwerk verder aan wil werken, om daarmee ook de integratie en het niveau van samenwerking binnen het netwerk te verbeteren. Professionals in het netwerk ervaren dat de meeste crisissituaties ontstaan door verschillende vormen van probleemgedrag, zoals b.v. agressie, dwalen en zorg weigeren. Dit is het geval zowel bij de doelgroep van mensen met cognitieve problemen / dementie, als ook kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek. Het dorp Berg en Dal kent daarbij specifieke problematiek; relatief veel ouderen zijn hoog opgeleid. Zorg weigeren en isolement komt hierbij vaak voor. Middels dit actieonderzoek willen ze dat de professionals van het netwerk thuiswonende kwetsbare ouderen/mensen met dementie met probleemgedrag en hun mantelzorgers beter kunnen begeleiden door de inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde en verbeterde kennis en competenties. Een ander doel richt zich op welzijn namelijk het verbeteren van de dementievriendelijkheid van het dorp. In samenwerking met de gemeente is er een vragenlijst verspreid onder de burgers. Op basis van de uitkomst hiervan wil het net netwerk door dit actieonderzoek twee concrete verbeteringen ontwerpen en implementeren. Het doel is om op twee concrete punten de dementievriendelijkheid van het dorp Berg en Dal te verbeteren. Ook zal in deze projectperiode structurele inbedding van participatie van de oudere worden geborgd.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521901
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Wolters
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Berg en Dal