Mobiele menu

GGZ in de Wijk

Projectomschrijving

Hoe kun je mensen met psychische problemen laten meedoen in de wijk?

Vraagstuk

Als de wijken in Amsterdam-Zuid ggz-vriendelijk worden, kunnen mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek volwaardig meedoen. Kan een betere samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, behandelaars en ondersteuners in het sociaal domein hieraan bijdragen?

Waarom belangrijk?

In Amsterdam-Zuid wonen ruim 3.000 mensen boven de 18 met ernstige psychische problemen. Korte lijnen tussen zorg en welzijn zijn nodig om snel te schakelen en het netwerk van deze mensen in beeld te krijgen. De inbreng van ervaringsdeskundigen is belangrijk voor herkenning en erkenning: je bent niet de enige.

Wat is er ontwikkeld of onderzocht?

GGZ in de Wijk combineert individuele ondersteuning met een aanpak op collectief niveau. De EDplaats is een herstelwerkplaats waar mensen elkaar ondersteunen bij het hanteren van problemen. Een team van ggz-coaches vormt de schakel tussen ggz en welzijnsvoorzieningen. Zij trainen andere werkers in de wijk.

Wetenswaardigheden

De EDplaats verwelkomt per maand tussen de 100 en 120 bezoekers. De ggz-coaches welzijn en zorg en een team van ervaringsdeskundigen hebben in twee jaar tijd 160 cliënten begeleid naar voorzieningen in de wijk. 125 vrijwilligers en professionals zijn getraind in het omgaan met mensen met ggz-problematiek.

Resultaten

De trainingen op maat voor vrijwilligers en betaalde krachten worden goed bezocht en goed gewaardeerd. Hierdoor kunnen zij beter omgaan met mensen met onbegrepen gedrag. Ook de EDplaatsen, gerund door ervaringsdeskundigen en cliënten, worden goed bezocht. De EDplaatsen en de Vliegende Brigade hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van persoonlijk en maatschappelijk herstel en het volwaardig meedoen in de wijk. De ggz-coaches zorg zijn verbonden aan verschillende (F)ACT-teams in Amsterdam-Zuid, zodat een grote groep hulpverleners bekend is met de interventie en er verbindingen gelegd zijn met zorgtoeleiding. Hierdoor is afschaling van zorg makkelijker te realiseren.

Eind 2019 heeft TEAM ED op 3 locaties in Amsterdam-Zuid EDplaatsen draaien. Het blijkt dat mensen met een ggz-achtergrond behoefte hebben aan een plek dichtbij huis. De medewerkers en vrijwilligers in de 5 Huizen van de Wijk en andere voorzieningen in de wijk denken positief mee over het toegankelijker maken van de activiteiten voor de doelgroep.

GGZ in de Wijk en andere partijen in de wijk weten elkaar steeds beter te vinden. Met een aantal belangrijke organisaties is een netwerk van ambassadeurs gevormd om inwoners beter naar elkaar door te kunnen verwijzen. Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan met behulp van de Effectencalculator. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat, dankzij de inzet van de coaches en het bestaan van de EDplaatsen en de Vliegende Brigades, de begeleiding en zorg vanuit de reguliere ggz verminderd kon worden. Er is veel aandacht besteed aan het promoten van deze aanpak. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Movisie heeft het handboek ‘Mens onder de Mensen’ met uitgebreide werkwijze van GGZ in de Wijk uitgegeven.
  2. In 2 andere stadsdelen wordt in 2020 gestart met de aanpak GGZ in de Wijk.
  3. In diverse plannen in Amsterdam komt steeds vaker de functie van ggz-coach voor.
  4. Diverse organisaties hebben een werkbezoek aan het project afgelegd.
  5. Er zijn diverse workshops gegeven.

Meer informatie

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

GGZ in de Wijk is bedoeld om te zorgen dat bewoners met onbegrepen gedrag volwaardig kunnen meedoen in de wijken van Stadsdeel Zuid in Amsterdam. Dit doen we door welzijnsactiviteiten in de wijk beter aan te laten sluiten bij de vraag van de doelgroep, wijkvoorzieningen sociaal toegankelijk te maken en de toeleiding naar (wijk)zorg en welzijn te verbeteren. Het is een succesvolle samenwerking tussen zorg, welzijn, gemeente en ervaringsdeskundigen en de aanpak is gezamenlijk ontwikkeld.
Herstelwerkplaatsen gerund door ervaringsdeskundigen en de inzet van coaches vanuit zorg en welzijn hebben er voor gezorgd dat mensen met onbegrepen gedrag zich meer welkom weten in de wijk en dat zij beter kunnen werken aan herstel.
Ook denken medewerkers en vrijwilligers die in de wijk werken positief mee over het toegankelijker maken van de activiteiten voor de doelgroep. Zo kunnen de bewoners uit de doelgroep steeds beter meedoen met het reguliere (welzijns)aanbod in de wijken van Amsterdam Zuid en zorgen we voor GGZ-vriendelijke wijken.

Het project GGZ in de Wijk is bedoeld om te zorgen dat de voorzieningen in de wijken van Amsterdam Zuid toegankelijk zijn. Dit zodat inwoners met psychosociale en/of psychiatrische problematiek volwaardig mee kunnen doen.

Het project is een samenwerking tussen zorg, welzijn, gemeente en ervaringsdeskundigen. Ook zijn de doelgroep en de Huizen van de Wijk betrokken bij het maken en uitvoeren van de plannen.

We organiseren een herstelwerkplaats op vier locaties in de wijk: de EDplaatsen. Daar kunnen inwoners ongedwongen samenkomen en kunnen ervaringsdeskundigen hen verder op weg helpen naar maatschappelijk en persoonlijk herstel. Per maand nemen zo’n 270 inwoners deel aan de activiteiten van de EDplaatsen.

We zetten vanuit zorg en vanuit welzijn GGZ-coaches in. Vanuit welzijn wordt gewerkt aan toegankelijke voorzieningen in de wijk en vanuit zorg wordt de kennis van en ervaring met de doelgroep ingezet. Het coachen en het trainen van betaalde en onbetaalde medewerkers is belangrijk onderdeel van het werk. Per jaar vinden er zo’n 80 coachingsgesprekken plaats en worden zo’n 90 mensen getraind.

Binnenkort presenteren we het Handboek Mens onder de Mensen. Dit ter lering voor andere zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, organisaties van ervaringsdeskundigen en gemeenten.

Samenvatting van de aanvraag

De geïntegreerde interventie van GGZ in de Wijk is een combinatie van een aanpak op individueel niveau en een aanpak op collectief niveau. De kent twee onderdelen: 1.Het organiseren van een herstelwerkplaats: De EDplaats a. De doelgroep heeft aangegeven dat er behoefte is aan een laagdrempelige inloopvoorziening in Zuid, waar ongedwongen samengekomen kan worden en ervaringsdeskundigen bezoekers verder op weg helpen naar maatschappelijk en persoonlijk herstel. b. De plek is er voor mensen die de ervaringen van anderen willen gebruiken voor het hanteren en overwinnen van psychische klachten, verslavingen, sociale of financiële problemen. c. Team Ed is uitvoerder en de werkplaats wordt gedragen, beheerd en gecoördineerd door ervaringsdeskundigen. 2. De inzet van GGZ coaches a. De doelgroep heeft aangegeven dat de voorzieningen in de wijk, en dan met name de Huizen van de Wijk beter toegankelijk gemaakt moeten worden. b. De welzijnswerkers gaven aan dat zij behoefte hadden ondersteund te worden door mensen die ervaring hebben met de doelgroep. c. Er is voor gekozen om daarvoor twee functies in het leven te roepen: een ggz coach welzijn en een ggz coach zorg. Dit om er voor te zorgen dat er vanuit het welzijnswerk gekeken wordt hoe de toegankelijkheid van welzijn te verbeteren is en dat er vanuit zorg de kennis van en ervaring met de doelgroep ingezet kan worden. d. De GGZ-coach welzijn vormt de schakel tussen welzijn en zorg, coacht zowel vrijwilligers als beroepskrachten bij de omgang met GGZ cliënten binnen hun organisatie en helpt de toeleiding verbeteren. Deze coach is in dienst van een van de welzijnsorganisaties in Amsterdam Zuid: Dynamo. e. De GGZ-coach zorg vormt de schakel tussen zorg en voorzieningen in de wijk. GGZ inGeest is de ggz-organisatie actief in Amsterdam Zuid. Vandaar dat er gekozen is om de functie bij deze organisatie neer te leggen. In elk FACT-team in Zuid heeft een van de medewerkers uren gekregen om deze functie uit te oefenen. Doelgroep GGZ in de wijk richt zich op een brede doelgroep mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek. Er zijn diverse gegevens voorhanden over de grootte van de doelgroep. De volgende gegevens zijn bekend: Volgens de Resultaten Vignettenstudie EPA Amsterdam van augustus 2016 heeft Zuid 1. 1001 volwassenen (18-64 jaar) met ernstige psychische aandoeningen en 2.107 65-plussers met ernstige psychische aandoeningen. Volgens de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012, de resultaten van een enquete van de GGD Amsterdam: 1. 5.900 inwoners van Zuid ervaart ernstige psychische klachten 2. 50.000 inwoners in Zuid met lichte psychische klachten In de Amsterdamse Aanpak Personen met Verward Gedrag wordt onderscheid gemaakt tussen 1. Personen met verward gedrag die mogelijk gewelddadig/gevaarlijk of verdachte zijn 2. Personen met psychosociale/cognitieve/psychiatrische problematiek. GGZ in de Wijk richt zich met name op groep 2.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638030004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C.W. van der Kroon
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Amsterdam

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Amsterdam (regio Amsterdam).