Mobiele menu

GGZ-Leiden

Projectomschrijving

Met dit project hebben wij aangetoond dat het vermoeden dat onder studenten veel GGZ problematiek voorkomt, helaas juist is. De onderzochte tijdspanne betrof de jaren voor corona, en reeds toen al had ongeveer 1 op de 10 jongeren te kampen met ernstige GGZ problematiek, met name angstklachten en stemmingsstoornissen. Wij hebben met de doelgroep gezocht naar determinanten van deze problematiek, ondersteund door een data-analyse van geanonimiseerde gegevens uit de systemen van 11 huisartsenpraktijken in Leiden. De verkregen data lieten eenzelfde beeld zien: reeds pre-corona een forse toename onder studerende jongeren, meer dan onder hun werkende leeftijdsgenoten. Universiteit en Hogeschool zijn inmiddels ook zeer betrokken bij deze problematiek en hebben veel reeds georganiseerd, of zijn daar volop mee bezig. Echter de overgang naar de zorgpartijen is niet gestroomlijnd, partijen kennen elkaar niet, dus zeker niet elkaars expertise. De werkgroep heeft de zorgpartijen, in de regio verenigd in organisatie Knooppunt Ketenzorg, in contact gebracht met studentpsychologen van Hogeschool en Universiteit. Hierbij is ons advies om preventie en screening/herkenning van problematiek, naast de preventie, goed gezamenlijk te organiseren. Dit is opgepakt door Knooppunt Ketenzorg en het Reos, de ondersteunende organisatie voor zorg in de eerste lijn in de regio Leiden. Verder zijn er meerdere determinanten van de GGZ problematiek zeer waarschijnlijk gemaakt, te denken valt aan prestatiedruk, leenstelsel, geen goed steunsysteem in Leiden bij aanvang van de studie. Hieruit volgen aanbevelingen aan gemeente, studentenhuisvesting, GGZ instanties t.b.v. preventie en gemeente.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De afgelopen 5 jaar is de incidentie van patiënten met psychische problematiek in de betrokken huisartspraktijk verdubbeld. Steeds meer hoogopgeleide wijkbewoners melden zich bij de huisartsenpraktijk met psychische klachten. Data-analyse van het patiëntenbestand laat zien dat dit vooral toeneemt bij hoogopgeleide millenials (16-35 jaar) en dat het in 2019 ruim 8% van deze groep betrof. De huisarts en POH-GGZ hebben de capaciteit niet om al deze patiënten te helpen en de wachtlijsten bij de 2e lijns GGZ zorg lopen op. Bovendien zijn wij van mening dat het niet alleen om een medische aandoening gaat maar ook te maken heeft met sociaal maatschappelijke (levens) problemen en externe druk van social media, universiteiten of werkgevers en dat het belangrijk dat deze groep niet verder vastloopt of medicaliseert. Tijdens de data-analyse werd een trend gezien dat bewoners in bepaalde postcodegebieden, bepaalde studierichtingen, missen van sociale vaardigheden en sociaal netwerk en enkele persoonlijkheidskenmerken een hogere incidentie van deze klachten hebben. Met behulp van deze startimpuls willen we allereerst de doelgroep zelf raadplegen en volledig betrekken bij dit onderwerp en de mogelijke oplossingsrichtingen. Tevens willen we relevante partijen vanuit de 0e lijn, 1e lijn en 2e lijn bij elkaar brengen in een samenwerkingsverband om zo enerzijds tot efficiënte preventie en vroegsignalering en anderzijds tijdige en passende verwijzingen te komen. Er moeten goede preventiemaatregelen en zorgpaden komen en er kan een verkenning plaatsvinden om meerdere partijen te betrekken (bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, studentpsychologen, wijkteams, zorgverzekeraar, studieadviseur, woningbouwverenigingen, studie- of studentenvereniging en mogelijk andere partners vanuit andere domeinen) om voor deze grote groep wijkbewoners enorme gezondheidswinst te boeken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. M. Kemmeren
Verantwoordelijke organisatie:
Huisarts van den Braken