Mobiele menu

GGZ-Leiden

Met dit project hebben wij aangetoond dat het vermoeden dat onder studenten veel GGZ problematiek voorkomt, helaas juist is. De onderzochte tijdspanne betrof de jaren voor corona, en reeds toen al had ongeveer 1 op de 10 jongeren te kampen met ernstige GGZ problematiek, met name angstklachten en stemmingsstoornissen. Wij hebben met de doelgroep gezocht naar determinanten van deze problematiek, ondersteund door een data-analyse van geanonimiseerde gegevens uit de systemen van 11 huisartsenpraktijken in Leiden. De verkregen data lieten eenzelfde beeld zien: reeds pre-corona een forse toename onder studerende jongeren, meer dan onder hun werkende leeftijdsgenoten. Universiteit en Hogeschool zijn inmiddels ook zeer betrokken bij deze problematiek en hebben veel reeds georganiseerd, of zijn daar volop mee bezig. Echter de overgang naar de zorgpartijen is niet gestroomlijnd, partijen kennen elkaar niet, dus zeker niet elkaars expertise. De werkgroep heeft de zorgpartijen, in de regio verenigd in organisatie Knooppunt Ketenzorg, in contact gebracht met studentpsychologen van Hogeschool en Universiteit. Hierbij is ons advies om preventie en screening/herkenning van problematiek, naast de preventie, goed gezamenlijk te organiseren. Dit is opgepakt door Knooppunt Ketenzorg en het Reos, de ondersteunende organisatie voor zorg in de eerste lijn in de regio Leiden. Verder zijn er meerdere determinanten van de GGZ problematiek zeer waarschijnlijk gemaakt, te denken valt aan prestatiedruk, leenstelsel, geen goed steunsysteem in Leiden bij aanvang van de studie. Hieruit volgen aanbevelingen aan gemeente, studentenhuisvesting, GGZ instanties t.b.v. preventie en gemeente.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. M. Kemmeren
Verantwoordelijke organisatie:
Huisarts van den Braken