Mobiele menu

Goed besteed: De bijdrage van dagbesteding aan kwaliteit van leven van ouderen in verhouding tot de maatschappelijke kosten

Projectomschrijving

In dit project is onderzocht wat de bijdrage van dagbesteding is aan de kwaliteit van leven van ouderen en hun mantelzorgers. Daarnaast is onderzocht hoe de opbrengsten zich verhouden tot maatschappelijke investeringen in dagbesteding. De studie beantwoordt de volgende vragen:
1.    Welke ouderen maken gebruik van dagbesteding?
2.    Is er een verschil in kwaliteit van leven en zorggebruik van ouderen die gedurende een jaar gebruik maken van dagbesteding en ouderen die geen gebruik maken van dagbesteding.

Werkwijze

De TOPICS-MDS database is gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze database bevat informatie over kwaliteit van leven en zorggebruik van ouderen en mantelzorgers.

De bevindingen zijn besproken in samenwerking met Zorgbelang Zuidholland, het Ben Sajet centrum en Cordaan door middel van interviews met ouderen, mantelzorgers, beleidsmedewerkers en zorgmanagers. Zij konden in de interviews hun visie geven over de bijdrage van dagbesteding aan hun kwaliteit van leven.

Resultaten

Dit project geeft inzicht in de bijdrage van dagbesteding is aan de kwaliteit van leven van ouderen en hun mantelzorgers. Hiervoor is de TOPICS-MDS database (http://topics-mds.eu/) gebruikt en zijn er interviews gehouden met ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals. De kwantitatieve resultaten laten zien dat ouderen die gebruik maken van dagbesteding op een groot aantal kenmerken verschillen van ouderen die geen gebruik maken van dagbesteding. Na een jaar zijn er slechts minieme verschillen in kwaliteit van leven van ouderen (en hun mantelzorgers) die wel en geen gebruik maakten van dagbesteding. De maatschappelijke kosten zijn hoger.

De resultaten verschillen sterk met het inzicht uit het kwalitatieve onderzoek. De geïnterviewden
gaven aan dat (‘passende’) dagbesteding erg belangrijk is en voor ieder wat oplevert, bijvoorbeeld:
-    Je bent er even uit;
-    Je voelt je beter/ waardevol;
-    Je bent ‘onder de mensen’;
-    Je kunt thuis blijven wonen;
-    Mantelzorgers: je hebt even tijd voor jezelf.

Meer info

Factsheet Goed besteed
Rapport Goed besteed

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Producten

Titel: Cost-effectiveness of adult day services for older adults living at home in the Netherlands
Auteur: van Leeuwen, K.M. Bosmans, J.E. Ostelo, R.W.J.G.
Titel: Factsheet: ‘Goed Besteed: de opbrengsten van dagbesteding voor ouderen, mantelzorgers en de maatschappij’
Auteur: van Leeuwen, K.M. Bosmans, J.E. van Maanen, M.
Link: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/55624
Titel: Goed besteed: de opbrengsten van dagbesteding
Auteur: van Leeuwen, K.M. van Maanen, M.
Link: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/55624

Verslagen


Eindverslag

Dit project geeft inzicht in de bijdrage van dagbesteding is aan de kwaliteit van leven van ouderen en hun mantelzorgers. Hiervoor is de TOPICS-MDS database (http://topics-mds.eu/) gebruikt en zijn er interviews gehouden met ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.

De kwantitatieve resultaten laten zien dat ouderen die gebruik maken van dagbesteding op een groot aantal kenmerken verschillen van ouderen die geen gebruik maken van dagbesteding. Na een jaar zijn er slechts minieme verschillen in kwaliteit van leven van ouderen (en hun mantelzorgers) die wel en geen gebruik maakten van dagbesteding. De maatschappelijke kosten zijn hoger.

De resultaten verschillen sterk met het inzicht uit het kwalitatieve onderzoek. De geïnterviewden gaven aan dat (‘passende’) dagbesteding erg belangrijk is en voor ieder wat oplevert, bijvoorbeeld:
• Je bent er even uit
• Je voelt je beter/ waardevol
• Je bent ‘onder de mensen’
• Je kunt thuis blijven wonen
• Mantelzorgers: je hebt even tijd voor jezelf

Samenvatting van de aanvraag

Sinds de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO is het budget voor dagbesteding overgeheveld naar gemeenten en tegelijkertijd ingekrompen. Tegelijkertijd is de vraag naar dagbesteding toegenomen door de vergrijzing van de populatie en doordat ouderen langer thuis blijven wonen. Gemeentes hebben dus informatie nodig over hoe zij het beschikbare budget zo doelmatig mogelijk kunnen verdelen zodat de opbrengsten zo groot mogelijk zijn. Er zijn aanwijzingen dat dagbesteding bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten, de belasting voor de mantelzorger, en aan uitstel van opnames in verzorgingshuizen. Het wetenschappelijke bewijs voor de effecten van dagbesteding op cliënten, mantelzorgers en de maatschappij als geheel is echter beperkt. Binnen dit onderzoek willen we onderzoeken wat de bijdrage is van dagbesteding aan de kwaliteit van leven van ouderen en hun mantelzorgers en hoe deze opbrengsten zich verhouden tot de maatschappelijke investeringen in dagbestedingsprogramma’s. We willen de TOPICS-MDS data gebruiken om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 1. Welke thuiswonende ouderen maken gebruik van dagbesteding? 2. Is er een verschil na 12 maanden tussen ouderen die gebruik maken van dagbesteding en een vergelijkbare groep die hier geen gebruik van maakt in zorggebruik en kwaliteit van leven van ouderen en hun mantelzorgers? 3. Wat is de kosteneffectiviteit van dagbesteding bij thuiswonende ouderen in vergelijking met geen dagbesteding? 4. Is er een verschil in (kosten)effectiviteit van dagbesteding t.o.v. geen dagbesteding tussen verschillende sociaal-economische klassen? Daarnaast willen we nagaan of de resultaten van deze vragen verschillen tussen verschillende sociaal-economische klassen. We zullen de onderzoeksvragen beantwoorden met behulp van beschrijvende statistiek, regressiemodellen en kosten-effectiviteitsanalyses. We zullen met behulp van 'inverse-propensity-score' gewichten corrigeren voor prognostische verschillen op baseline. Tot slot willen we met behulp van kwalitatief onderzoek de resultaten duiden met behulp van het persoonlijk perspectief van ouderen, mantelzorgers, beleidsmakers en zorgmanagers op de bijdrage van dagbesteding. De resultaten kunnen worden toegepast door zorgmanagers en beleidsmakers om het zorgaanbod beter af te kunnen stemmen op de behoeften van de cliënten en om allocatie-beslissingen te ondersteunen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633400016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K.M. van Leeuwen
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam