Mobiele menu

In Groningen doen we het samen (DOEN). Verbeteren lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (aanstaand) ouderschap in de gemeente Groningen

Projectomschrijving

DOEN: In Groningen doen we het samen

Vraagstuk

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische kwetsbaarheid hebben vaak geen expliciete hulpvraag over seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap of ouderschap, maar worstelen er wel mee. Een onbedoelde zwangerschap of moeite met de opvoeding kan het gevolg zijn. Hulpverleners signaleren deze kwetsbaarheid vaak niet of vinden het moeilijk deze onderwerpen met hun cliënten te bespreken.

Onderzoek

Via actie-onderzoek en leernetwerken gaan hulpverleners en ervaringsdeskundigen werken aan betere signalering van kwetsbaarheid en het makkelijker bespreekbaar maken van seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap en ouderschap. Instellingen uit de geboortezorg en het sociale domein gaan in leernetwerken onderzoeken op welke wijze zij beter kunnen samenwerken en de zorg meer in samenhang kunnen aanbieden.

Verwachte uitkomst

De kennis uit dit project verbetert de huidige praktijk rondom onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: l.quadvlieg@umcg.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEMSTELLING EN DOEL Een kind dat opgroeit in een gezin met ouders die kampen hebben met psychische problemen heeft grote kans deze problemen later zelf ook te ontwikkelen. Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben dikwijls te maken met psychische en fysieke problemen, een ontwikkelingsachterstand en een grote kans op verwaarlozing, mishandeling en uithuisplaatsing. Vaak herhaalt zich dit patroon wanneer zij later zelf kinderen krijgen, wat vervolgens leidt tot een zogenaamde intergenerationele transmissie van kwetsbaarheid. Mensen met een LVB of psychische kwetsbaarheid hebben vaak geen expliciete hulpvraag waar het gaat om seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap of ouderschap. Dat zij een LVB of een psychische kwetsbaarheid hebben, en om die reden moeite hebben met het maken van keuzes of met het overzien van consequenties, staat niet op hun voorhoofd geschreven. Hulpverleners signaleren die kwetsbaarheid vaak niet. Vervolgens is de rol van een hulpverleners delicaat: de kwetsbare ondersteunen bij het maken van keuzes zonder het recht op zelfbeschikking af te pakken. Morele dilemma's kunnen ertoe leiden dat (toekomstig) ouderschap een onbesproken thema blijft en de hulpverlener handelingsverlegen is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts een fractie van het potentieel aantal kwetsbare mensen in Groningen ondersteund wordt door interventies als Nu Niet Zwanger. Project DOEN heeft drie doelen: 1.Het bewerkstelligen van een betere signalering LVB en/of psychische kwetsbaarheid door hulpverleners op het gebied van kinderwens, anticonceptie, zwangerschap en ouderschap. 2.Het beter bespreekbaar maken van kwetsbaarheid rond seksualiteit, anticonceptie, kinderwens en ouderschap bij mensen met een LVB en psychische kwetsbaarheid. 3.Een betere samenwerking tussen instellingen op het gebied van (preventie van onbedoelde) zwangerschap en ouderschap. METHODE Doelen 1 en 2 voeren we uit samen met ervaringsdeskundigen uit beide doelgroepen. Ervaringsdeskundigen herkennen de kwetsbaarheid in de ander, spreken de taal (verbaal en non-verbaal) en gebruiken hun eigen kennis en ervaringen als input. Samen met professionals uit zowel medisch als sociaal domein voeren de ervaringsdeskundigen actieonderzoek uit dat leidt tot een verbetering van de lokale praktijk. Dit maakt ons project innovatief en praktijkgericht. Doel 3 voeren (zorg)professionals uit, ook met actieonderzoek. Oplossingen, methodieken en interventies die volgen uit het actieonderzoek worden door aangestelde implementatie-ambassadeurs uit de verschillende organisaties uitgerold in het praktijkveld. Daarnaast evalueren we het project op inhoud en proces, wat waardevolle informatie oplevert voor verbeterprocessen in toekomstige projecten in Groningen en nationaal. Een adviesraad, bestaande uit ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van partijen uit het medisch en sociaal domein en kenniscentra, zorgt voor een continue informatieoverdracht tussen de actieonderzoeksgroepen en de praktijkinstellingen. VERWACHTE RESULTATEN van het project DOEN 1.Hulpverleners in geboortezorg en sociaal domein kunnen zowel LVB als psychische kwetsbaarheid goed signaleren en hebben voldoende kennis en vaardigheden om te kunnen afwegen of zij de zorg of ondersteuning zelf voort kunnen zetten, aangepast aan de kwetsbaarheid van betrokkene, of dat zij zullen doorverwijzen naar passende hulp. 2.Hulpverleners gaan het gesprek met cliënten aan en bespreken gemakkelijker in hoeverre (1) cliënten vragen of twijfels hebben over seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap, ouderschap, of, indien zij al kinderen hebben (2) zij vragen hebben of moeilijkheden ervaren in de opvoeding. 3.Zorgverleners weten goed waar zij terecht kunnen (wanneer de eigen expertise tekortschiet, zie 1) met vragen over de ondersteuning van mensen met een kwetsbaarheid op het gebied van LVB of psychische problematiek in relatie tot seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap en ouderschap. 4.De samenwerking tussen instellingen op het gebied van geboortezorg, LVB, GGZ, seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, abortus en ouderschap verbetert waardoor samenhang ontstaat in de (preventieve) geboortezorgketen. 5.Het project genereert kennis, deskundigheid en ‘good practices’ voor toekomstige projecten. HAALBAARHEID Alle relevante praktijkorganisaties zijn betrokken, de ervaringsdeskundigen zijn geworven en betrokken, de projectleider heeft meegeschreven aan deze aanvraag en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en een groot netwerk, het onderzoeksteam is ervaren in actieonderzoek en een neutrale facilitator is begroot voor gesprekken over knelpunten in de samenwerking tussen instellingen uit verschillende domeinen. Hierdoor kan dit complexe project in de komende vier jaren uitgevoerd worden. De drie doelen worden tegelijkertijd aangepakt, zodat de kennis uit de leernetwerken gedurende het project over en weer gedeeld kan worden.

Kenmerken

Projectnummer:
554001008
Looptijd: 74%
Looptijd: 74 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Li-Kan
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Groningen