Mobiele menu

Haagsehout handelt ‘kennisdelen ontwikkeling netwerkzorg voor ouderen in het Haagsehout’

Projectomschrijving

Het netwerk is 6 jaar geleden tot stand gekomen na een lobby geïnitieerd vanuit MC Loudon. Aanleiding was de wens van MC Loudon en andere partijen om meer gezamenlijk op te trekken en uitdagingen het hoofd te bieden. Het Netwerk richt zich op ouderen, met name kwetsbare ouderen. MC Loudon hanteert hierbij een brede definitie. Inzet van MC Loudon is om reeds in beeld te zijn bij de aanzet van beginnende kwetsbaarheid en verlies van zelfregie. Om die reden gaan zij uit van de leeftijdscategorie van 75+. Doel is in beginsel om ouderen zo lang mogelijk en veilig mogelijk thuis te kunnen laten wonen of indien thuis wonen niet meer mogelijk is zorg te dragen voor toeleiding naar verpleeghuis.

Vanuit het samenwerkingsverband ziet MC Loudon een aantal verbeterpunten. Prioriteit ligt hierbij  op twee gebieden: 1) beslechten van de grens tussen zorg en welzijn en 2) tot stand brengen van samenwerking acute zorg

Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk, die met deze vorm heeft gewerkt, heeft aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.

Verslagen


Eindverslag

In de eerste bijeenkomst van het lerend netwerk, van 4 verschillende ouderennetwerken, werden de resultaten van de Quick-Scan van Haagsehout Handelt gepresenteerd. Dit maakte inzichtelijk dat het reeds bestaande netwerk van Haagsehout Handelt m.b.v. de subsidie van ZonMw en de ondersteuning van Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut mooie punten heeft om door te ontwikkelen. Als basis hiervoor heeft het netwerk eerst gewerkt aan een visie, doelstellingen en ambities. Deze aspecten samen met een SWOT-, omgevings- en contextanalyse hebben de basis gevormd voor het plan van aanpak. Dit plan van aanpak heeft als focus dat de kwetsbare oudere zich nuttig kan blijven voelen. Om dit te bewerkstelligen zijn een viertal thema’s benoemd die middels een stappenplan op de korte en middellange termijn verder uitgewerkt zullen worden. Dit traject heeft eraan bijgedragen dat het netwerk Haagsehout Handelt bewust is geworden van de kansen die er zijn om de ouderenzorg in de regio verder vorm te geven.

Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk is 6 jaar geleden tot stand gekomen na een lobby geïnitieerd vanuit MC Loudon. Aanleiding was de wens van MC Loudon en andere partijen om meer gezamenlijk op te trekken en uitdagingen het hoofd te bieden. Het Netwerk richt zich op ouderen, met name kwetsbare ouderen. MC Loudon hanteert hierbij een brede definitie. Inzet van MC Loudon is om reeds in beeld te zijn bij de aanzet van beginnende kwetsbaarheid en verlies van zelfregie. Om die reden gaan zij uit van de leeftijdscategorie van 75+ Doel is in beginsel om ouderen zo lang mogelijk en veilig mogelijk thuis te kunnen laten wonen of indien thuis wonen niet meer mogelijk is zorg te dragen voor toeleiding naar verpleeghuis. Vanuit het samenwerkingsverband ziet MC Loudon een aantal verbeterpunten. Prioriteit ligt hierbij op twee gebieden: 1) beslechten van de grens tussen zorg en welzijn en 2) tot stand brengen van samenwerking acute zorg Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk, die met deze vorm heeft gewerkt, heeft aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Kruger
Verantwoordelijke organisatie:
MCLoudon