Mobiele menu

Hart voor vrouwen in Den Haag

Projectomschrijving

Zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk en suikerziekte tijdens de zwangerschap kunnen een vroeg signaal zijn voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ). Vrouwen met deze aandoeningen in de zwangerschap moeten daarom na de zwangerschap blijvend gecontroleerd worden op aanvullende risicofactoren op HVZ om op tijd het risico op HVZ te kunnen verlagen.
Voorkomen moet worden dat de vrouw pas in beeld komt als er schade aan hart, bloedvaten en/of nieren is opgetreden en er dus geen sprake meer is van preventie van HVZ.

Doel

In het project Hart voor Vrouwen in Den Haag wilden wij de zorg verbeteren voor vrouwen die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben vanwege het hebben doorgemaakt van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapsdiabetes. 

Aanpak

Dit project bestond uit 2 deelprojecten, namelijk een integraal zorg- en preventie aanbod voor vrouwen die gedurende de looptijd van het implementatieproject in beeld komen vanwege zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk en suikerziekte tijdens de zwangerschap en na hun bevalling deze integrale zorg en preventie aangeboden krijgen; en het opsporen van vrouwen die vanwege hun voorgeschiedenis in aanmerking komen voor een integraal zorg- en preventie aanbod.

Resultaten


In het project Hart voor Vrouwen is de samenwerking tussen gynaecologen, verloskundigen, huisartsen en vasculair internisten verbeterd door middel van regionale transmurale afspraken over wie wie welke taak heeft en wie wat doet voor vrouwen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten na een hypertensieve zwangerschapsaandoening op zwangerschapsdiabetes. Huisartsen krijgen na de bevalling advies om de betreffende vrouw op te roepen. Daarnaast hebben huisartsen vrouwen opgespoord die tot de doelgroep behoren om ze zo gericht advies te geven op het gebied van leefstijl en zo nodig een behandeling aan te bieden. Uit een eerste inventariserend onderzoek blijkt dat de vrouwen deze manier van zorg prettig vinden omdat ze persoonlijk advies krijgen hoe ze hun risico op hart- en vaatziekten kunnen verlagen.

Producten

Titel: Infographic Hart voor Vrouwen
Auteur: H.M.M. Vos
Titel: Wachtkamer filpmje Hart voor Vrouwen
Auteur: H.M.M. Vos, R.C. Vos, J, Kist, J. Kant
Link: https://www.youtube.com/watch?v=WhwinUHVaes

Verslagen


Eindverslag

In het project Hart voor Vrouwen in Den Haag willen wij de zorg vrouwen die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben vanwege het hebben doorgemaakt van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapsdiabetes verbeteren. Dit hebben wij gedaan door de samenwerking tussen gynaecologen, verloskundigen, huisartsen en vasculair internisten te verbeteren. Door middel van regionale transmurale afspraken is duidelijk wie welke taak heeft. Huisartsen krijgen na de bevalling duidelijk advies om de betreffende vrouw op te roepen. Daarnaast zijn huisartsen vrouwen aan het opsporen die tot de doelgroep behoren om ze zo gericht advies te geven op het gebied van leefstijl en zo nodig een behandeling aan te bieden. Het blijkt dat de vrouwen deze manier van zorg prettig vinden omdat ze persoonlijk advies krijgen hoe ze hun risico op hart- en vaatziekten kunnen verlagen.
Het project kent de volgende doelen: - Bij vrouwen met zwangerschap gerelateerde complicaties in de voorgeschiedenis zijn de risicofactoren op HVZ in kaart gebracht en opgespoord (case finding) binnen de praktijken die deelnemen aan de implementatie. - Er vindt een goede overdracht plaats binnen de 2e lijn (gynaecoloog, internist vasculaire geneeskunde en cardioloog), van de 2e naar de 1e lijn en binnen de 1e lijn (huisarts, praktijkondersteuner (POH), verloskundige, diëtist, fysiotherapeut, leefstijlcoach) voor alle praktijken in de regio. - De huisarts registreert de verkregen informatie goed in het huisartsen informatie systeem. - De zorg voor vrouwen met een verhoogd risico op HVZ is middels programmatische proactieve preventieve zorg vorm gegeven met behulp van leefstijladviezen en eventueel (preventieve) medicatie. Follow up frequentie: o één keer per jaar gedurende de eerste vijf jaar post partum; o daarna één keer per drie jaar, totdat er redenen zijn om de controles weer frequenter uit te voeren vanwege een verhoogde bloeddruk of andere risicofactoren volgens de huidige richtlijnen.

Samenvatting van de aanvraag

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen in het ontstaan van hart- en vaatziekten (HVZ). Vrouwen hebben een aantal unieke momenten in hun leven waarin ze een signaal afgeven dat ze een verhoogd risico hebben op deze ziekten. Zo is een zwangerschap te beschouwen als een stress-test voor het vaatstelsel. Zwangerschapsgerelateerde complicaties kunnen een vroeg signaal zijn voor een verhoogd risico op HVZ. Pre-eclampsie komt voor als zwangerschapscomplicatie bij ongeveer 5-8% van alle zwangerschappen. Vrouwen die tijdens hun zwangerschap pre-eclampsie hebben gehad, hebben op lange termijn een twee keer verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ). De prevalentie van diabetes gravidarum in Nederland wordt geschat op 2 tot 5%. Vrouwen met diabetes gravidarum hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 in de toekomst. Dit risico kan oplopen tot ongeveer 50%. Als vrouwen deze aandoeningen hebben gehad, dan is het lifetime risico op HVZ hoger. Vrouwen met deze (doorgemaakte) hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, moeten daarom na de zwangerschap blijvend gecontroleerd worden op aanvullende risicofactoren op HVZ (zoals BMI, hypertensie, hypercholesterolemie, roken, ongezonde leefstijl) om op tijd het risico op HVZ te kunnen verlagen. Het opsporen en in kaart brengen van risicofactoren op HVZ bij vrouwen met zwangerschapsgerelateerde complicaties in de voorgeschiedenis vergt een nauwe samenwerking tussen de tweede en eerste lijn waarin gynaecoloog, vasculair internist en cardioloog aan de ene kant, en de huisarts met de praktijkondersteuner somatiek en andere eerstelijns zorgprofessionals zoals diëtisten en fysiotherapeuten aan de andere kant, goed van elkaar moeten weten wie wat doet en goed aan elkaar over moeten dragen wat er gedaan is. Dit betekent zowel dat er een goede overdracht binnen de tweede lijn en van de tweede naar de eerste lijn moet plaats vinden als dat de huisarts de verkregen informatie goed moet registreren in het huisartsen informatie systeem. De zorg voor vrouwen met een verhoogd risico op HVZ dient op een proactieve manier vorm gegeven te worden. Dit om te voorkomen dat er geen follow up gegeven wordt aan vrouwen van wie bekend is dat zij een verhoogd risico hebben op HVZ. Voorkomen moet worden dat de vrouw pas in beeld komt als er schade aan hart, bloedvaten en/of nieren is opgetreden en er dus geen sprake meer is van preventie van HVZ. Het risico op HVZ is bij deze jonge vrouwen aanvankelijk laag maar neemt toe naarmate zij ouder worden. Hier ligt de unieke kans om deze periode te benutten voor het optimaliseren van hun "cardiovasculaire gezondheid" en preventie van cardiovasculaire risicofactoren. Het risico op HVZ wordt namelijk in hoge mate bepaald door leefstijl factoren die in principe te veranderen zijn. Haagse Vaten is een lokaal initiatief in de regio Haaglanden. Het doel van Haagse Vaten is het maken van goede afspraken over de juiste zorgverlening op de juiste plek waardoor de zorg voor mensen met (risico op) hart- en vaatziekten beter en betaalbaarder wordt en de ervaren gezondheid toeneemt. Haagse Vaten is een initiatief van artsen in de regio om de zorg goed af te stemmen: wanneer verwijzen we een patiënt naar het ziekenhuis en vooral ook: wanneer verwijzen we een patiënt terug naar zijn of haar eigen huisarts voor de verdere zorg. De ambitie is op middellange termijn een verschil te maken in de ziektelast en sterfte door hart- en vaatziekten. Dit wordt bereikt door het maken van goede werkafspraken, regelmatige scholingen en intensieve samenwerking tussen alle eerste- en tweedelijns zorgorganisaties in Den Haag en andere relevante partijen zoals de Gemeente, GGD, universiteit (LUMC) en patiënten vertegenwoordiging (Harteraad). In het kader van Haagse Vaten is een project vastgesteld dat zich richt op de preventie van HVZ bij vrouwen met zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie en diabetes gravidarum in de voorgeschiedenis. Dit project bestaat uit twee te implementeren deelprojecten, namelijk A. Een integraal zorg- en preventie aanbod voor vrouwen die gedurende de looptijd van het implementatieproject in beeld komen vanwege zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie of diabetes gravidarum en na hun bevalling deze integrale zorg en preventie aangeboden krijgen, en B. Het proactief opsporen van vrouwen die vanwege hun voorgeschiedenis (in het verleden hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap of zwangerschapsdiabetes) in aanmerking komen voor een integraal zorg- en preventie aanbod.

Kenmerken

Projectnummer:
849600009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.M.M. Vos
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center