Mobiele menu

Health-RI organisatie ontwikkeling

Projectomschrijving

Health-RI heeft in aanloop van het verkrijgen van financiering uit het Nationaal Groeifonds een organisatie ontwikkelingsproject toegekend gekregen vanuit ZonMw. Dit heeft Health-RI in staat gesteld om te werken aan:

  • Stakeholdermanagement
  • Ontwikkeling van een duurzaam bedrijfsmodel
  • Communicatie
Resultaten

Health-RI heeft een stakeholderanalyse uitgevoerd en aan de hand hiervan bepaald op welke manier met welke doelgroep samengewerkt moest gaan worden. Verder is een duurzaam bedrijfsmodel ontwikkeld, hoe Health-RI op korte (minder dan 2 jaar), middellange termijn (2-7 jaar) en lange termijn (meer dan 8 jaar) inkomsten gaat verwerven onder meer door het aantrekken van additionele projectfinanciering, het ontwikkelen van een service portfolio en data-uitgifte aan onderzoekers en bedrijven.
Daarnaast is een communicatiestrategie uitgewerkt gericht op verschillende type stakeholders.

Rond dit project is een externe begeleidingscommissie geformeerd die tweemaal bijeen is geweest, aan de start van het project en halverwege de looptijd van het project.

Samenvatting start studie

Health-RI realiseert een landelijke gezondheidsdata-infrastructuur voor gezondheidsonderzoek gericht op het optimaal gebruik van kennis, tools, faciliteiten, gezondheidsgegevens en monsters voor effectievere, data-gedreven gezondheidszorg en preventie.

Doelstelling

Het ontbreken van een landelijk infrastructuur voor gezondheidsonderzoek data vraagt een goed georganiseerde, vertrouwde organisatie en partner die partijen bij elkaar kan brengen, opererend vanuit een sterk collectief belang en visie, en met een lange adem. Het inrichten van een duurzame verbindende Health-RI organisatie hiervoor is cruciaal. Dit project richt zich op de ontwikkeling van drie elementen van de Health RI organisatie:
•    Stakeholder management: versterking van het Health-RI netwerk
•    Duurzaam bedrijfsmodel: ontwikkeling van een toekomstbestendig financieringsmodel
•    Communicatie: actieve communicatie ter versterking van het Health-RI netwerk en de totstandkoming van een toekomstbestendig financieringsmodel

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Health-RI realiseert een landelijke gezondheidsdata-infrastructuur voor gezondheidsonderzoek gericht op het optimaal gebruik van kennis, tools, faciliteiten, gezondheidsgegevens en monsters voor effectievere, data-gedreven gezondheidszorg en preventie. Health-RI sluit hierbij direct aan bij de doelstellingen van de ZonMw-initiatieven Toegang tot Data en Open Science en de ZonMw-programma’s Personalised Medicine en Translationeel Onderzoek. Daarnaast zorgt deze infrastructuur ervoor dat door ZonMw gesubsidieerd onderzoek efficiënter kan worden uitgevoerd, waardoor onderzoeksresultaten sneller in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden. ZonMw heeft een startsubsidie gegeven aan Health-RI: “Opdracht: bijdragen aan het oprichten van een juridische entiteit en governance structuur voor Health-RI (80-84800-98-51015). Mede hierdoor heeft Health-RI in 2019 en 2020 een stichting opgezet met een professionele en onafhankelijke governance. Het voorliggende voorstel is geschreven op uitnodiging van ZonMw en bouwt verder aan de roadmap voor de organisatieontwikkeling van Health-RI, zoals geschetst in de verantwoording van het bovengenoemde (afgeronde) ZonMw project. De aanvrager van deze subsidie is de Stichting Health RI. Stichting Health RI heeft (nog) geen eigen personeel en geen eigen payroll: de uitvoering van dit project zal gedaan worden door personeel in dienst van de stichtingen DTL Projects en Lygature, die beide een bestaande langdurige samenwerkingsovereenkomst hebben met de stichting Health-RI. Het ontbreken van een landelijk infrastructuur voor gezondheidsonderzoek data is niet zozeer een technisch probleem, maar eerder een gevolg van coördinatieproblemen in het publieke domein. Er liggen hierbij grote uitdagingen op het operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het oplossen van deze coördinatieproblemen vraagt een goed georganiseerde, vertrouwde organisatie en partner die partijen bij elkaar kan brengen, opererend vanuit een sterk collectief belang en visie, en met een lange adem. Het inrichten van een duurzame verbindende Health-RI organisatie hiervoor is cruciaal en daarom de kern van dit voorstel. Dit voorstel richt zich op de ontwikkeling van drie elementen van de Health RI organisatie, die hieronder verder worden uitgewerkt in de drie hoofdtaken van dit project: 1. Stakeholder management: versterking van het Health-RI netwerk 2. Duurzaam bedrijfsmodel: ontwikkeling van een toekomstbestendig financieringsmodel 3. Communicatie: actieve communicatie ter versterking van het Health-RI netwerk en de totstandkoming van een toekomstbestendig financieringsmodel

Kenmerken

Projectnummer:
848110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. M.N. van Rijswijk
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Health-RI