Mobiele menu

Herkennen van en handelen bij verward gedrag Ontwikkeling van een onderwijsmodule voor medewerkers veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/ kinderopvang

Projectomschrijving

De afgelopen tijd is er nationaal veel aandacht voor mensen met verward gedrag; ook buiten de ggz. De focus verschuift daarbij richting vroegtijdige herkenning en samenwerking tussen verschillende domeinen. Hiervoor is het van belang dat medewerkers uit de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/kinderopvang signalen, die kunnen wijzen op verward gedrag, kunnen herkennen.

Doel

Om deze signalen te kunnen herkennen, wil het Antes College een ondersteunende module ontwikkelen voor de genoemde domeinen. De module is gebaseerd op de Mental Health First Aid Methode.

Werkwijze en implementatie

De module zal praktijkgericht zijn, handvatten bieden voor het (h)erkennen van de leefwereld van de cliënt en helderheid over hoe te handelen bij een (dreigende) crisis. Dit alles in afstemming met ervaringsdeskundigen en naasten. In afstemming met het ROC Albeda wordt deze module ontwikkeld en in het reguliere onderwijs aangeboden.

Resultaten

Het project heeft geleid tot een onderwijsmodule die voorziet in een eerste kennismaking en biedt handvatten voor mensen die in aanraking komen met een persoon die verward gedrag vertoont. De module is een verplicht onderdeel geworden voor de agogische-, verpleegkundige- en verzorgende opleidingen. De module is in pilots getest en daarin zijn positieve ervaringen opgedaan; de module is laagdrempelig en informatief geworden.

Ervaringsdeskundigen en familieleden zijn via de organisatie Familie als Bondgenoot actief betrokken bij de ontwikkeling van de module. Hun waargebeurde verhalen zijn in de module opgenomen als casussen.

De module en de docentenhandleiding zijn inmiddels gelanceerd en voor iedereen (kosteloos) beschikbaar

Meer informatie

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Er is veel aandacht voor ‘verwarde personen’, ook buiten de GGZ. De focus verschuift daarbij richting vroegtijdige herkenning en samenwerking tussen de verschillende domeinen. Hiervoor is het van belang dat medewerkers uit de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/kinderopvang signalen, die kunnen wijzen op verward gedrag, kunnen herkennen.
Om deze signalen te kunnen herkennen wil de Parnassia Groep Academie (in samenwerking met Familie Als Bondgenoot, Albeda College en Primo) ondersteunende scholing ontwikkelen voor de genoemde domeinen. Het onderwijsaanbod zal praktijkgericht zijn, handvatten bieden voor het (h)erkennen van de leefwereld van de cliënt en helderheid over hoe te handelen bij een (dreigende) crisis.
Op basis van dit plan heeft de PG Academie de subsidie ‘Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’ aangevraagd. Deze subsidie is toegekend. Hiermee tracht de PG Academie een bijdrage te leveren aan het voorkomen van en tijdig interveniëren bij personen die mogelijk verward gedrag vertonen.

Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding De afgelopen tijd is er veel aandacht voor ‘verwarde personen’, niet alleen binnen de GGZ maar ook meer algemeen in de maatschappij. Het focus verschuift daarbij richting vroegtijdige herkenning en samenwerking tussen de verschillende domeinen. Hiervoor is het van belang dat medewerkers uit de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/ kinderopvang signalen, die kunnen wijzen op verward gedrag, kunnen herkennen. Daarnaast is het voor een goede samenwerking met de zorgsector essentieel dat de diverse medewerkers weten hoe te handelen en hoe verwarde personen toe te leiden naar de juiste zorg. Om de toekomstige en huidige professionals beter toe te rusten, is het van belang dat onderwijsinstellingen die medewerkers opleiden voor de sectoren veiligheid, wonen/ welzijn en onderwijs samenwerken met zorginstellingen binnen de GGZ. Het onderwijsaanbod moet praktijkgericht zijn, handvatten bieden voor het (h)erkennen van de leefwereld van de cliënt en helderheid over hoe te handelen bij een (dreigende) crisis. Alleen op deze manier durven en kunnen medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen in hun bijdrage aan het voorkomen van en tijdig interveniëren bij mogelijk verward gedrag(1). Probleemstelling Verward gedrag is geen eenduidig begrip. Verward gedrag kan duiden op een psychiatrische stoornis, maar kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van sociale omstandigheden, religieuze opvattingen of andere levensopvattingen (2). Een andere complicerende factor is dat de uiting van verward gedrag varieert over de verschillende levensfasen (kind, puber, volwassene, oudere). Medewerkers in de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/ kinderopvang kunnen op diverse manieren betrokken raken bij personen met verward gedrag. Soms rechtsreeks, wanneer hun cliënt of leerling verward is. Maar het kan ook zijn dat ze signalen opvangen van verward gedrag bij betrokkenen: ouders, familieleden, naasten of buren. De vraag is echter of ze in staat zijn deze signalen te herkennen, op juiste wijze te interpreteren en of ze voldoende zijn toegerust om mensen met verward gedrag bij te staan en, indien nodig, te kunnen toe leiden naar zorg. Een persoon die in crisis is, kan bij de betrokken professionals verschillende emoties oproepen, waarbij de taal die ze hebben leren spreken soms niet toereikend is. Echter, wanneer er door onvoldoende vaardigheid, stigma of angst niet wordt gereageerd op vroege signalen van verward gedrag, kan de situatie verder escaleren. Dit is onwenselijk voor de betrokken verwarde cliënt, maar kan ook leiden tot vervelende of zelfs gevaarlijke situaties voor de omstanders. Door het organiseren van de juiste ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben kan veel leed worden voorkomen (1). MHFA In de maatschappij is het inmiddels vanzelfsprekend dat burgers en professionals weten te handelen in geval van een acute fysieke dreiging, zoals een hartstilstand. Op scholen wordt, reeds vanaf het basisonderwijs, aandacht besteed aan EHBO. In het bedrijfsleven is kennis en kunde hierover geborgd middels BHV trainingen. Hoewel ook een dreigende fysieke situaties diverse emoties kan oproepen, is er sprake van een situatie waarin is afgesproken en getraind hoe te handelen. Het optreden van verwardheid is een situatie, waarmee minder bekendheid bestaat. In Australië is een training ontwikkeld voor het bieden van eerste hulp aan iemand met beginnende psychische problemen. De training bestaat uit educatie omtrent psychische stoornissen, herkenning en praktische vaardigheden omtrent hoe te handelen bij een (dreigende) crisis. De training is gericht op netwerk, familie, maar ook professionals en werkgevers uit diverse sectoren (3). Door uitleg, aanleren van de juiste taal en training kan een domein overstijgende samenwerking vormgegeven worden, die ertoe gaat leiden dat de situatie van de cliënt en zijn systeem verstaan wordt en op adequate wijze wordt gehandeld. Inmiddels is de training geëvalueerd in diverse settings (studenten geneeskunde, farmacie, verpleegkunde, multiculturele organisaties, burgers) en is gebleken dat de training het herkennen en het vertrouwen in de dienstverlening aan verwarde personen, terwijl het stigma afneemt (3-7). Doelstellingen Doelstelling is het ontwikkelen van een module, gebaseerd op de MHFA methodiek, voor onderwijs aan medewerkers in de sectoren veiligheid, wonen/ welzijn en onderwijs/ kinderopvang.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638031009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Hagestein-de Bruijn
Verantwoordelijke organisatie:
Antes Groep