Mobiele menu

Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag én een ernstige psychische aandoening, regio 's-Hertogenbosch

Mensen die tot de ernstige psychische problematiek (EPA) doelgroep behoren, hebben een verhoogd risico om de grip op hun leven te verliezen en zichzelf of anderen schade te berokkenen.

Doel

Reinier van Arkel (RvA), een SGGZ instelling in de regio ’s-Hertogenbosch, wil met dit project een herstelbevorderende aanpak voor mensen met EPA realiseren.

Verwacht resultaat

Het beoogde eindresultaat van het project is, dat er meer herstelgerichte zorg gerealiseerd wordt waardoor de kwaliteit van leven verbetert en er minder sprake is van risicovol gedrag.

Werkwijze

Dit wordt bereikt door de implementatie van herstelgerichte en triadisch georganiseerde methodieken zoals bijvoorbeeld de Resource Assertive Community Treatment (RACT) en Active Recovery Triad (ART). Hierbij zal gestreefd worden om de ketensamenwerking te verbeteren wat positief zal bijdragen aan de mogelijkheden van de cliënt om te werken aan maatschappelijk en psychisch herstel. Het project loopt van 1 september 2017 tot en met 1 september 2019.

Resultaten

Het project ‘Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag en een ernstige psychische aandoening’ heeft van september 2017 tot september 2019 gelopen. Resultaat is dat het aanbod en de kwaliteit van de geboden zorg is verbeterd. Medewerkers, cliënten, naasten en netwerkpartners zijn ervan overtuigd dat goede EPA-netwerkzorg onontbeerlijk is om mensen met een psychische kwetsbaarheid te kunnen helpen herstellen.

Dankzij dit project heeft scholing, training en multidisciplinaire samenwerking met externe samenwerkingspartners plaats kunnen vinden. Dit heeft een goede basis gelegd om de komende tijd veranderingen op gedrags-/uitvoeringsniveau te realiseren. RvA heeft merkbaar de weg naar het realiseren van herstel ondersteunende zorg ingezet en staat meer en beter in contact met de netwerkpartners in de regio. Samenwerkingspartners hebben elkaar leren kennen, het vertrouwen in elkaar is toegenomen en de eerste concrete samenwerkingsresultaten op cliënt- en naastenniveau zijn zichtbaar.

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Bij Reinier van Arkel heeft van september 2017 tot september 2019 het project ‘Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag en een ernstige psychische aandoening’ gelopen. Resultaat is dat het aanbod en de kwaliteit van de geboden zorg is verbeterd.
Op overtuigingsniveau zijn medewerkers, cliënten, naasten en netwerkpartners ervan doordrongen dat goede EPA-netwerkzorg onontbeerlijk is om herstelvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid te kunnen beantwoorden. Dankzij dit project heeft scholing, training en multidisciplinaire samenwerking met externe samenwerkingspartners plaats kunnen vinden. Dit heeft een goede basis gelegd om de komende tijd veranderingen op gedrags-/uitvoeringsniveau te realiseren. Reinier van Arkel heeft merkbaar de weg naar het realiseren van herstelondersteunende zorg ingezet en staat meer en beter in contact met de netwerkpartners in de regio. Na twee jaar hebben we elkaar leren kennen, is het vertrouwen in elkaar toegenomen en zien we de eerste concrete samenwerkingsresultaten op cliënt- en naastenniveau.

Reinier van Arkel heeft tot doel de zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen verder te ontwikkelen. We realiseren ons dat we dit niet alleen kunnen, maar wel samen met de cliënt, hun naasten, betrokkenen, eventuele andere zorgaanbieders en het sociale wijkteam. Hiervoor zijn we onze medewerkers aan het scholen, betrekken we meer ervaringsdeskundigen en familie en naasten bij ons werk en zijn we steeds meer in contact met onze netwerkpartners.
deze ontwikkelingen zijn mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638030002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C. Truijens
Verantwoordelijke organisatie:
Reinier van Arkel Groep