Mobiele menu

Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag én een ernstige psychische aandoening, regio 's-Hertogenbosch

Projectomschrijving

Mensen die tot de ernstige psychische problematiek (EPA) doelgroep behoren, hebben een verhoogd risico om de grip op hun leven te verliezen en zichzelf of anderen schade te berokkenen.

Doel

Reinier van Arkel (RvA), een SGGZ instelling in de regio ’s-Hertogenbosch, wil met dit project een herstelbevorderende aanpak voor mensen met EPA realiseren.

Verwacht resultaat

Het beoogde eindresultaat van het project is, dat er meer herstelgerichte zorg gerealiseerd wordt waardoor de kwaliteit van leven verbetert en er minder sprake is van risicovol gedrag.

Werkwijze

Dit wordt bereikt door de implementatie van herstelgerichte en triadisch georganiseerde methodieken zoals bijvoorbeeld de Resource Assertive Community Treatment (RACT) en Active Recovery Triad (ART). Hierbij zal gestreefd worden om de ketensamenwerking te verbeteren wat positief zal bijdragen aan de mogelijkheden van de cliënt om te werken aan maatschappelijk en psychisch herstel. Het project loopt van 1 september 2017 tot en met 1 september 2019.

Resultaten

Het project ‘Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag en een ernstige psychische aandoening’ heeft van september 2017 tot september 2019 gelopen. Resultaat is dat het aanbod en de kwaliteit van de geboden zorg is verbeterd. Medewerkers, cliënten, naasten en netwerkpartners zijn ervan overtuigd dat goede EPA-netwerkzorg onontbeerlijk is om mensen met een psychische kwetsbaarheid te kunnen helpen herstellen.

Dankzij dit project heeft scholing, training en multidisciplinaire samenwerking met externe samenwerkingspartners plaats kunnen vinden. Dit heeft een goede basis gelegd om de komende tijd veranderingen op gedrags-/uitvoeringsniveau te realiseren. RvA heeft merkbaar de weg naar het realiseren van herstel ondersteunende zorg ingezet en staat meer en beter in contact met de netwerkpartners in de regio. Samenwerkingspartners hebben elkaar leren kennen, het vertrouwen in elkaar is toegenomen en de eerste concrete samenwerkingsresultaten op cliënt- en naastenniveau zijn zichtbaar.

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Bij Reinier van Arkel heeft van september 2017 tot september 2019 het project ‘Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag en een ernstige psychische aandoening’ gelopen. Resultaat is dat het aanbod en de kwaliteit van de geboden zorg is verbeterd.
Op overtuigingsniveau zijn medewerkers, cliënten, naasten en netwerkpartners ervan doordrongen dat goede EPA-netwerkzorg onontbeerlijk is om herstelvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid te kunnen beantwoorden. Dankzij dit project heeft scholing, training en multidisciplinaire samenwerking met externe samenwerkingspartners plaats kunnen vinden. Dit heeft een goede basis gelegd om de komende tijd veranderingen op gedrags-/uitvoeringsniveau te realiseren. Reinier van Arkel heeft merkbaar de weg naar het realiseren van herstelondersteunende zorg ingezet en staat meer en beter in contact met de netwerkpartners in de regio. Na twee jaar hebben we elkaar leren kennen, is het vertrouwen in elkaar toegenomen en zien we de eerste concrete samenwerkingsresultaten op cliënt- en naastenniveau.

Reinier van Arkel heeft tot doel de zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen verder te ontwikkelen. We realiseren ons dat we dit niet alleen kunnen, maar wel samen met de cliënt, hun naasten, betrokkenen, eventuele andere zorgaanbieders en het sociale wijkteam. Hiervoor zijn we onze medewerkers aan het scholen, betrekken we meer ervaringsdeskundigen en familie en naasten bij ons werk en zijn we steeds meer in contact met onze netwerkpartners.
deze ontwikkelingen zijn mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Samenvatting van de aanvraag

'Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag én een ernstige psychische aandoening, regio ’s-Hertogenbosch’ In de Regio ’s-Hertogenbosch is Reinier van Arkel (RvA) de instelling die de gespecialiseerde GGZ functie heeft. RvA heeft zich ten doel gesteld om een sluitende aanpak voor mensen met ernstige psychische problematiek (EPA) te ontwikkelen. Mensen die onder de EPA doelgroep vallen, hebben een verhoogd risico om de grip op hun leven te verliezen en hiermee zichzelf of anderen schade te berokkenen. Een deel van de doelgroep van personen met verward gedrag kampt met een ernstige psychische aandoening. Voor deze groep is het van groot belang dat er sprake is van een gecoördineerd zorgnetwerk. Hierbij is tevens de samenwerking met het ‘informele netwerk’ van de mensen die tot de EPA doelgroep behoren van belang om te komen tot een passend en sluitend ondersteunings- en signaleringsnetwerk. Binnen de regio ’s-Hertogenbosch zijn diverse zorg en veiligheidsinstellingen actief op het gebied van de behandeling en begeleiding van mensen met verward gedrag én die behoren tot de EPA doelgroep. Een goede c.q. betere ketensamenwerking zal bijdragen aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening. Dit project heeft raakvlakken met het regionale project ‘Verward, en dan…? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving’ waarin wordt gestreefd om alle initiatieven die een sluitende zorg en ondersteuning bieden voor mensen met verward gedrag in deze regio met elkaar te verbinden. Beoogd wordt de ketensamenwerking in Oost Brabant te verbeteren en oplossingen en werkwijzen te ontwikkelen in een deel van de regio, in dit geval Meierij en Bommelerwaard, die breder toepasbaar zijn in de regio Oost Brabant. Onderhavig project richt zich specifiek op het zogenaamde voorliggende veld: de preventieve en curatieve kant van de zorgketen voor mensen met verward gedrag behorend tot de EPA doelgroep en hun omgeving. Doelstelling De doelstelling van het project is tweeledig: (1) Het implementeren van methodieken die ontwikkeld zijn voor de behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychische aandoening (GRB, RACT en ART) voor het doorbreken van gestagneerd herstel. Kenmerkend bij deze methoden is de samenwerking met ketenpartners en naasten (het triadisch werken).(2) Het ontwikkelen van een sluitende ketenaanpak in een geïntegreerd EPA zorgmodel waar FACT, VIP, IHT, HIC, ART en RACT deel van uitmaken. Projectorganisatie De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, een projectgroep en vier werkgroepen. In de stuurgroep zullen bestuursleden van RvA, de gemeente ’s-Hertogenbosch en VGZ zorgverzekeraar plaatsnemen. De projectgroep bestaat uit medewerkers (incl. een ervaringsdeskundige) uit zes zorginstellingen (RvA, Ypse, Sociaal wijkteam, CvTB, MO Den Bosch en Juvans). Er worden vier werkgroepen ingesteld om de beschreven doelstellingen te behalen. Werkgroep 1: Implementatie methodiek Resourcegroup Assertive Community Treatment (RACT) Werkgroep 2: Implementatie methodiek Geïntegreerde Richtlijn Behandeling (GRB) Werkgroep 3: Implementatie methodiek Active Recovery Triad (ART) Werkgroep 4: Ontwikkeling en implementatie van een zorgnetwerk voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening (efficiënte samenwerkingsafspraken/zorgketen) In de werkgroepen nemen afgevaardigden van de betrokken afdelingen/instellingen deel én vertegenwoordigers van de cliëntenraad en familiebetrokkenenraad. Eindresultaten De beoogde eindresultaten zijn tweeledig: 1. Verbeterde ketensamenwerking en samenwerking met het informele netwerk rondom mensen die tot de EPA doelgroep behoren waardoor er in deze groep minder sprake is van risicovolgedrag naar zichzelf of anderen toe. 2. Methodieken RACT, GRB en ART zijn geïmplementeerd en er wordt naar gehandeld waardoor er bij deze groep patiënten minder sprake is van risicovolgedrag naar zichzelf of anderen toe. Monitoring, evaluatie en borging De ervaringen en belangen van cliënten, naasten en ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de sluitende aanpak. Borging en evaluatie van de ontwikkelde werkwijzen en structurele betrokkenheid daarbij van alle samenwerkingspartners, is een belangrijk sluitstuk van het project. De projectgroep ontwikkelt hiertoe methodieken en voert audits uit in de praktijk op de werking van de ontwikkelde processen. Tevens is het streven landelijke overeenstemming te krijgen met betrekking tot het EPA zorgmodel.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638030002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C. Truijens
Verantwoordelijke organisatie:
Reinier van Arkel Groep