Mobiele menu

Herstellen van én in de triade: het bevorderen van de dialoog en samenwerking in de langdurige ggz

Projectomschrijving

Doelstelling en praktijkkwestie

Dit project richt zich op het bevorderen van de dialoog en samenwerking tussen cliënten, die langdurig afhankelijk zijn van geestelijke gezondheidszorg, hun naasten en zorgverleners. In het Active Recovery Triad (ART) model staat het bevorderen van deze samenwerking, het triadisch werken, centraal. Echter is de samenwerking vaak moeilijk door de veelal diverse behoeften van cliënten, naasten en zorgverleners.

Werkwijze en beoogde resultaten

De eerste stap is om via literatuuronderzoek en (groeps)interviews zicht te krijgen op praktijkervaringen met het samenwerken in de triade. Samen met alle betrokkenen en op basis van bestaande en nieuwe instrumenten wordt vervolgens een toolbox ontwikkeld, waarbij aandacht is voor invoering, borging en verspreiding. In een pilot wordt de invoering ervan begeleid en gevolgd. Evaluatie vindt plaats in termen van haalbaarheid en bruikbaarheid, herstel, samenwerkingsrelatie en samen beslissen. Tot slot wordt de toolbox aangepast, breder ingevoerd en verspreid.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Veel mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (epa) zijn langdurig afhankelijk van geestelijke gezondheidszorg (ggz), veelal leiden zij een geïsoleerd leven met weinig tot geen contact met naasten. ART beoogt de zorg voor deze mensen op een nieuwe leest te schoeien. In het ART model staat het bevorderen van de samenwerking tussen cliënten, naasten en zorgverleners (de triade) centraal. Echter de samenwerking wordt bemoeilijkt door de veelal diverse behoeften van cliënten, naasten en zorgverleners. In dit onderzoek wordt door middel van literatuuronderzoek en (groeps)interviews zicht verkregen op de ervaringen in de praktijk met het werken in de triade. Tevens wordt op basis daarvan in een proces van co-creatie met alle betrokkenen in de triade een toolbox inclusief methoden voor implementatie, verspreiding en borging ontwikkeld voor zowel cliënten, naasten als zorgverleners. Doel hiervan is om aansluitend op de behoeften in de triade het herstelgericht werken, samenwerken en samen beslissen in de triade te stimuleren en te implementeren. Hierbij worden naast bestaande instrumenten, die veelal gericht zijn op verdeling van praktische taken, nieuwe instrumenten ontwikkeld die focussen op herstellen en in stand houden van het contact en de dialoog. Vervolgens wordt een pilot uitgevoerd bij dertig cliënten waarin de implementatie van triadisch werken met behulp van de toolbox wordt begeleid en gevolgd. De pilot wordt geëvalueerd in termen van haalbaarheid, herstel, samenwerkingsrelatie en gezamenlijke besluitvorming. Op basis hiervan wordt de toolbox aangepast en breder geïmplementeerd. Door middel van publicaties, digitale platforms, het landelijk ART-netwerk en kenniscentrum Phrenos, organisaties voor cliënten en naasten, lectoraten van Hogescholen en praktijkopleiders van ggz-organisaties worden de producten en opgedane kennis verspreid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639003917
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.J. Metz
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University