Mobiele menu

Het Beweeghuis: zorgnetwerk voor patiënten met beweegklachten in Maastricht-Heuvelland

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de beweegzorg staat onder druk. Als er niet ingegrepen wordt, ontstaat in 2040 een problematische situatie. Dit is onder andere het gevolg van vergrijzing en obesitas. Ieder jaar daalt het aantal burgers dat voldoet aan de norm ‘gezond bewegen’ en ontstaat er zogenaamde beweegarmoede. Dit is voornamelijk het geval bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie. Het Beweeghuis is een domeinoverstijgend samenwerkingsverband in Maastricht en omgeving voor patiënten en burgers met beweegklachten. 

Doel van het project

In netwerkverband persoonsgerichte adviezen, therapieën en beweegbegeleiding aanreiken, zodat burgers de mogelijkheid hebben om te blijven bewegen, zelfredzaam te zijn en te blijven participeren in de maatschappij.

Aanpak/werkwijze

Interdisciplinair en domeinoverstijgend leren is kenmerkend voor het Beweeghuis. Op operationeel niveau zijn er meerdere keren per jaar domeinoverstijgende scholingsbijeenkomsten tussen alle nulde tot en met derdelijns (zorg)professionals. Er zijn gezamenlijk opgestelde protocollen, zodat men onderling en richting patiënten en burgers dezelfde taal spreekt. Op strategisch en tactisch niveau is er maandelijks domeinoverstijgend overleg over de gezamenlijke roadmap en projectplannen. In samenwerking met de Academische Werkplaats Duurzame Zorg wordt in dit project het lerend vermogen vergroot. Doel is te komen tot gestandaardiseerde dataverzameling, via het CBS. Met behulp van gezondheidsinformatie wordt op wijkniveau gedifferentieerd op subpopulaties. In samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit en zorgverzekeraars CZ en VGZ verschuiven we de focus van ziekte naar gezondheid met wellicht een eigen betaaltitel.

Samenwerkingspartners

Het Beweeghuis is een domeinoverstijgend samenwerkingsverband dat bestaat uit gemeente Maastricht, huisartsenorganisatie RHZ Heuvelland, Fy’net, Maastricht UMC+, zorggroep eerstelijn ZIO, Maastricht Sport, welzijnsorganisatie Trajekt, zorgverzekeraar VGZ, patiëntenorganisatie Reuma Nederland, Burgerkracht Limburg, Maastricht Vitale Stad en de Universiteit Maastricht.

Verwachte resultaten

Diverse andere regio’s (o.a. Utrecht, Noord-Limburg, West-Brabant, Rotterdam-Zuid) hebben interesse om het Beweeghuis lokaal te implementeren. De opgedane kennis uit dit project is belangrijk om opschaling van het Beweeghuis naar andere regio’s te faciliteren. Door dit project zet het Beweeghuis stappen op gebied van gestandaardiseerde data-verzameling, duurzame bekostiging, governance en samenwerking met burgers. Door het uniformeren en documenteren van deze inzichten, hoeven andere regio’s niet opnieuw het wiel uit te vinden.

Kenmerken

Projectnummer:
11100012310029
Looptijd: 2%
Looptijd: 2 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. T.A.E.J. Boymans MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus
Afbeelding
Verschillende mensen in overleg rondom een tafel. Zichtbaar is een blad papier met grafieken, handen van mensen die rond de tafel zitten, koffiekopje.

Leren transformeren van zorg naar gezondheid

De 11 samenwerkingsverbanden met toegekende subsidie gaan tijd en ruimte organiseren voor het leren transformeren richting gezondheidsbevordering en passende zorg. De nadruk ligt hierbij op het leren transformeren en experimenteren. Samen met een aantal landelijke partijen vormen de samenwerkingsverbanden een landelijk lerend netwerk, waarin elkaar helpen bij uitdagingen, kennisdelen en van elkaar leren centraal staat. Op deze projectpagina leest u over één van de samenwerkingsverbanden. Bekijk hier de andere 10.