Mobiele menu

Het bieden van handvatten aan studenten in het hoger onderwijs bij het omgaan met de nieuwe COVID-19 situatie, middels speciaal daartoe ontwikkelde eHealth modules, om zo stress en mentale gezondheidsklachten te voorkomen.

Projectomschrijving

Aanleiding

Studenten in het hoger onderwijs zijn, net als vele anderen, getroffen door de COVID-19 maatregelen. Afgezien van een uitgeklede vorm van het onderwijs, kunnen studenten te maken krijgen met problemen door sociale en financiële gevolgen.

Doel

Om studenten in het hoger onderwijs tegemoet te komen zo goed mogelijk met de huidige situatie om te gaan stellen de Studentenartsen van de UvA gratis eHealth modules beschikbaar. Het volgen van deze eHealth modules hebben o.a. als doel de studenten beter met stress om te kunnen laten gaan en hun studie in de huidige situatie beter te kunnen organiseren.

Resultaten

Met behulp van virtuele begeleiding zijn studenten aangespoord om te starten en door te pakken. Deze groep was over het algemeen zeer positief over de modules. De verwachtingen over technieken om op een meer structurele manier met stress om te kunnen omgaan en thuis te studeren zijn grotendeels ingelost. Conclusie is dat voornamelijk het werven voor deelname de uitdaging blijft.

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Verslagen


Eindverslag

Studenten in het hoger onderwijs zijn, net als vele anderen, getroffen door de COVID-19 maatregelen. Afgezien van een uitgeklede vorm van het onderwijs, kunnen studenten te maken krijgen met problemen door sociale en financiële gevolgen.

Om studenten in het hoger onderwijs tegemoet te komen zo goed mogelijk met de huidige situatie om te gaan stellen de Studentenartsen van de UvA gratis eHealth modules beschikbaar. Het volgen van deze eHealth modules hebben o.a. als doel de studenten beter met stress om te kunnen laten gaan en hun studie in de huidige situatie beter te kunnen organiseren.

Met behulp van virtuele begeleiding zijn studenten aangespoord om te starten en door te pakken. Deze groep was over het algemeen zeer positief over de modules. De verwachtingen over technieken om op een meer structurele manier met stress om te kunnen omgaan en thuis te studeren zijn grotendeels ingelost. Conclusie is dat voornamelijk het werven voor deelname de uitdaging blijft.

Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding Studenten in het hoger onderwijs zijn de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest betreffende een toenemende ervaren prestatiedruk en stress-gerelateerde gezondheidsklachten. Naast de stress die de onzekerheid van de nieuwe COVID-19 situatie i.h.a. met zich mee kan brengen, zijn er ook verschillende nadelige gevolgen voor de onderwijskwaliteit, en sociale interactie en financiële situatie van de student. De Studentenartsen van de UvA, hebben, rekening houdend met het zorg mijdende karakter van deze doelgroep, een eHealth aanbod ontwikkeld in het kader van preventieve zorg. Doel en resultaat Het bieden van handvatten aan studenten in het hoger onderwijs bij het omgaan met de COVID-19 situatie, middels speciaal daartoe ontwikkelde eHealth modules, om zo stress en mentale gezondheidsklachten te voorkomen. Dit initiatief biedt tevens een extra ingang om in contact te blijven met de studenten om de zorg te kunnen blijven bieden die ze nodig hebben. Plan van aanpak De speciaal voor dit doel ontwikkelde eHealth modules worden aangeboden in aansluiting op een Europa breed uitgezette COVID-19 vragenlijst onder studenten op universiteiten. Studenten zullen worden gemonitord en begeleid (via scripts) om de eHealth interventies af te maken en toe te passen. De evaluatie vindt plaats middels vragenlijsten (afhakers, afmakers, toepassers) De vragenlijst zal naast kwantitatieve informatie (o.a. in kaart brengen niveau mentale gezondheid middels gevalideerde instrumenten) ook kwalitatieve onderdelen bevatten, om de waarde van deze inspanning te bepalen. De resultaten dienen ook ter verbetering van de modules en de tot nu toe gevolgde procedure. Repliceerbaarheid, opschaalbaarheid Middels nauwkeurige en open access rapportage is repliceerbaarheid gegarandeerd. Opschaalbaarheid is mogelijk naar de hogere onderwijsinstellingen in het Europese COVID-19 project. Tevens kan het project dienen als blauwdruk voor mogelijke toekomstige (nood)situaties.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010042
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.M. van der Heijde
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam