Mobiele menu

Het effect van De Nieuwe Toekomst op de arbeidsparticipatie van slachtoffers huiselijk geweld: een effectonderzoek en verklarend onderzoek.

Projectomschrijving

Doel

Eén op de vijf vrouwen in Nederland is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner (FRA, 2014). Economische afhankelijkheid is één van de risicofactoren van (herhaling van) partnergeweld en er zijn indicaties dat participatie bevorderlijk is voor het herstel ná partnergeweld (Bouma, Berry & Römkens, 2021). De interventie Nieuwe Toekomst (DNT) richt zich op het bevorderen van participatie en economische zelfstandigheid van vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld.

Aanpak/werkwijze

Van 2018-2021 voerde Atria een mixed methods onderzoek uit naar de effectiviteit en werkzame mechanismen van DNT. In de effectmeting is in acht interventie- en acht controlegemeenten een survey uitgezet onder vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld (n=137, vijf metingen, 1,5 jaar). Gelijktijdig is een procesevaluatie uitgevoerd en zijn interviews afgenomen met stakeholdersgroepen ‘hulpverlening’, ‘re-integratie’ en ‘DNT’ (n=51) en met deelneemsters (n=12) en zijn twee DNT-groepen geobserveerd.

Samenwerkingspartners

Atria - Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, i.s.m. Panteia, Universiteit van Amsterdam en Stichting 180. Het onderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Enschede, Emmen, Groningen, Haarlem, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Zaanstad en Zwolle.

Resultaten

Er zijn geen significante effecten gevonden. Wel is de richting van de gevonden effecten in lijn met de hypotheses, zet het aanbieden van DNT (door een reeks werkzame mechanismen) een sociaal proces in gang richting de gewenste uitkomsten en is het zeer plausibel dat DNT leidt tot toename van economische zelfstandigheid en controle over het eigen leven. De bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Een nieuwe toekomst voor slachtoffers van (ex-)partnergeweld’ (Bouma & Steijaert, 2022), welke afsluit met aanbevelingen voor doorontwikkeling en implementatie.

Producten

Op de webpagina van de Nieuwe Toekomst is meer informatie te vinden over de interventie, het evaluatieonderzoek mechanismen en gerelateerd onderzoek. 

Producten

Titel: Literatuurstudie 'Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld: wat is het verband?
Titel: Financieel onafhankelijk zijn beschermt vrouwen niet per se tegen partnergeweld
Auteur: Suzanne Bouma en Renée Römkens
Link: https://www.socialevraagstukken.nl/financieel-onafhankelijk-zijn-beschermt-vrouwen-niet-per-se-tegen-partnergeweld/
Titel: Economisch zelfstandig en (niet) beschermd tegen partnergeweld: hoe het complexe verband tussen economische zelfstandigheid en partnergeweld de noodzaak van gendersensitief beleid onderstreept
Auteur: Suzanne Bouma
Magazine: Tijdschrift voor Genderstudies
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/TVGN2021.2.003.BOUM
Titel: Rapportage effectmeting 'Een nieuwe toekomst voor slachtoffers van (ex-)partnergeweld'
Titel: Infographic samenvatting onderzoek
Titel: Uitkomsten evaluatie De Nieuwe Toekomst
Auteur: Suzanne Bouma
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DLa3qwehdSU

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Nieuwe Toekomst (DNT) is een innovatieve interventie met bredere toepassingspotentie. DNT is in 2012 ontwikkeld en uitgevoerd in 8 pilotgemeenten en heeft tot doel slachtoffers van huiselijk geweld naar (arbeids)participatie te leiden. Ondanks de grote afstand tot de arbeidsmarkt en veelvoorkomende multiproblematiek van deze doelgroep, zijn de eerste resultaten van DNT veelbelovend. In 2017 wordt DNT verder uitgerold. Voor de geplande uitrol van DNT is er behoefte aan inzicht in de effecten en deze, binnen de gemeentelijke context, te verklaren. Om inzicht te krijgen in de causale effecten van DNT (niveau 4), voert Atria een quasi-experimenteel effectonderzoek uit: we volgen 300 deelnemers in hun weg naar (arbeids)participatie. 150 deelnemers behoren tot vijf gemeenten die DNT uitvoeren (interventiegroep) en 150 deelnemers behoren tot vijf gemeenten die DNT niet uitvoeren (controlegroep). Om de resultaten uit het effectonderzoek te verklaren, voert Atria i.s.m. Panteia gelijktijdig bij dezelfde gemeenten een procesevaluatie uit. Gemeente Maastricht heeft in 2017 DNT geborgd in haar vrouwenopvangcentrum Xonar. Gemeente Maastricht is de eerste die DNT geborgd heeft en daarmee voorloper. In het opstellen van het plan van aanpak is nauw samengewerkt met gemeente Maastricht en Xonar. Gemeente Maastricht is tevens mede-aanvrager van het onderzoek en zal de onderzoeksresultaten overnemen in hun toekomstige beleid. Atria, Panteia en Maastricht vormen het projectteam en zullen blijvend investeren in de relatie met deelnemende gemeenten (op bestuurlijk-, beleids-, uitvoerings- en cliëntniveau). Daarnaast zal er nauwe samenwerking plaatsvinden met de ontwikkelaars van de interventie: Federatie Opvang (FO) en de Nederlandse Vrouwenraad (NVR). Het perspectief van de cliënten (slachtoffers huiselijk geweld) staat in het onderzoek continu centraal. Zij dienen profijt te hebben van de interventie en het onderzoek. Naast afstemming met de lokale vrouwenopvang en hun cliëntenraden zal ook Stichting Zijweg ons hierin blijvend adviseren.

Kenmerken

Projectnummer:
535002004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. S. Bouma
Verantwoordelijke organisatie:
Atria - Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis