Mobiele menu

Het effect van gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven van ouderen op de tijdskosten en de zorg-gerelateerde kwaliteit van leven van mantelzorgers: Twee mapping modellen voor gebruik in economische evaluaties.

Projectomschrijving

- English summary below -

Een groot deel van de zorg voor patiënten en ouderen wordt geboden door familie en vrienden (mantelzorg). Het geven van mantelzorg kan gevolgen hebben op het leven van de mantelzorgers, hun gezondheid en hun welzijn. Naar verwachting zal de vraag naar mantelzorg toenemen als gevolg van de vergrijzing en bezuinigingen. Daarom zal het steeds belangrijker worden dat de effecten van interventies voor patiënten of ouderen op hun mantelzorgers worden meegenomen bij het maken van gezondheidszorg beleid. Ook economische evaluaties van deze interventies zijn essentieel. Op dit moment wordt de (over)belasting van mantelzorgers niet meegenomen bij het meten van kosten effectiviteit van klinisch onderzoek.

Doel

Deze studie ontwikkelt een algoritme (formule) voor het inschatten van de tijd die de mantelzorger kwijt is aan de zorg. Dit algoritme wordt bepaald aan de hand van de EQ-5D scores. De EQ-5D is een gestandaardiseerd instrument waarmee op verschillende gezondheidsaspecten een score wordt gegeven.

English summary

A considerable proportion of the care for patients and elderly is provided by family and friends. Providing informal care can have substantial effects on peoples’ lives, their health, and their well-being. Because the demand for informal care is expected to increase as a consequence of the ageing of populations and rising pressure on health care budgets, it is increasingly important that the effects of interventions for patients or elderly on their informal caregivers are considered in health policy making. And therefore it is also important in (economic) evaluations of such interventions. However, clinical trials rarely assess these effects and thus no information on caregiver burden is available when the cost-effectiveness of a treatment is evaluated. 

Goal

This study develops an algorithm for estimating caregiver time using information that is typically available in clinical trials, namely the EQ-5D scores of patients.

Verslagen


Eindverslag

Het verlenen van zorg en ondersteuning aan naasten kan belastend zijn voor mantelzorgers. Soms ondervinden mantelzorgers zelfs problemen met hun eigen gezondheid door het zorgen. Om te bepalen of een interventie in de gezondheidzorg kosteneffectief is, is het belangrijk om niet alleen te kijken naar welke effecten de behandeling heeft op een patiënt, maar ook welke effecten deze interventie heeft op de naasten die voor hem of haar zorgen. Echter, het effect van het verlenen van zorg op mantelzorgers wordt vaak niet meegenomen in economische evaluaties van zorg. Een reden hiervoor is dat klinische studies slechts zeer zelden het welzijn en de kwaliteit van leven van mantelzorgers meten. Het gevolg is dat deze informative niet kan worden geïncludeerd in een economische evaluatie. Deze studie van het instituut for Medical Technology Assessment (iMTA) en het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) richt zich op de ontwikkeling van een statistisch model aan de hand waarvan de belasting van de mantelzorger voorspeld kan worden op basis van de gezondheid van ouderen gemeten met de EQ-5D. Deze studie gebruikt hiervoor de TOPICS-MDS dataset. Het doel van deze studie is om een tool te ontwikkelen waarmee onderzoekers die patiëntkenmerken met EQ-5D hebben gemeten maar geen primaire data over mantelzorg kunnen verzamelen, toch een inschatting van de belasting op de mantelzorger kunnen rapporteren. Dit ondersteunt onderzoekers om de effecten van het verlenen van mantelzorg altijd mee te nemen in economische evaluaties van interventies in de zorg.
Resultaten
Het is gelukt om een statistisch model te maken aan de hand waarvan de belasting van de mantelzorger voorspeld kan worden op basis van de gezondheid van oudere patiënten gemeten met de EQ-5D. Het model is geschat op een sample van 8.012 gepaarde metingen van patiënten en mantelzorgers. Het blijkt mogelijk om in te schatten hoeveel uur zorg een mantelzorger levert aan patiënten op basis van de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven van een patiënt zoals gemeten met EQ-5D. Relatief gezonde vrouwelijke patiënten ontvangen gemiddeld 740 uur mantelzorg per jaar (14.2 uur per week). Zeer zieke mannelijke patiënten krijgen gemiddeld 2746 uur mantelzorg oer jaar (52.8 uur per week). Op basis van het opgeleverde schattingsmodel kunnen economische evaluaties die EQ-5D hebben gebruikt om de verbetering in gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven van patiënten te meten eenvoudig inschatten hoeveel uur minder mantelzorgers per week belast worden als gevolg van de behandeling. Het is met deze data niet gelukt om ook een goed model te schatten voor mantelzorg-gerelateerde kwaliteit van leven op basis van de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven van de patiënt.

Samenvatting van de aanvraag

Probleembeschrijving Voor mantelzorgers kan het geven van zorg en ondersteuning aan een naaste een behoorlijke belasting betekenen en ten koste gaan van (vrije) tijd, gezondheid en welzijn. Daarom wordt er al geruime tijd betoogd dat het effect van het verlenen van mantelzorg moet worden meegenomen in evaluaties van interventies in de zorg, en sinds kort is het volgens de richtlijnen voor economische evaluaties ook verplicht. Als beleidsmakers deze informatie krijgen, kunnen ze er bij hun besluiten rekening mee houden. Echter, de praktijk leert dat de grote meerderheid van economische evaluaties mantelzorg negeert. Dat komt omdat het welzijn en de kwaliteit van leven van mantelzorgers slechts zeer zelden wordt gemeten in klinische studies, waardoor deze informatie niet beschikbaar komt. Als dit het geval is, kan het effect van interventies op mantelzorgers ook niet in economische evaluatiestudies en vervolgens besluitvorming worden meegenomen. Oplossingsrichting Ons onderzoek leidt tot een statistisch model dat op basis van de kwaliteit van leven van ouderen een goede inschatting kan maken van de belasting van de mantelzorgers van deze ouderen. De unieke samenstelling van de TOPICS-MDS dataset maakt deze uitermate geschikt voor het ontwikkelen van een dergelijk model. Dit is de enige dataset met een grote hoeveelheid gegevens over de kwaliteit van leven van ouderen (gemeten met EQ-5D) en over de tijdsbesteding en het welzijn van de mantelzorgers van die ouderen (gemeten met CarerQoL-7D). Aan de hand van geavanceerde statistische technieken leggen wij een relatie tussen de EQ-5D score van ouderen en de tijdsbesteding en CarerQoL-7D score van mantelzorgers. Wanneer we deze relatie inzichtelijk hebben gemaakt, kan iedere studie waarin patiëntkenmerken met de EQ-5D zijn gemeten – wat bijvoorbeeld in Engeland verplicht en in Nederland zeer gebruikelijk is – aan de hand van ons model meteen ook de belasting voor de mantelzorgers van die patiënten rapporteren, zonder dat daar een aparte vragenlijst voor hoeft te worden afgenomen. Daarmee komt belangrijke informatie beschikbaar voor beleidsmakers, waarmee ze rekening kunnen houden in hun besluitvorming. Maatschappelijke relevantie Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking rijzen in Nederland en veel andere westerse landen steeds vaker vragen over de stijgende kosten van zorg en de houdbaarheid van het voorzieningenniveau in het zorgstelsel. Mantelzorg door beleidsmakers steeds vaker voorgesteld en ingezet als alternatief voor langdurige zorg, in het bijzonder voor ouderen. Door zorg en ondersteuning van familie of buurtgenoten kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, en doen ze ook minder vaak beroep op zorg in de thuissituatie. Mantelzorg kan best een alternatief zijn voor delen van de langdurige zorg, maar is maatschappelijk gezien niet ‘gratis’. Bovendien, door demografische en economische ontwikkelingen (zoals vergrijzing, kleinere families met grotere geografische spreiding, hogere arbeidsparticipatie vrouwen en pensioenleeftijd) neemt het aantal mensen dat mantelzorg kan leveren in de nabije toekomst alleen maar af. Omdat mantelzorg in klinische en economische evaluatiestudies meestal niet wordt meegenomen, blijft het dus onduidelijk of een dergelijke verschuiving van formele naar informele zorg maatschappelijk gezien efficiënt is. Bovendien, zonder inzicht in de impact van een interventie op mantelzorgers, blijft het onduidelijk of er aanvullende maatregelen nodig zijn om mantelzorgers te ondersteunen om betreffende zorglast op een goede manier vol te kunnen houden. Er is dus een evident maatschappelijke belang om de effecten van interventies voor ouderen/patiënten op hun mantelzorgers wel in besluitvorming mee te nemen. Dit project wil daar een belangrijke bijdrage aan te leveren door een eenvoudige en betrouwbare manier te ontwikkelen om mantelzorg in alle evaluatiestudies te kunnen betrekken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633400012
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Gheorghe
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam