Mobiele menu

Het effect van voorlichting over alledaagse klachten op het zelfzorggedrag en de zorgvraag van Turken en Nederlanders in achterstandswijken van Den Haag: evaluatie van een interventie.

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In een aantal achterstandswijken in Den Haag wordt een brochure met zgn. nuldelijnsstandaarden aan patienten uitgedeeld. Dit bevat richtlijnen voor het handelen van patienten bij veel voorkomende niet-ernstige klachten met als doel de zelfzorgcapaciteiten van patienten te vergroten en onnodig huisartsenbezoek tegen te gaan. In het bijzonder allochtonen behoren tot de doelgroep, die zoals onderzoek uitwijst geneigd zijn sneller de hulp van de huisarts in te roepen dan Nederlanders. Dit evaluatieproject richt zich op de vragen of en in welke mate de interventie een effect heeft op het gedrag, de attitude en/of het vertrouwen in eigen kunnen ten aanzien van zelfzorg en de beslissing wanneer naar de huisarts te gaan, en wat de verschillen zijn tussen autochtone en allochtone patienten. Het effect van de interventie zal gemeten worden middels vragenlijsten die mondeling worden afgenomen op 5 meetmomenten door interviewers in de eigen taal. Tevens zal een dossieronderzoek naar frequentie en aard van de zorgvraag gedaan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
22000056
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
1999
2003
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D.R.M. Timmermans
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc