Mobiele menu

Het grote probleem van no show en onvoldoende verbetering in de jeugd GGZ: onderzoek naar cliëntfactoren in verband met behandeluitval of non-respons bij jongeren met gedrags- of emotionele problemen in de jeugd-GGZ

Projectomschrijving

Behandelingen binnen de jeugd GGZ kunnen pas effectief zijn als het geboden behandelprogramma ook daadwerkelijk wordt doorlopen. Voortijdige behandeluitval of zelfs volledige no show is een groot probleem binnen de jeugd GGZ. No show gaat bovendien ten koste van ingeplande tijd van behandelaren. Goede analyses over voorspellers van no show, behandeluitval en onvoldoende verbetering door behandeling in de alledaagse praktijk van de jeugd GGZ zijn niet voorhanden.

Met dit project willen we zicht krijgen op factoren die een belemmering vormen voor een succesvolle behandeling van kinderen en jongeren. Aan de hand van de resultaten zullen we richtlijnen ontwikkelen die beogen belemmerende factoren voorafgaand aan behandeling zoveel mogelijk weg te nemen. Hiermee kunnen we in de toekomst bij de betreffende jongeren en gezinnen eerst de belemmerende factoren proberen weg te nemen alvorens de op zichzelf goed werkzame behandelingen te starten.

Verslagen


Eindverslag

Met dit project wilden we zicht krijgen op factoren die een belemmering vormen voor een succesvolle behandeling van kinderen en jongeren. Uit de resultaten bleek dat kinderen die al eerder hulp hebben gehad, een hogere ernst van de problematiek hebben, maar dat deze ook het meest bij een behandeling gebaat zijn. We vonden ook dat kinderen met leermoeilijkheden, slechte zelfregulatie vaardigheden, en weinig sociale steun een hogere mate van problematiek hebben, maar juist goed profiteerden van behandeling. Eerdere hulpverlening aan ouders voor hun eigen emotionele- of gedragsproblemen had ook een gunstig effect op de effectiviteit van de behandeling van het kind, echter een gebrek aan hulp aan ouders juist een ongunstig effect. Het bestaan van ADHD bij een van de ouders bleek in verband te staan met een minder gunstig resultaat van behandeling, evenals lage verwachtingen van de ouders met betrekking tot de effectiviteit van behandeling.

Behandelingen binnen de jeugd GGZ kunnen pas effectief zijn indien het geboden behandelprogramma ook daadwerkelijk wordt doorlopen. Voortijdige behandeluitval of zelfs volledige no show is een groot probleem binnen de jeugd GGZ, omdat dit een effectieve behandeling in de weg staat. Echter zelfs na het volledig doorlopen van een behandeltraject blijven problemen soms hardnekkig bestaan.
Onderzoek naar factoren die een rol spelen bij no show, drop out en onvoldoende behandelrespons in de alledaagse praktijk van de jeugd GGZ is nagenoeg niet voorhanden. Met ons project beogen we in deze belangrijke lacune te voorzien.
In dit onderzoek willen we zicht krijgen op algemene gezins-, kind- en omgevingsfactoren die een belemmering vormen voor een succesvolle behandeling van kinderen en jongeren die zijn verwezen naar de jeugd-GGZ. Daarbij richten we ons voornamelijk op factoren die in beginsel beïnvloedbaar zijn door gerichte ondersteuning, behandeling of preventieve maatregelen. Enkele voorbeelden van deze algemene cliëntfactoren zijn problemen binnen het gezin, verwachtingen met betrekking tot de behandeling, maar ook praktische belemmeringen zoals ontbrekend vervoer.
Het uiteindelijke doel is om in de toekomst bij de betreffende jongeren en gezinnen eerst de belemmerende factoren weg te nemen alvorens de op zichzelf goed werkzame behandelingen te starten. Juist achteraan de keten, binnen de jeugd-GGZ moet non-respons worden vermeden. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zullen we richtlijnen ontwikkelen die beogen belemmerende factoren voorafgaand aan behandeling zoveel mogelijk weg te nemen.

Samenvatting van de aanvraag

Behandelingen binnen de jeugd GGZ kunnen pas effectief zijn indien het geboden behandelprogramma ook daadwerkelijk wordt doorlopen. Voortijdige behandeluitval of zelfs volledige no show is een groot probleem binnen de jeugd GGZ. Niet alleen belemmert no show het tot stand komen van een effectieve behandeling, ook gaat dit ten koste van ingeplande tijd van behandelaren. Indien het eerste intake contact wel tot stand komt is voortijdige drop out, voordat een behandelprogramma is doorlopen ook een bekend probleem dat uiteraard interfereert met het welslagen van behandeling. Goede analyses over voorspellers van no show, drop out en onvoldoende behandelresponse in de alledaagse praktijk van de jeugd GGZ zijn niet voorhanden. Met ons projectvoorstel beogen we in deze belangrijke lacune te voorzien. Met dit project willen we zicht krijgen op cliëntfactoren die een belemmering vormen voor een succesvolle behandeling van kinderen en jongeren die vanwege externaliserende of internaliserende problemen zijn verwezen naar de jeugd-GGZ. Daarbij richten we ons op factoren die in beginsel beïnvloedbaar zijn door gerichte behandeling, ondersteuning of preventieve maatregelen. Het uiteindelijke doel is om in de toekomst bij de betreffende jongeren en gezinnen eerst de belemmerende factoren weg te nemen alvorens de op zichzelf goed werkzame behandelingen te starten. Juist achteraan de keten, binnen de jeugd-GGZ moet non-respons worden vermeden. De cliëntfactoren worden onderzocht in samenhang met ROM metingen. Aan de hand hiervan zullen we richtlijnen ontwikkelen die beogen belemmerende factoren voorafgaand aan behandeling zoveel mogelijk weg te nemen.

Kenmerken

Projectnummer:
729101011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Dietrich
Verantwoordelijke organisatie:
Accare