Mobiele menu

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Zelfredzaamheid behouden na ziekenhuisopname

Een ziekenhuisopname gaat voor veel ouderen samen met verlies van zelfredzaamheid. Het huidige zorgsysteem kan dit niet voorkomen door een versnipperd zorgaanbod, wet- en regelgeving, marktwerking en financiering.

Doel
Het doel van het HerstelZorgProgramma is voorkomen dat kwetsbare ouderen minder zelfredzaam worden en verbeteren van hun herstel na ziekenhuisopname. Het programma richt zich op betere geriatrische ondersteuning en goede samenwerking tussen de verschillende disciplines en sectoren.

Werkwijze
Het HerstelZorgProgramma richt zich op voorzorg, ziekenhuiszorg en herstelzorg:
1. Voorzorg gaat over maatregelen die de beginconditie van de oudere optimaliseren en complicaties voorkomen.
2. Ziekenhuiszorg gaat zowel over medisch-technische interventies als over zorg die gericht is op behoud van functionaliteit en het bereiken van herstel.
3. Herstelzorg betreft maatregelen voor het herstel van de oudere na ziekenhuisopname.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen vanaf 70 jaar met opname op orthopedie, chirurgie/heelkunde, urologie, thorax chirurgie of neurologie van het LUMC.

Producten

Titel: Algemeen dagblad
Titel: Kwetsbare ouderen tussen wal en schip
Auteur: Wilco Achterberg
Magazine: Medisch Contact
Titel: Kwetsbare patiënten opsporen met VMS
Auteur: dr. N. Heim
Magazine: Medisch Contact
Titel: Onderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en VVT
Link: http://www.nivel.nl
Titel: De Katwijksche post
Titel: Hersteljournaal
Titel: Geriatriedagen, Rotterdam
Titel: Bijeenkomst onderzoekers landelijke herstelzorgprojecten NPO d.d. 10-09-2012
Titel: Executive leergang Leyden Academy on vitality and ageing
Titel: CVA congres d.d. 13-06-2012
Titel: Congres NPO te Ede
Titel: Conferentie VMS - Utrecht
Titel: Opmaat
Auteur: Machteld Bouman e.a.
Link: http://www.herstelzorg.nl
Titel: Crisisopvang dementerenden in Marienhaven

Verslagen


Eindverslag

Het Herstelzorgprogramma: integrale functiegrichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen is een transitieproject. Het doel is de achteruitgang in zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname te minimaliseren en het herstel na ziekenhuisopname te versnellen en te verbeteren. De implementatie van het herstelzorg programma bestaat uit: verbetering van risicomanagement, ontwikkeling van multidisciplinaire instellingsoverschrijdende functiegerichte zorgpaden, verbetering van de borging van de geriatrische functie rondom de patiënt en het optimaliseren van transities.
2011 is vooral gebruikt om de interventies te doordenken en uit te werken. Uitgangspunt hierbij was dat de interventies overzichtelijk, herkenbaar en tot zichbare resultaten zou moeten leiden. De interventies betreffen het vaststellen van een regionale minimale overdrachtsset, de keuze van een digitaal transferinstrument, het ontwikkelen van een triageinstrument en het vaststellen van het screeningsinstrument kwetsbare ouderen. Naast de regiobrede interventies zijn er ook 4 deelprojecten opgestart. Alle deelnemende organisaties zijn betrokken bij minimaal één deelproject. Elk specialistisch geriatrisch team heeft een project ingediend op basis van de meest urgente problematiek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
313060201
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.G.J. Westendorp
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center