Mobiele menu

Het ontwikkelen van een nationale database voor het gebruik van biologicals en andere systemische medicatie bij patiënten met matig-ernstige tot ernstige psoriasis.

Projectomschrijving

Patiënten met matige tot ernstige psoriasis hebben een hoge ziektelast. Hierbij is een optimale behandeling van belang. Met het beschikbaar komen van biologicals zijn de mogelijkheden van behandeling van psoriasis aanmerkelijk verbeterd. De komende jaren komen wederom nieuwe behandelmogelijkheden op de markt en zullen biosimulars hun intrede doen. De kosten van biologicals zijn hoog en de langetermijneffecten nog voor een deel onvoldoende onderzocht.
Het project verzamelt middels een landelijk registratiesysteem data uit de dagelijkse praktijk.

De resultaten bij afronding zijn:

  • registratiesysteem voor psoriasis (PsoTReNth; Psoriasis Treatment Registry of the Netherlands) is inmiddels gemaakt en bereikbaar via de website D-page.
  • financieringsstructuur van het registratiesysteem en de governance van het PsoTreNth zijn in bewerking. Er is overleg geweest met stakeholders over financieringsstructuren en deelname.
  • D-page is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie in samenwerking met Compusense en is beschikbaar voor alle dermatologen.
  • D-page is momenteel opgedeeld in basisregistraties, waarbij registratie voor melanomen als eerste beschikbaar is gemaakt, en registratie voor researchdoeleinden, waaronder PsoTReNth valt.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Patiënten met matige tot ernstige psoriasis ervaren een hoge ziektelast en het is essentieel dat deze patiënten optimaal behandeld worden.Met beschikbaar komen van biologics zijn de mogelijkheden van lange-termijnbehandeling van psoriasis aanmerkelijk uitgebreid en verbeterd.Doel van deze observationele database is om data te genereren over de dagelijkse praktijk van het gebruik van biologics Gezien de kosten is het van belang data te genereren over de kosteneffectiviteit en is de relevantie van behandeling toegesneden op de patiënt hoog.De beschikbaarheid van een landelijk patiëntenregistratiesysteem is een belangrijk instrument om geïnformeerd te zijn over de middelen die gebruik worden en de effectiviteit, veiligheid, en de wijzigingen van behandelingen. Vraagstelling - Welke conclusies en aanbevelingen kunnen worden geformuleerd op basis van analyse van beschikbare gegevens uit huidige registratiesystemen betreffende het gebruik van biologics? - Hoe kunnen we op doelmatige wijze patiëntenregistratiesystemen implementeren met betrekking tot (conventionele behandelingen en) biologics? - Hoe kunnen we door dosisaanpassingen, frequentieaanpassingen, combinatietherapieën en off label behandelingen de doelmatigheid van biologics verhogen op basis van analyse van gegevens uit het registratiesysteem? - Kan er worden gestopt na het bereiken van remissie? Wat zijn realistische behandeldoelen? - Hoe verloopt de implementatie van de richtlijn psoriasis van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie ? Worden de gestelde indicatiecriteria en de aanbevolen dosering nageleefd? En leidt dit tot meer doelmatigheid?Uitkomstmaten hiervoor zullen geformuleerd worden in de uitgebreide aanvraag. Project Uitgaande van de kennis opgebouwd in de huidige patiëntenregistratiesystemen dient een basis set gedefinieerd te worden van elementen voor de algemene nationale patiëntenregistratiesystemen.Er moeten tevens kritische parameters voor veiligheid en effectiviteit (zie bijgaande registratieformulieren) worden ontwikkeld op basis van de richtlijnen van de NVDV. En er moet worden nagegaan welke factoren m.b.t. beleving van psoriasis voor de patiënten relevant zijn.Patiëntenverenigingen op het gebied van psoriasis dienen te worden betrokken bij het formuleren van vragen en uitkomstparameters. Product: -Analyse van de huidige stand van zaken mbt behandeling met biologics (mogelijk incl. conventionele systemische behandelingen) gebruik makend van momenteel beschikbare patiënten registratiesystemen. -Bestaande registratiesystemen aan elkaar aanpassen. Nagaan of het mogelijk is om een gezamenlijke database te formeren, gebruik makend van de expertise van de huidige registratiesystemen en samenwerkingsverbanden (bijv. bestaand verband tussen UMC St. Radboud en 6 perifere centra) en evt aanhakend bij de logistiek van reeds bestaande nationale (DREAM database van reumatologie) en internationale (PSONET) registraties.(in de uitgebreide aanvraag zal hier verder op in worden gegaan) Bij voorkeur zouden deze systemen web-based moeten worden.Nagaan of naast biologicals ook conventionele geneesmiddelen kunnen worden meegenomen. Onderzocht moet worden hoe een nationale database het beste kan worden ingebed, bv in een landelijk interuniversitair instituut. -Opstellen van effectiviteit, kwaliteit van leven, doelmatigheid en veiligheid parameters. -Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot het opzetten en zo mogelijk opstart maken van een landelijk (eventueel multidisciplinair) webbased patientenregistratiesysteem. Deze bevat idealiter een door alle partijen gedragen set aan uitkomstparameters voor een nationale patiëntenregistratiesysteem en ondersteuning voor de voorschrijvende dermatoloog betreffende de indicatiestelling van een biological, evenals aanpassingen van de behandeling. Hierbij zal samenwerking worden gezocht met de DREAM database, reumatologie. -Analyse van de gegevens uit de aangepaste, al bestaande (eventueel multidisciplinair) patientenregistratiesysteem met aanbevelingen voor doelmatig gebruik van (conventionele systemische behandelingen en) biologics en mogelijke off-label behandelingen van psoriasis. -Analyseren of de uitkomsten van registratie aansluiten bij de doelstellingen uit de richtlijn. Er zal worden begonnen met een pilot studie waaraan een beperkt aantal centra deel zullen nemen.Mbv deze pilot wordt een methode ontwikkeld voor het opzetten van een landelijke database.Hierbij wordt ook gekeken of een multidisciplinaire aanpak meerwaarde heeft (iom DREAM).De verwachting is dat het opzetten van dit uitgebreide nationale register 2-5 jaar zal duren.Voor de bovengenoemde uitbreiding van de registratie na de pilotstudie zal er gezocht worden naar extra financiering. Hiervoor zullen we ook aankloppen bij het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen met co-financiering van de farmaceutische industrie.Daarnaast wordt er ook onderzocht of het onderdeel kan worden van de DBC-systematiek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836001005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.J.E. van Everdingen
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie