Mobiele menu

Het ontwikkelen van omrekentabellen (crosswalks) voor de fysiek functioneren en vermoeidheid schaal/PROM van de EORTC QLQ-C30 en PROMIS om scores te kunnen vergelijken en te gebruiken in de praktijk.

Projectomschrijving

Het omrekenen van vragenlijst scores over vermoeidheid en lichamelijk functioneren

Voor goede zorg is het belangrijk om te weten hoe het met een patiënt gaat. Daarom worden in het ziekenhuis vragenlijsten gebruikt om de gevolgen van ziekte of behandeling te meten. Deze vragenlijsten gaan bijvoorbeeld over vermoeidheid of lichamelijk functioneren. Patiënten vullen deze vragenlijsten zelf in.

Doel en werkwijze

Niet overal worden dezelfde vragenlijst gebruikt. Voor patiënten met kanker wordt vaak de EORTC QLQ-C30 gebruikt. Voor andere ziektebeelden vaak de PROMIS. Om antwoorden van verschillende vragenlijsten te kunnen vergelijken zijn omrekentabellen nodig. In dit project hebben we deze tabellen  gemaakt. .

Samenwerking

Dit project is uitgevoerd door dr. Simone Oerlemans, dr. Nicole Ezendam en drs. Paul Lodder (Tilburg University en/of Integraal Kankercentrum Nederland).

Resultaat

Antwoorden op de ene vragenlijst kunnen nu worden omgerekend naar antwoorden op de andere vragenlijst.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond: Voor passende zorg is het nodig dat patiënt en zorgverlener inzicht hebben in uitkomsten. Zowel op het gebied van diagnostiek en behandeling als op het gebied van patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROs). In de dagelijkse klinische praktijk worden verschillende meetinstrumenten gebruikt om PROs te meten, zogeheten PROMs. Voor patiënten met kanker is de European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core-30 (EORTC QLQ-C30) veruit de meest gebruikte PROM. Om PROMs in de praktijk te kunnen implementeren moeten ze vergelijkbaar met elkaar zijn en één van de problemen is dat dat nu niet zondermeer het geval is. Hiervoor zijn crosswalks (omrekentabellen) nodig, waarmee scores van PROMs direct vergelijkbaar worden. De op item-response-theorie gebaseerde meetschalen van het Amerikaanse Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) zijn in het adviesrapport gekozen als PROM waar naar scores om te rekenen moeten zijn. Voor de EORTC QLQ-C30 schalen fysiek functioneren en vermoeidheid bestaan er nog geen crosswalks (omrekentabellen) naar de PROMIS-meetschaal en wordt er in het adviesrapport c.q. deze subsidieronde oproep gedaan om deze te ontwikkelen. Doelstelling: Doel van dit onderzoek is om crosswalks (omrekentabellen) te ontwikkelen voor de fysiek functioneren en vermoeidheid schalen/PROMs van de EORTC QLQ-C30 en PROMIS in een grote groep patiënten met verschillende vormen van kanker (N=1.500). Plan van aanpak: We gebruiken een deel van de sample (N=1.000) voor de kalibratie en een ander deel (N=500) voor de validatie van de te ontwikkelen crosswalks. De EORTC QLQ-C30 zal worden gelinkt aan PROMIS via een single-group design, waarbij alle deelnemers antwoord zullen geven op de items van beide meetinstrumenten (m.b.t. fysiek functioneren en vermoeidheid). In het kalibratie sample zal eerst de unidimensionaliteit van de vermoeidheid en fysiek functioneren metingen worden onderzocht met behulp van een confirmatieve factor analyse voor ordinale data. Vervolgens zullen apart voor fysiek functioneren en vermoeidheid verschillende graded response modellen worden gefit om de crosswalk te ontwikkelen. Op basis van fixed parameter kalibratie worden de item parameters van de PROMIS constant gehouden op hun eerder gekalibreerde waardes, terwijl de itemparameters van de QLQ-C30 vrij worden geschat relatief tot de PROMIS T-scores. De latente variabele scores zullen voor elk construct en model worden geschat met de expected a posteriori (EAP) methode. Op basis van ‘true-score equating’ worden de scores van de EORTC QLQ-C30 gelinkt aan die van de PROMIS T-score, via de latente constructscores die geschat zijn op basis van het graded response model. De latente scores worden gebruikt om de geobserveerde schaalscores van zowel PROMIS als de EORTC QLQ-C30 te voorspellen, wat resulteert in een omrekentabel. De overeenstemming tussen de op basis van de crosswalk voorspelde scores en de daadwerkelijk geobserveerde scores zal worden uitgedrukt met de intraklasse correlatie en systematische bias zal worden onderzocht met bland altman plots. Van alle onderzochte crosswalk modellen zal apart voor de constructen fysiek functioneren en vermoeidheid het model met de beste voorspellende waarde worden toegepast in een onafhankelijke tweede validatie sample (N=500), waarbij het best passende crosswalk model zal worden toegepast om voor de deelnemers in de validatie sample PROMIS T-scores te voorspellen op basis van de geobserveerde EORTC QLQ-C30 scores (en vice versa). Wederom zal de overeenstemming tussen de voorspelde en daadwerkelijk geobserveerde scores worden uitgedrukt aan de hand van de intraklasse correlatie en zal systematische bias worden onderzocht met bland altman plots. Eindproducten: Dit onderzoeksvoorstel zal resulteren in de volgende eindproducten: -Omrekentabel (crosswalk) voor de EORTC QLQ-C30 fysiek functioneren schaal naar de PROMIS fysiek functioneren T-score, die vrij beschikbaar worden gesteld via het kennisplatform Uitkomstgerichte zorg ten behoeve van implementatie in de dagelijkse klinische praktijk. -Omrekentabel (crosswalk) voor de EORTC QLQ-C30 vermoeidheidsschaal naar de PROMIS vermoeidheid T-score die vrij beschikbaar wordt gesteld via het kennisplatform Uitkomstgerichte zorg ten behoeve van implementatie in de dagelijkse klinische praktijk. -Twee open acces wetenschappelijke publicaties waarin de ontwikkeling van de crosswalks worden beschreven.

Kenmerken

Projectnummer:
05160472210003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S. Oerlemans
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University
Afbeelding

Onderzoek naar nieuwe kernset generieke PROMs

Hoe kun je de nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs) toepasbaar maken voor de medisch-specialistische zorgpraktijk, om samen beslissen en leren en verbeteren te bevorderen? We financieren 7 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.