Mobiele menu

Het overbruggen van verschillen

Al meer dan 25 jaar overleggen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen in casusbesprekingen over hun cliënten. Toch heeft dit vaak niet het gewenste resultaat, omdat ze vanuit verschillende frames naar de cliënt kijken. Hierdoor verlopen casusbesprekingen stroef en begrijpen de professionals elkaar niet echt. Afspraken en woorden worden anders geïnterpreteerd dan bedoeld. Er is een type conversatie nodig waarin in een casuïstiekbespreking samen kritisch wordt gereflecteerd hoe zij zich tot elkaar en tot hun context verhouden.

Doel

Het doel van dit project was om kennis te vergroten over hoe je effectieve casuïstiekbesprekingen vormgeeft tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen, waarbij de cliënt centraal staat. Welke componenten van casuïstiekbesprekingen bevorderen de integrale samenwerking tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen?

Aanpak/werkwijze

Het project is uitgevoerd binnen drie gemeenten. Er zijn learning labs opgericht in de vorm van casuïstiekbesprekingen die als leerproces zijn vormgegeven. De casuïstiekbesprekingen zijn opgenomen en uitgewerkt ten behoeve van kwalitatieve analyse. Binnen de learning community zijn afspraken gemaakt over de methodologische opzet en wijze van analyse van de data. Na de eerste ronde zijn tussentijdse analyses van de gemeente gemaakt en besproken op een landelijke bijeenkomst. Dit heeft geleid tot een andere opzet van de casuïstiekbesprekingen in de tweede ronde. Aan de hand hiervan is onderzocht welke componenten van casuïstiekbesprekingen de samenwerking bevorderen.

Samenwerkingspartners

Gemeente Amsterdam, Gemeente Helmond, Gemeente Roermond, Gemeente Weststellingwerf, Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys, Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam, Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, Werkplaats Sociaal Domein Noord, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim Flevoland.

Resultaten

Op basis van het onderzoek is een mix van drie master frames (autonomie, gemeenschap en ecologie) en drie meta-culturele frames (behoefte, sociale controle en marktdenken) terug te vinden. Een frame kan worden gezien als een fundamentele cognitieve structuur die leidt tot de waarneming (perceptie) en weergave (representatie) van de werkelijkheid. Hierbij is gebleken dat professionals zich niet bewust zijn van deze frames en dat vaak om tegenstelling wordt heen gepraat of niet worden uitgediept. Er zijn vijf intervisiemethoden gevonden die helpen bij het hervormen van deze frames en daarmee casuïstiekbesprekingen op gang te brengen: gezamenlijk interviewen, viervenstermethode, golden circle methode, roddelmethode en rolwisseling.

Producten

Er zijn expertmeetings en workshops georganiseerd. Ook is een onderzoeksrapport verschenen en is voor professionals een interactieve leeromgeving (een spel) ontwikkeld, waarin kennis over en ervaring met casuïstiekbesprekingen in het sociaal domein kan worden uitgewisseld. Het spel zal ook via de betrokken hogescholen worden gedeeld met studenten.

Producten van ZonMw

VIMP project waarmee een verdere impuls wordt gegeven aan de verspreiding en implementatie van de inzichten uit dit onderzoek en de andere onderzoeken uit de programmalijn Integraal werken.

Producten

Titel: Eindrapport Overbruggen van Verschillen

Kenmerken

Projectnummer:
535003003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L. Polstra
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen