Mobiele menu

Het transmurale fractuurpreventieprogramma: implementatie van een transmuraal zorgprogramma ter preventie van fracturen bij patiënten met een eerdere fractuur na het vijftigste levensjaar.

Projectomschrijving

In dit project is een preventieprogramma geëvalueerd en verbeterd naar de screening en behandeling van mensen met een botbreuk na het 50e levensjaar. Dit programma is uitgevoerd onder de regie van de huisarts in samenwerking met het ziekenhuis en het huisartsenlaboratorium.
Werkwijze

Door middel van vragenlijsten en interviews zijn knelpunten geïdentificeerd. Vervolgens zijn hiervoor oplossingen bedacht, is het programma aangepast en opnieuw geëvalueerd. In het vernieuwde programma zijn onder andere patiënten en huisartsen beter geïnformeerd, hebben patiënten een actievere rol gekregen en is er meer aandacht voor vervolgconsulten.
Resultaten

De verbeteringen hebben ertoe geleid dat de tevredenheid van zowel patiënten als huisartsen is vergroot. Bredere toepassing wordt echter vooralsnog belemmerd door de privacy wetgevingen en ICT-problematiek. Daarnaast werd in dit project een rol neergelegd bij de radiologen van het ziekenhuis die niet helemaal goed bleek te passen. In het komende jaar wordt zowel landelijk als in Amsterdam geprobeerd het programma verder aan te passen om  implementatie mogelijk te maken.

 

---

Botontkalking kan fracturen (botbreuken) veroorzaken. Jaarlijks krijgen ruim 50.000 50-plussers een fractuur. Bij de helft speelt botontkalking een rol. In de eerste 5 jaar na zo'n fractuur krijgt ruim eenderde een nieuwe botbreuk. Veel ziekenhuizen onderzoeken 50-plussers na een botbreuk op botontkalking en behandelen als nodig. Zowel de opkomst voor dit onderzoek als de therapietrouw van de behandeling is helaas laag.

Er is een programma ontwikkeld waarbij deze screening wordt uitgevoerd onder de regie van de huisarts. Bij een eerste evaluatie bleek het opkomstpercentage van de opgeroepen patiënten hoog (80%) te zijn.

Het doel van het project is om dit programma te evalueren en waar nodig te verbeteren. Nadat deze verbeteringen zijn doorgevoerd, zal zowel de opkomst van de patiënten als de therapietrouw bij behandeling onderzocht worden. Een blauwdruk van het programma met alle benodigde materialen zal opgeleverd worden zodat het ook in de rest van Nederland kan worden toegepast.

Producten

Titel: Factors related to intentional non-initiation of bisphosphonate treatment in patients with a high fracture risk in primary care: a qualitative study
Auteur: Swart, Karin M. A., van Vilsteren, Myrthe, van Hout, Wesley, Draak, Esther, van der Zwaard, Babette C., van der Horst, Henriette E., Hugtenburg, Jacqueline G., Elders, Petra J. M.
Magazine: BMC Family Practice

Verslagen


Eindverslag

Botontkalking kan fracturen (botbreuken) veroorzaken. Jaarlijks krijgen ruim 50.000 50-plussers een fractuur. Bij de helft speelt botontkalking een rol. In de eerste 5 jaar na zo'n fractuur krijgt ruim eenderde een nieuwe botbreuk. Veel ziekenhuizen onderzoeken 50-plussers na een botbreuk op botontkalking en behandelen als nodig. Zowel de opkomst voor dit onderzoek als de therapietrouw van de behandeling is helaas laag.

Er is een programma ontwikkeld waarbij deze screening wordt uitgevoerd onder de regie van de huisarts.Het doel van het project was om dit programma te evalueren en te verbeteren.

Bij de evaluatievan het bestaande project bleek dat er een aantal dingen mis gingen, omdat zowel de patiënten als de huisartsen onvoldoende geïnformeerd werden over wat ze van ze verwacht werden. Verder bleek dat patiënetn graag al van het begin geinformeerd wilde worden osteoporose en de behandeling ervan. In het verbetertraject hebben we daarom aanpassingen gedaan, die we vervolgens geevalueerd hebben. De belangrijkste aanpassingen waren dat we de patiënten en de huisartsen uitgebreidere informatie hebben gegeven. De patient kreeg bericht als de huisarts de uitslag had gekregen van het aanvullende onderzoek en een korte samenvatting van deze uitslag. Tevens stuurden we periodiek herinneringen zowel aan de huisarts als de patienten als er een controleafspraak gewenst was.

Tijdens het project zijn er veel tegenslagen geweest. Het ziekenhuis kreeg een nieuw electronisch dossier en de ICT aanpassingen die nodig waren bleken veel moeilijker te zijn dan was voorzien. Er moest meerder keren opnieuw met evalueren begonnen worden, omdat er toch weer fouten fouten in de ICT zaten. Uiteindelijk zijn de aanpassingen doorgevoerd en konden we nieuwe evaluatie doen. Zowel huisartsen als patienten waren tevreden over het project. Er was een toename van de patient tevredenheid en van de therapietrouw.

Het programma is succesvol afgerond. Helaas is het programma uiteindelijk toch gestopt. Dit had twee redenen. Ten eerste moest de uitvoering worden aangepast aan de de nieuwe verordening van bescherming van persoonsgegevens. Ten tweede vond de afdeling radiologie het programma te veel afwijken van hun gebruikelijke zorg. Over oplossingen wordt nu gedacht: zowel op stedelijke schaal als landelijk

Wij hebben het fractuurprogramma procesmatig geëvalueerd door alle patiënten die het programma doorlopen hadden een vragenlijst te sturen en de teruggestuurde vragenlijsten te analyseren. Vervolgens hebben wij diepteinterviews uitgevoerd bij 21 patiënten, 13 huisartsen en 5 apothekers. Vervolgens hebben wij knelpunten gedefinieerd en hiervoor oplossingen bedacht en deze met tenminste 2 vertegenwoordigers van elke doelgroep (patiënten, huisartsen, specialisten en apothekers) besproken. Momenteel wordt het programma aangepast en gaat het vernieuwde programma begin november starten. Vervolgens doen we nog een tweede evaluatieronde door de eerste n=250 patiënten een vragenlijst te sturen.

Samenvatting van de aanvraag

In dit project is een preventieprogramma geëvalueerd en verbeterd naar de screening en behandeling van mensen met een botbreuk na het 50e levensjaar. Dit programma is uitgevoerd onder de regie van de huisarts in samenwerking met het ziekenhuis en het huisartsenlaboratorium.
Werkwijze

Door middel van vragenlijsten en interviews zijn knelpunten geïdentificeerd. Vervolgens zijn hiervoor oplossingen bedacht, is het programma aangepast en opnieuw geëvalueerd. In het vernieuwde programma zijn onder andere patiënten en huisartsen beter geïnformeerd, hebben patiënten een actievere rol gekregen en is er meer aandacht voor vervolgconsulten.
Resultaten

De verbeteringen hebben ertoe geleid dat de tevredenheid van zowel patiënten als huisartsen is vergroot. Bredere toepassing wordt echter vooralsnog belemmerd door de privacy wetgevingen en ICT-problematiek. Daarnaast werd in dit project een rol neergelegd bij de radiologen van het ziekenhuis die niet helemaal goed bleek te passen. In het komende jaar wordt zowel landelijk als in Amsterdam geprobeerd het programma verder aan te passen om  implementatie mogelijk te maken.

 

---

Botontkalking kan fracturen (botbreuken) veroorzaken. Jaarlijks krijgen ruim 50.000 50-plussers een fractuur. Bij de helft speelt botontkalking een rol. In de eerste 5 jaar na zo'n fractuur krijgt ruim eenderde een nieuwe botbreuk. Veel ziekenhuizen onderzoeken 50-plussers na een botbreuk op botontkalking en behandelen als nodig. Zowel de opkomst voor dit onderzoek als de therapietrouw van de behandeling is helaas laag.

Er is een programma ontwikkeld waarbij deze screening wordt uitgevoerd onder de regie van de huisarts. Bij een eerste evaluatie bleek het opkomstpercentage van de opgeroepen patiënten hoog (80%) te zijn.

Het doel van het project is om dit programma te evalueren en waar nodig te verbeteren. Nadat deze verbeteringen zijn doorgevoerd, zal zowel de opkomst van de patiënten als de therapietrouw bij behandeling onderzocht worden. Een blauwdruk van het programma met alle benodigde materialen zal opgeleverd worden zodat het ook in de rest van Nederland kan worden toegepast.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836044003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.J.M. Elders
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst