Mobiele menu

Het Veilig Verderteam; de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen door een multi disciplinair team op basis van Signs of Safety in de Haagse regio.

Sinds 2012 wordt in de regio Den Haag huiselijk geweld aangepakt in de vorm van een multidisciplinair team, het Veilig Verderteam (VVT). Kernteams, bestaande uit Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, GGZ, Steunpunt Huiselijk Geweld, spreken de (door politie aangemelde) cliënten in de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio. Het kernteam werkt samen met andere organisaties die op afroep deel van het kernteam uitmaken. Deze methode borduurt voort op langere samenwerking die in de regio bestaat. De veiligheid binnen het gezin wordt door het kernteam in kaart gebracht met behulp van de methodiek Signs of Safety (SOS). Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft hierbij de procesregie. Kracht van deze aanpak is: hulpverleners zijn gelijktijdig aanwezig op bepaalde momenten om gezamenlijk met het gezin te spreken en samen met hen één plan van aanpak te maken, dat voor alle betrokkenen het kader vormt. Een belangrijke verandering is dat het gezin wordt betrokken in alle gesprekken en veiligheid én eigen kracht centraal staat.

Verslagen


Eindverslag

Het Veilig Verderteam is een multi-disciplinair team binnen de aanpak huiselijk geweld in de haagse regio. Uitgangspunt is dat clienten 1 keer hun verhaal vertellen, alleen met hen en niet over hen wordt gesproken, kinderen altijd betrokken worden, er naast de zorgen ook naar de krachten gekeken wordt en dat de veiligheid centraal staat (en er dus specifiek aandacht en hulp is voor de huiselijk geweldproblematiek). Het team werkt op meerdere locaties in de regio, zoveel mogelijk in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er zijn regiodekkend 6 teams actief.
Vanuit de politiemeldingen huiselijk geweld worden gezinnen uitgenodigd voor een intake. Daar wordt de veiligheid (de zorgen, de krachten, de wensen) binnen het gezin (met het gezin en de professionals) gezamenlijk in kaart gebracht. Dit gebeurd met behulp van de Signs of Safety werkwijze (SofS). Allereerst vinden er gesprekken plaats met vader, moeder en kinderen apart, waarna een gezamenlijk netwerkgesprek plaatsvindt. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld voor het hele gezin. Het plan geeft inzicht in de mate van veiligheid en bevat concrete afspraken hierover en over de verdere hulp, de betrokken hulpverlenersen en de coordinatie hiervan. Het Steunpunt huiselijk geweld heeft de procesregie en bewaakt de voortgang; tevens verzamelt het Steunpunt informatie en levert gegevens op managementniveau.
Het team bestaat uit maatschappelijk werkers vanuit verschillende organisaties; vrouwenopvang, amw, MEE en BJZ. Daar waar nodig worden bij of na het eerste netwerkgesprek andere professionals en betrokkenen uit het eigen netwerk betrokken. Het kernteam spreekt de betrokkenen, doet de eerste intake en veiligheidstaxatie en maakt een basis plan van aanpak, waar in vervolg netwerkbijeenkomsten een veiligheidsplan van gemaakt wordt. Maatschappelijk werk zal samen met andere organisaties die, daar waar zij al betrokken zijn bij het gezin of hun expertise nodig is, op afroep deel van het kernteam uitmaken, vorm geven aan de uitvoering van het veiligheids plan.
Het Veilig Verderteam is nauw verbonden met andere teams in de keten om zo duurzame veiligheid te borgen en laat los als de afspraken uit het Veiligheidsplan geborgd zijn en het geweld is gestopt.

Kenmerken

Projectnummer:
729420004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Andrews
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Den Haag