Mobiele menu

Het versterken van kwetsbare gezinnen binnen de Sociaal Medische Indicatie regeling voor kinderopvang door systematische signalering van vroegkinderlijke ontwikkeling en bevordering van ouderschapsvaardigheden

Projectomschrijving

Sociaal Medicatie Indicatie (SMI)-kinderopvangregeling

Ouders die aangeven de opvoeding van hun kind niet langer aan te kunnen vanwege psychische of lichamelijke klachten, kunnen gebruik maken van reguliere kinderdagopvang via de Sociaal Medicatie Indicatie (SMI)-kinderopvangregeling.

Dit ontlast de ouder en biedt het kind een stimulerende omgeving. Ervaren de ouders een afname in opvoedbelasting? Hoe verloopt de ontwikkeling van de kinderen? Worden problemen in de ontwikkeling eerder gezien en ouderschapsvaardigheden versterkt wanneer zowel ouders als pedagogisch medewerkers betrokken worden bij de screening en stimulering van de ontwikkeling van hun kind?

Om deze vragen te beantwoorden, worden gezinnen met kinderen van 0-6 jaar gedurende 1 jaar gevolgd. Bij de helft van de gezinnen zal het kinderdagverblijf gebruik maken van het kindvolgsysteem OntwikkelingVoorop!, om de samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en de ouders te ondersteunen.

Resultaten van het onderzoek kunnen inzicht bieden in wat werkt voor deze kwetsbare gezinnen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Sociaal Medische Indicatie-regeling (SMI-regeling) waarbij kinderen enkele dagen per week gebruik maken van een regulier Kindercentrum, wordt door gemeenten ingezet om ouders in kwetsbare situaties op een laagdrempelige, normaliserende manier te ontlasten en de kinderen te stimuleren. In een longitudinaal quasi-experimenteel onderzoek wordt onderzocht

of de ouders binnen de gezinnen die gebruik maken van de SMI-regeling inderdaad een afname in opvoedstress ervaren en of hun kinderen een passend ontwikkelingsniveau of verbeteringen hierin laten zien. Bovendien wordt nagegaan of het gebruik van een gestandaardiseerd ontwikkelingsvolgsysteem en bijbehorende voortgangsgesprekken met ouders binnen de Kindercentra bijdraagt aan: 1) het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsvertraging bij de kinderen, 2) het versterken van de ouderschapsvaardigheden(competentiegevoelens, opvoedvaardigheden en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind), en 3) het gebruik van voorzieningen binnen de pedagogische setting door de gezinnen. Bij ouders en kinderen die gebruik maken van de SMI-regeling worden daartoe op drie meetmomenten over een jaar de ontwikkeling van het kind, en de opvoedstress, ouderschapsvaardigheden en het gebruik van de pedagogische setting van de ouders onderzocht. De resultaten zullen laten zien wat werkt bij gezinnen die gebruik maken van de SMI-regeling. Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is een ouderpanel betrokken bestaande uit ouders die voorheen gebruik hebben gemaakt van de SMI-regeling. De opgedane kennis zal gedeeld worden met ouders, kindercentra, gemeenten, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp en jeugdonderzoekers.

Kenmerken

Projectnummer:
744130107
Looptijd: 77%
Looptijd: 77 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.C.T. Verhoeven
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht