Mobiele menu

high-Risk prostatE Cancer radiatiOn Versus surgERy (RECOVER)

Projectomschrijving

Prostaatkanker: bestraling of een operatie?
Een uitgebreide vorm van prostaatkanker zonder uitzaaiingen wordt meestal behandeld met een operatie of uitwendige bestraling met hormoontherapie. Vaak kun je als patiënt kiezen tussen deze opties. Een belangrijk onderwerp bij deze keuze is het verschil in bijwerkingen. Op dit moment is niet bekend welke behandeling de beste is wat betreft kwaliteit van leven in de jaren na behandeling.
Met dit onderzoek willen we daar achter komen. Ook wordt onderzocht hoeveel mannen tijdens het onderzoek kankervrij blijven en welke behandeling het meest kosteneffectief is. Van ruim 800 patiënten worden klinische en door patiënt gerapporteerde kwaliteit van leven gegevens verzameld. Bij dit onderzoek zijn 4 prostaatkankernetwerken betrokken en wordt samengewerkt door urologen, radiotherapeuten, onderzoekers en de patiëntenvereniging. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om patiënten en hun partners in de toekomst beter te ondersteunen bij de behandelkeuze.

Richtlijn

Bekijk de bijbehordende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Radical prostatectomy versus external beam radiotherapy with androgen deprivation therapy for high-risk prostate cancer: a systematic review
Auteur: Berdine L. Heesterman, Katja K. H. Aben, Igle Jan de Jong, Floris J. Pos and Olga L. van der Hel
Magazine: BMC Cancer

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

DOEL/VRAAGSTELLING Voor de behandeling van patiënten met hoog-risico prostaatkanker (HR-PCa) wordt in de praktijk gekozen voor robot-geassisteerde radicale prostatectomie (RARP) of externe radiotherapie (EBRT) en androgeen deprivatie therapie (ADT). Tot op heden bestaat geen consensus over de beste behandeling van deze patiëntengroep betreffende gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL), kosteneffectiviteit en progressievrije overleving (PFS). Doel van dit project is om dit kennishiaat in te vullen. HYPOTHESE RARP en EBRT zullen naar verwachting met name verschillende impact hebben op functionele uitkomsten (seksueel functioneren, urine-incontinentie, darm- en hormonale klachten). PATIENT(P) Mannen met HR-PCa (cT3a-bN0M0 en/of ISUP graad4-5 en/of PSA >20ng/ml) INTERVENTION(I) RARP evt. met adjuvante radiotherapie of ADT COMPARATOR(C) EBRT (>=76Gy) met >=6mnd ADT en evt. brachytherapie OUTCOME(O) De primaire uitkomstmaat is HRQoL en zal worden gemeten met de EPIC-26 en EORTC QLQ C30 gevalideerde vragenlijsten. Secundaire uitkomstmaten zijn kosten, kosteneffectiviteit en PFS. FOLLOW-UP TIME HRQoL zal worden gemeten voor start (T0) en 12 (T12) en 36mnd (T36) na start van behandeling. Kosten en kosteneffectiviteit worden bepaald op T36 en PFS 60mnd na diagnose. STUDIE OPZET Observationele prospectieve cohort studie met klinische gegevensverzameling ingebed in de Nederlandse Kankerregistratie en verzameling van patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMS). De collectie van PROMS wordt centraal gecoördineerd met een op maat gemaakte procedure per deelnemend ziekenhuis. De studie is opgezet en zal worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de relevante wetenschappelijke verenigingen, Integraal Kankercentrum Nederland en de Prostaatkankerstichting. SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE Een ‘linear mixed model’ en ‘competing risk model’ (met propensity-scoremethode) zullen worden gebruikt om verschillen in HRQoL en PFS te bepalen. Om een minimaal klinisch belangrijk verschil aan te kunnen tonen op alle domeinen van de EPIC-26 op T36, moeten 1288 patiënten worden uitgenodigd voor deelname en moeten 837 patiënten worden geïncludeerd (respons op T0). KOSTENEFFECTIVITEITS/ BUDGET IMPACT ANALYSE De kosten-utiliteitsverhouding van EBRT en ADT versus RARP zal worden bepaald. Het netto monetair voordeel is de primaire uitkomst van de kosteneffectiviteitsanalyse, hierbij zal voor confounders worden gecorrigeerd. TIJDPAD Voorbereiding 6mnd, inclusie 24-30mnd, follow-up 36-60mnd, analyse en implementatie 12mnd. OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S) Robot-assisted radical prostatectomy (RARP) and external beam radiotherapy (EBRT) are widely used treatment options for high-risk prostate cancer (HR-PCa). To date, it is unclear which treatment for HR-PCa is superior in terms of health-related quality of life (HRQoL), cost-effectiveness and progression-free survival (PFS). We aim to address this knowledge gap. HYPOTHESIS RARP and EBRT are expected to have different impact on functional outcomes (sexual function, urinary incontinence, bowel and hormonal function). PATIENT(P) Men with de novo HR-PCa (cT3a-bN0M0 and/or ISUP grade4-5 and/or PSA >20ng/ml). INTERVENTION(I) RARP potentially as part of multimodality therapy with adjuvant radiotherapy or ADT. COMPARATOR(C) EBRT (>=76Gy) with >= 6mos ADT and possibly a brachytherapy boost. OUTCOME(O) The primary outcome measures is HRQoL and will be measured with the EPIC-26 and EORTC QLQ C30 validated questionnaires. Secondary outcome measures are costs, cost-effectiveness and PFS. FOLLOW-UP TIME HRQoL will be measured at baseline (T0) and 12 (T12) and 36mos (T36) after treatment initiation. Costs and cost-effectiveness will be determined at T36. PFS will be evaluated 60mos after diagnosis. STUDY DESIGN Observational prospective cohort design with clinical data collection embedded in the Netherlands Cancer Registry (NCR) and collection of patient reported outcome measures (PROMS). The collection of PROMS will be coordinated centrally, with a tailor-made solution for all participating centers. The study is designed and will be executed by a cooperation of the relevant scientific communities, Netherlands Comprehensive Cancer Organisation and the patients’ association. SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS A linear mixed model and competing risk model (with propensity score method) will be used to determine differences in HRQoL and PFS. In order to demonstrate the minimal clinically important difference for each domain of the EPIC-26 at T36, 1288 patients need to be invited to participate and 837 patients need to be included (response at T0). COST-EFFECTIVENESS/BUDGET IMPACT ANALYSIS The cost-utility ratio (ICUR) of EBRT and ADT vs RARP will be determined. The Net Monetary Benefit will be the primary outcome of the CEA, which will be corrected for confounding by a propensity score method. TIME SCHEDULE Preparation 6mos, inclusion 24-30mos, follow-up 36-60mos, analysis and implementation 12mos.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10330032010005
Looptijd: 14 %
Looptijd: 14 %
2022
2031
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. K.K.H. Aben PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Integraal Kankercentrum Nederland