Mobiele menu

HOE WORDT HET THEMA ARBEIDSPARTICIPATIE VERWERKT IN KKCZ-RICHTLIJNEN?

Projectomschrijving

Resultaten

  • Handleiding over de wijze waarop procesindicatoren uit de Blauwdruk Arbeidsparticipatie tijdens of na afloop van een richtlijntraject kunnen worden gebruikt om de mate van implementatie van de Blauwdruk vast te stellen. 
  • Rapportage met de aanbevelingen over arbeidsparticipatie per (KKCZ-)richtlijn en met de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek onder 250 bedrijfsartsen. 
  • Eindrapportage waarin de relatie is uitgewerkt tussen de mate waarin de procesindicatoren uit de Blauwdruk zijn toegepast en de bruikbaarheid van de aanbevelingen gericht op arbeidsparticipatie. Hierin zullen tevens de commentaren uit de focusgroep worden opgenomen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het doel van het onderzoek is om te evalueren of het thema arbeidsparticipatie goed is uitgewerkt in KKCZ-richtlijnen en of de ‘Blauwdruk Arbeidsparticipatie’ richtlijnontwikkelaars hier goed bij geholpen heeft. In het programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ) - ook wel het richtlijnenprogramma genoemd - staat het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen centraal. Belangrijk daarbij is de inbreng van patiënten en aandacht voor arbeid en maatschappelijke participatie. Ook wordt binnen KKCZ onderzocht wat de beste manier is om een nieuwe richtlijn te ontwikkelen of een bestaande richtlijn aan te passen. Binnen het KKCZ-programma is ervaring opgedaan met diverse nieuwe thema’s in combinatie met richtlijnontwikkeling, zoals: ICT, patiëntenparticipatie, kosten-paragrafen en arbeidsparticipatie. In het KKCZ-programma worden 41 richtlijn- en 15 innovatieprojecten uitgevoerd. Het programmabudget is besteed aan een breed scala aan projecten. Een groot aantal multidisciplinaire richtlijnen is klaar en wordt ingevoerd. Op het terrein van patiëntenparticipatie en ICT is het helder wat is bereikt met het KKCZ-programma. Een voorbeeld hiervan is het KKCZ-rapport “De optimalisatie van patiënten¬participatie in richtlijnontwikkeling” van het Athena Instituut van de VU Amsterdam. Dit geldt echter niet voor arbeidsparticipatie. Ondanks dat bij veel KKCZ-richtlijnen de ‘Blauwdruk Arbeidsparticipatie’ is gehanteerd, blijft het moeilijk in te schatten of de richtlijn goed aansluit bij de dagelijkse praktijk van de bedrijfsarts. Bezit de bedrijfsarts voldoende kennis om de multidisciplinaire richtlijn toe te passen? Heeft de bedrijfsarts behoefte aan extra informatie over de richtlijn? Of heeft de bedrijfsarts juist behoefte aan een eigen versie in de vorm van een monodisciplinaire bedrijfsgeneeskundige richtlijn? Verder is het onduidelijk hoe groot het effect is dat mag verwachten van aanbevelingen over arbeidsparticipatie. Het onderzoek bestaat uit drie fases: Fase 1. Evaluatie gebruik Blauwdruk bij ontwikkelen multidisciplinaire richtlijnen Het doel van deze fase is om vast te stellen in welke mate de Blauwdruk Arbeidsparticipatie gebruikt is bij elk van de door de bovengenoemde richtlijnen. Fase 2. Evaluatie aanbevelingen arbeidsparticipatie in multidisciplinaire-richtlijnen Tijdens deze fase worden richtlijnen die geautoriseerd zijn vóór 1 november 2011 voorgelegd aan bedrijfsartsen. Fase 3. Combineren onderzoeksgegevens en formuleren aanbevelingen In deze slotfase zullen de bevindingen uit de twee voorgaande fases worden gecombineerd. Er zal worden gekeken of er een relatie bestaat tussen de mate waarin de procesindicatoren uit de Blauwdruk zijn toegepast en het aantal en de bruikbaarheid van de voor arbeidsparticipatie relevante aanbevelingen. Deze bevindingen zullen vervolgens aan een focusgroep bestaande uit 10-15 praktiserende bedrijfsartsen worden voorgelegd. Producten Na afloop van het onderzoek heeft de KKCZ-commissie de beschikking over de volgende producten: • Handleiding over de wijze waarop procesindicatoren uit de Blauwdruk Arbeidsparticipatie tijdens of na afloop van een richtlijntraject kunnen worden gebruikt om de mate van implementatie van de Blauwdruk vast te stellen. • Rapportage met de aanbevelingen over arbeidsparticipatie per (KKCZ-)richtlijn en met de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek onder 250 bedrijfsartsen. • Eindrapportage waarin de relatie is uitgewerkt tussen de mate waarin de procesindicatoren uit de Blauwdruk zijn toegepast en de bruikbaarheid van de aanbevelingen gericht op arbeidsparticipatie. Hierin zullen tevens de commentaren uit de focusgroep worden opgenomen.

Kenmerken

Projectnummer:
80-82000-98-800
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D.J. Bruinvels
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Afbeelding

Kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.