Mobiele menu

Hoge Kwaliteit Communicatie voor personen met een visuele beperking en/of auditieve beperking in combinatie met een verstandelijke beperking

Projectomschrijving

De Hoge Kwaliteit Communicatie (HKC) interventie, is een training die ontwikkeld is voor ouders, begeleiders en leerkrachten van personen met aangeboren beperkingen in zien én horen. Zij leren hoe ze zich kunnen afstemmen op deze personen, wederzijds bedoelingen kunnen overbrengen en kunnen komen tot gedeelde betekenis in de communicatie. Onderzoek heeft aangetoond dat de interventie effectief is. De interventie is ook goed ontvangen in het werkveld. Dit implementatieproject heeft de volgende doelen:
1) Ervoor zorgen dat de interventie wordt toegepast door gespecialiseerde organisaties op het gebied van zintuiglijke beperkingen; 2) Ervoor zorgen dat cliënt(vertegenwoordiger), professionals, managers en andere stakeholders weten van het bestaan van de interventie en hoe ze toegang kunnen krijgen tot deze interventie; 3) Ervoor zorgen dat onderzoekers die zich richten op de doelgroep mensen met meervoudige beperkingen geïnformeerd zij over de uitgevoerde effectstudies naar de interventie.

English summary

The High Quality Communication intervention, is a training that is developed for parents, caregivers and teachers of individuals born with visual- and hearing disabilities. They learn how to attune to these persons, to stimulate meaning making and sharing meanings in communication. Research has shown that the intervention is effective. The intervention was positively evaluated by professionals and parents.

This implementation project has the following aims:
1) Enabling specialized organizations in sensory disabilities to use the  intervention;
2) Informing client(representatives), professionals, managers and other stakeholders about the intervention and how to access the intervention;
3) Informing researchers in multiple disabilities about the research undertaken to test the effects of the intervention.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Tussen 2007 en 2015 voerde Saskia Damen als onderzoeker twee Inzicht onderzoeksprojecten uit. Het eerste onderzoek voerde zij uit met Mijkje Worm en had als doel het effect van de methode CONTACT te meten op de de kwaliteit van de sociale interacties tussen personen met een visuele- en verstandelijke beperking. Het tweede onderzoek had tot doel de methode CONTACT uit te breiden teneinde niet alleen de wederzijdse afstemming in het contact te verbeteren, maar ook de kwaliteit van de communicatie. De methode CONTACT werd uitgebreid met een onderdeel dat erop gericht is om sociale partners van personen met meervoudige beperkingen te ondersteunen in het wederzijds overbrengen van bedoelingen en het bereiken van gedeelde betekenis. De nieuwe interventie, de Hoge Kwaliteit Communicatie (HKC) interventie, is een training die ontwikkeld is voor ouders, begeleiders en leerkrachten van personen met aangeboren beperkingen in zien én horen. Het bestaat uit een diagnostisch interventie model met verschillende stappen: 1) vraagverheldering, 2) analyse van de interactie en communicatie tussen de cliënt en zijn communicatiepartners, 3) vaststelling van interventiedoelen, 4) implementate van de interventie en 5) evaluatie. Tijdens de vierde fase zijn er twee scholingsbijeenkomsten en vijf coachingsgesprekken waarbij video-interactie-begeleiding wordt toegepast. In het ZonMW/Inzicht project “Fostering High Quality Communication” werd het effect van de HKC interventie getoetst bij 11 cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met visuele- en auditieve beperkingen (doofblindheid). De effectstudie werd uitgevoerd bij Bartiméus, Koninklijke Kentalis en Spermalie (Brugge, België) onder leiding van prof. Marleen Janssen in samenwerking met Prof. Carlo Schuengel. Onder supervisie van beide professoren en prof. Wied Ruijssenaars van de Rijksuniversiteit Groningen, promoveerde Saskia Damen in februari 2015 op dit onderzoek. De HKC interventie bleek, net als de methode CONTACT effectief. Bij alle cliënten (N=11) werden significante positieve effecten aangetoond. De effecten kenmerkten zich door toegenomen dyadische interactie en gedeelde emoties, toegenomen gebruik van communicatie om te verwijzen naar iets of iemand, meer onderhandelen over de betekenis van communicatieve uitingen en/of vaker komen tot gedeelde betekenis. Bij 75% van de cliënten, waarvoor dit als doel was gesteld in de interventie, was ook sprake van een toename in het communiceren met als doel om gedachten te delen (Damen, 2015). Dit projectplan moet er op de lange termijn toe bijdragen dat lage kwaliteit communicatie van personen met meervoudige beperkingen wordt voorkomen of wordt tegengegaan doordat hun communicatiepartners hebben geleerd hoe ze zich kunnen afstemmen in gedrag en emoties op deze personen, wederzijds bedoelingen kunnen overbrengen en kunnen komen tot gedeelde betekenis. Daarnaast beogen we met de interventie handelingsverlegenheid te verminderen bij communicatiepartners en vaardigheden en kennis te vergroten bij hen op het gebied van interactie en communicatie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
943080041
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S. Damen
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Kentalis