Mobiele menu

Hospital At Home Zorgprogramma Nederland

Projectomschrijving

Het Hospital at Home (H@H) zorgprogramma biedt ziekenhuiszorg thuis aan kwetsbare ouderen. Deze zorg is mogelijk als er een indicatie voor acute, klinische ziekenhuiszorg bestaat en de oudere en diens naasten er de voorkeur aan geven deze ziekenhuiszorg thuis te ontvangen. Hiermee komt het H@H zorgprogramma tegemoet aan het feit dat iedere inwoner van Nederland, dus ook mensen met dementie, de acute zorg krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft.

Doel 

Uit eerder onderzoek blijkt dat het H@H zorgprogramma een betere kwaliteit van zorg oplevert en tot meer tevredenheid van patiënten en tot minder mantelzorgbelasting leidt. Het doel van dit project is om het programma verder te implementeren.

Aanpak

Dit gebeurt onder andere met een website, informatievideo en film voor zorgprofessionals en voorlichtingsmateriaal zoals een implementatieplan en een financieel plan voor regio’s die het H@H zorgprogramma overwegen over te nemen en materiaal voor patiënten en hun naasten.

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Hospital at Home zorgprogramma biedt aan kwetsbare ouderen ziekenhuiszorg thuis. Deze zorg is mogelijk als er een indicatie voor acute, klinische ziekenhuiszorg bestaat en de oudere en diens naasten er de voorkeur aan geven deze ziekenhuiszorg thuis te ontvangen. Hiermee komt het Hospital At Home zorgprogramma tegemoet aan het feit dat in Nederland elke burger de zorg krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft, waarbij aangetekend is dat deze zorg passend moet zijn en ook tijdig beschikbaar zijn, voor elke burger. [www.NZA.nl] Het H@H zorgprogramma wordt momenteel onderzocht m.b.v. een subsidie uit het Deltaplan Dementie, Memorabel. Eind 2016 is er naar aanleiding van een amendement in de tweede kamer (Amendement 34 550-XVI, nr. 21 van het lid Rutte (VVD) over de evaluatie van het project Hospital at Home) een toezegging gedaan door de bewindspersonen dat de interventie Hospital@Home meer toegepast zou moeten worden in Nederland. Ook zijn hier de benodigde financiële middelen voor gereserveerd. Dit plan is geschreven om te inzet van deze middelen nader toe te lichten.

Kenmerken

Projectnummer:
73305095004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen