Mobiele menu

Housing First Nederland

Achtergrond

Met de meerjaren-agenda Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen (MO/BW) wordt toegewerkt naar sociale inclusie voor iedereen. Dit houdt in dat begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk in ‘gewone’ woningen en wijken, in de eigen sociale omgeving van mensen, moet gebeuren en gericht moet zijn op herstel en zelfredzaamheid. Housing First wordt vanuit dit project gezien als de best practice voor de huidige beleidsvoornemens en kan ondersteuning bieden bij een succesvolle uitbreiding.

Housing First Nederland streeft naar een situatie waarin alle regio's en gemeenten Housing First aanbieden als regulier aanbod, conform de kernprincipes van Housing First. De verwachting is dat dit kan vanuit een landelijke strategie die werkelijk aanstuurt op een systeemverandering. Het project richt zich op toename van draagvlak, bekendheid, kennis en kwaliteit van Housing First. Zodat voormalig dakloze mensen, naar eigen wens en keuze, in een eigen woning zullen wonen, meer tevreden zijn over de ondersteuning die ze ontvangen en minder terugvallen in dakloosheid.

Doelstelling

Het project kent 3 thema's waarop zal worden ingezet:

  1. Infrastructuur interne ondersteuning: 2 jaar na ingang van de subsidie is het Housing First Nederland platform een duurzame organisatie, met een infrastructuur waarmee de ondersteunende activiteiten zoals het uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices voor praktijken en andere relevante partijen door kunnen gaan na afloop van de subsidie.
  2. Infrastructuur externe ondersteuning: het doel is om kennis over Housing First te delen met relevante stakeholders, om Housing First in lokaal of regionaal beleid ingebed te krijgen en innovatie succesvol vorm te geven.
  3. Onderzoek: middels wetenschappelijk onderzoek is er inzicht in de status quo van Housing First in Nederland en de mate van effectiviteit van de huidige praktijken. Het doel is een dataprotocol te ontwikkelen waarmee gemonitord kan worden hoe Housing First in Nederland wordt vormgegeven, waarmee vastgesteld kan worden in welke mate dit effectief en modelgetrouw is. Het onderzoek resulteert in concrete handvatten met betrekking tot het implementeren van de resultaten in de praktijk.

Samenwerkingspartners

Housing First Nederland, LIMOR, HVO-Querido, Bureau ZIN, RIBW AVV, Leger des Heils Den Haag, Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang, Branchevereniging Valente, Housing First Europe Hub, Vereniging van Ervaringsdeskundigen, Trimbos Instituut.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10210012010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. A.A.M. Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
Valente