Mobiele menu

Housing First Nederland

Projectomschrijving

Achtergrond

Met de meerjaren-agenda Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen (MO/BW) wordt toegewerkt naar sociale inclusie voor iedereen. Dit houdt in dat begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk in ‘gewone’ woningen en wijken, in de eigen sociale omgeving van mensen, moet gebeuren en gericht moet zijn op herstel en zelfredzaamheid. Housing First wordt vanuit dit project gezien als de best practice voor de huidige beleidsvoornemens en kan ondersteuning bieden bij een succesvolle uitbreiding.

Housing First Nederland streeft naar een situatie waarin alle regio's en gemeenten Housing First aanbieden als regulier aanbod, conform de kernprincipes van Housing First. De verwachting is dat dit kan vanuit een landelijke strategie die werkelijk aanstuurt op een systeemverandering. Het project richt zich op toename van draagvlak, bekendheid, kennis en kwaliteit van Housing First. Zodat voormalig dakloze mensen, naar eigen wens en keuze, in een eigen woning zullen wonen, meer tevreden zijn over de ondersteuning die ze ontvangen en minder terugvallen in dakloosheid.

Doelstelling

Het project kent 3 thema's waarop zal worden ingezet:

  1. Infrastructuur interne ondersteuning: 2 jaar na ingang van de subsidie is het Housing First Nederland platform een duurzame organisatie, met een infrastructuur waarmee de ondersteunende activiteiten zoals het uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices voor praktijken en andere relevante partijen door kunnen gaan na afloop van de subsidie.
  2. Infrastructuur externe ondersteuning: het doel is om kennis over Housing First te delen met relevante stakeholders, om Housing First in lokaal of regionaal beleid ingebed te krijgen en innovatie succesvol vorm te geven.
  3. Onderzoek: middels wetenschappelijk onderzoek is er inzicht in de status quo van Housing First in Nederland en de mate van effectiviteit van de huidige praktijken. Het doel is een dataprotocol te ontwikkelen waarmee gemonitord kan worden hoe Housing First in Nederland wordt vormgegeven, waarmee vastgesteld kan worden in welke mate dit effectief en modelgetrouw is. Het onderzoek resulteert in concrete handvatten met betrekking tot het implementeren van de resultaten in de praktijk.

Samenwerkingspartners

Housing First Nederland, LIMOR, HVO-Querido, Bureau ZIN, RIBW AVV, Leger des Heils Den Haag, Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang, Branchevereniging Valente, Housing First Europe Hub, Vereniging van Ervaringsdeskundigen, Trimbos Instituut.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PUBLIEKSSAMENVATTING Het project Ons landelijk platform wil Housing First in Nederland professionaliseren en opschalen om zo bij te dragen aan het beëindigen van dakloosheid in Nederland. We gaan werken aan het ontwikkelen en verduurzamen van Housing First Nederland als netwerkorganisatie, kennisplatform en collectieve belangenbehartiger. Zo creëren we mogelijkheden om Housing First praktijken te ondersteunen bij het modelgetrouw uitvoeren van Housing First en kunnen we gemeenten in Nederland adviseren bij het implementeren van Housing First. Tevens organiseren we onderzoek en oefenen we een positieve invloed uit op beleid en politiek. Ons project richt zich op toename van draagvlak, bekendheid, kennis en kwaliteit van Housing First. Zodat voormalig dakloze mensen, naar eigen wens en keuze, in een eigen woning zullen wonen, meer tevreden zijn over de ondersteuning die ze ontvangen en minder terugvallen in dakloosheid. De doelen Ons project kent drie doelen: 1. Infrastructuur interne ondersteuning: twee jaar na ingang van de subsidie is het Housing First Nederland platform een duurzame organisatie, met een infrastructuur waarmee de ondersteunende activiteiten zoals het uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices voor praktijken en andere relevante partijen door kunnen gaan na afloop van de subsidie; 2. Infrastructuur externe ondersteuning: het doel is om kennis over Housing First te delen met relevante stakeholders om Housing First in lokaal of regionaal beleid ingebed krijgen en innovatie succesvol vorm krijgen. 3. Onderzoek: we hebben middels wetenschappelijk onderzoek inzicht in de status quo van Housing First in Nederland en de mate van effectiviteit van de huidige praktijken. Het doel is een dataprotocol te ontwikkelen waarmee gemonitord kan worden hoe Housing First in Nederland wordt vormgegeven, waarmee vastgesteld kan worden in welke mate dit effectief en modelgetrouw is. Het onderzoek resulteert in en concrete handvatten met betrekking tot het implementeren van de resultaten in de praktijk. Samenwerkingspartners Housing First Nederland wordt gedragen van, voor en door de leden; de organisaties in Nederland die Housing First bieden. Op dit moment zijn er 33 Housing First praktijken, geboden door 23 verschillende zorgaanbieders, aangesloten bij ons landelijk platform. Een aantal lidorganisaties stellen tevens tijd van hun medewerkers beschikbaar om de stuurgroep te vormen en grotendeels uitvoering te geven aan deze subsidie; LIMOR, HVO-Querido, Bureau ZIN, RIBW AVV en Leger des Heils Den Haag. Housing First Nederland is verbonden aan het basisnetwerk Maatschappelijke Opvang van Branchevereniging Valente. We zijn tevens partner van de netwerkorganisatie Housing First Europe Hub. Voor het perspectief van deelnemers, hun naasten en het organiseren van de inzet van ervaringsdeskundigen stemmen we af met leden van ons platform en met de Vereniging van Ervaringsdeskundigen. Rondom het onderzoek werken we samen met het Trimbos Instituut. Meerjarenagenda MO/BW Met de meerjarenagenda MO/BW wordt toegewerkt naar sociale inclusie voor iedereen. Dit houdt in dat begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk in “gewone” woningen en wijken, in de eigen sociale omgeving van mensen, moet gebeuren en gericht moet zijn op herstel en zelfredzaamheid. Wij zien Housing First als de best practice voor de huidige beleidsvoornemens en kunnen ondersteunen bij een succesvolle uitbreiding. Housing First Nederland en haar leden hebben het afgelopen decennium de nodige ervaring opgebouwd rondom Housing First. De mate van expertise is hoog. En door het bundelen van deze krachten stevig te organiseren kan er impact worden gemaakt. Wij weten hoe de beleidsvoornemens van rijk en gemeenten te verwezenlijken zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, verslaving of andere complexe uitdagingen en door onze kennis aan te bieden en door te ontwikkelen kunnen we een forse bijdrage leveren aan de transformatie van de sector en het bestrijden van dakloosheid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10210012010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. A.A.M. Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
Valente