Mobiele menu

Huidige kennis, gebruik en kennishiaten van generieke Patient Reported Outcome Measurements bij (toekomstige) verpleegkundigen, patiënten en (toekomstige) artsen: een implementatie advies

Projectomschrijving

Steeds vaker krijgen patiënten voor een afspraak in het ziekenhuis een uitnodiging om vragenlijsten over kwaliteit van leven in te vullen. Helaas blijkt dat niet alle patiënten deze vragenlijsten invullen, maar ook dat zorgverleners deze niet altijd gebruiken in de spreekkamer. Dit leidt tot de vraag of zorgverleners en patiënten genoeg kennis hebben om met deze, relatief nieuwe, vorm van informatie om te gaan.

Doel

In dit project werd, door middel van interviews en vragenlijsten, een advies genereerd met als doel de kennis over, het draagvlak voor en gebruik van deze vragenlijsten bij zowel de patiënt als de (toekomstige) zorgverlener te vergroten.

Resultaten

Er zijn 4 belangrijke thema’s waar op gelet moet worden tijdens het invoeren van de vragenlijsten:

  1. Zorg dat zorgverleners ontlast worden
  2. Motiveer en ondersteun de patiënt
  3. Start gelijktijdig met algemene vragenlijsten en ziekte-specifieke vragenlijsten
  4. Zorg dat alle (toekomstige) zorgverleners voldoende geschoold worden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond: Het Erasmus MC is sedert enige jaren actief bezig om generieke PROMs, zoals PROMIS en EORTC-QLQ C30, ziekenhuisbreed te implementeren. Hierdoor hebben PROMs al een groot bereik bij verschillende afdelingen en ziektebeelden. Uit cijfers blijkt echter dat 45% van de uitgenodigde patiënten daadwerkelijk de generieke PROMs invult. Daarnaast is het aantal keren dat het dashboard met de PROM resultaten wordt geopend door zorgverleners, nadat de patiënt deze heeft ingevuld, zeer variabel (4% tot 100% van de afspraken). Om dit te verbeteren is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in het draagvlak, het gebruik van en de kennis omtrent PROMs bij de (toekomstige) zorgverleners en patiënten. Doel van de studie: Overzicht genereren van de kennis over en het gebruik van generieke PROMs in de spreekkamer ter behoeve van samen beslissen bij de drie actoren (verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten, patiënten en artsen) en de mogelijke factoren die het gebruik beïnvloeden om zo tot een implementatie advies te komen om het draagvlak, kennis en gebruik bij de drie actoren te vergroten. Methode: In dit onderzoek wordt 1. Een overzicht gegenereerd van de toepassing van generieke PROMs onder patiënten en zorgverleners in de spreekkamer in het Erasmus MC, 2. Onderzocht of er sprake is van een kennishiaat rondom PROMs, 3. Onderzocht welke factoren deze eventuele kennishiaat beïnvloeden, 4. Een advies gegenereerd voor succesvolle implementatie van PROMs in de Nederlandse situatie. Populatie: Het onderzoek zal in verschillende populaties en in verschillende fases worden uitgevoerd. Zoals hieronder in meer detail wordt beschreven, worden in elke fase van het onderzoek patiënten, verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten, artsen en toekomstige zorgverleners betrokken. Alle zorgverleners zijn werkzaam op een afdeling waar tenminste drie maanden een of meerdere generieke PROMs, zoals vastgesteld in het programma Uitkomstgerichte zorg, zijn geïmplementeerd. Patiënten zullen worden uitgenodigd voor deelname indien ze een poli-afspraak hebben gehad op de bovengenoemde afdelingen. Fase 1 Alle patiënten die een uitnodiging voor het invullen van de generieke PROMs hebben ontvangen, zullen per mail een vragenlijst ontvangen met daarin vragen m.b.t. het invullen van en kennis over PROMs voorafgaand aan een ziekenhuisbezoek en de mate waarin de generieke PROMs ter sprake kwamen in de spreekkamer. Patiënten die geen PROMs hebben ingevuld zullen tevens telefonisch benaderd worden, om bias door ondervertegenwoordiging van patiënten met lage digitale vaardigheden te voorkomen. Bij deze patiënten zal de vragenlijst telefonisch worden afgenomen. ¬Zorgverleners zullen een uitnodiging ontvangen per mail om een vragenlijst in te vullen met vragen m.b.t. hun visie op, kennis van en het daadwerkelijk gebruik van PROMs in de spreekkamer ter behoeve van Samen Beslissen. Ook zal de vragenlijst enkele vragen bevatten over mogelijk gevolgd onderwijs over PROMs. Als laatste zal een vragenlijst over PROMs in de opleiding worden verstuurd naar studenten in het laatste jaar van de studies HBO-verpleegkunde en geneeskunde. Resultaten van de gesloten vragen worden geanalyseerd middels descriptieve statistiek. Fase 2 Er zullen semigestructureerde interviews worden gehouden met patiënten. De interviews zullen vragen bevatten omtrent kennis van PROMs, de mate waarin het gebruikt wordt in de spreekkamer en mogelijkheden tot vergroten van gebruik en kennis. De vragen zullen voortbouwen op de resultaten uit fase 1. Met (toekomstig) zorgverleners, zowel verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten als artsen, zullen focusgroepen worden gehouden. Tijdens de focusgroepen zal worden onderzocht hoe het gesteld is met het draagvlak voor, het gebruik van, en de kennis omtrent generieke PROMs en de mogelijkheden om deze te vergroten waar nodig. De focusgroepen zullen georganiseerd worden totdat theoretische saturatie is bereikt. Fase 3 De data van de focusgroepen, interviews en vragenlijsten zullen worden verwerkt tot adviezen om kennis en draagvlak onder alle betrokkenen in het zorgpad te creëren of, indien al aanwezig, te vergroten, met als doel meer kennis, groter draakvlak en meer gebruik van de PROMs, bijvoorbeeld ter behoeve van Samen Beslissen. Deze adviezen zullen middels een Delphi vragenlijst worden voorgelegd aan alle actoren om te onderzoeken of deze adviezen gewenst en haalbaar zijn voor de betrokkenen. Niet haalbare of gewenste adviezen zullen het eindrapport hierdoor niet halen. Eindproduct: Advies generen over een implementatie traject van PROMs met drie uitgangspunten: o Het creëren en/of vergroten van, kennis over, draagvlak voor en compliance van PROMs door patiënten o Het creëren en/of vergroten van kennis over, het draagvlak voor en het gebruik van PROMs ter bevordering van samen beslissen onder huidige zorgverleners o Het creëren en/of vergroten van kennis over en draagvlak voor het gebruik van PROMs onder toekomstige zorgverleners

Kenmerken

Projectnummer:
05160472210004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. A.S. Huberts MD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar nieuwe kernset generieke PROMs

Hoe kun je de nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs) toepasbaar maken voor de medisch-specialistische zorgpraktijk, om samen beslissen en leren en verbeteren te bevorderen? We financieren 7 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.