Mobiele menu

Huis-CAT, Cognitieve Adaptatie Training aangepast voor woonbegeleiders & naasten

Veel mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) ervaren moeilijkheden in het dagelijks functioneren door cognitieve problemen. Cognitieve Adaptatie Training (CAT) vermindert de impact van deze problemen. CAT vraagt echter tijd en enige neuropsychologische voorkennis, wat de implementatie belemmert. Door de ontwikkeling van een interactieve website (Huis-CAT) richten we ons op het vereenvoudigen en breder beschikbaar maken van CAT. Dit neemt drempels weg voor woonbegeleiders en maakt de interventie ook beschikbaar voor naasten.

Doel
De doelstelling van het huidige project is CAT toepasbaarder en beter beschikbaar te maken voor mensen zonder neuropsychologische achtergrond, in het bijzonder voor woonbegeleiders (langdurig klinische GGZ en beschermd wonen) en naasten van mensen met EPA in Nederland. We zullen een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke interactieve website ontwikkelen, die de gebruiker stapsgewijs door de interventie begeleidt, zonder dat training of voorkennis van cognitieve problemen nodig is. 

Aanpak
Dit project zal gebruik maken van een user centered design: een ontwikkelmethode waarbij de behoeften van de uiteindelijke gebruikers centraal staan in elke fase van het proces. Woonbegeleiders, naasten en cliënten zullen in groepen nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling en evaluatie van Huis-CAT. Dit zal gebeuren door hun behoeften en wensen zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen en deze te gebruiken als ontwikkelingscriteria voor de interactieve website. Vervolgens zal onderzocht worden in hoeverre Huis-CAT toepasbaar en gebruiksvriendelijk is. 
Ten slotte zullen wij kijken hoe we deze interventie het best onder de aandacht van de uiteindelijke gebruikers kunnen brengen. 

Samenwerkingspartners
Voor dit onderzoek is een samenwerking vanuit verschillende invalshoeken belangrijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lentis Cluster Langdurige Zorg & Wonen met Lisette van der Meer als projectleider, die ook werkzaam is als universitair hoofddocent bij de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast zijn ook Arkin, UMC Amsterdam en de Hanzehogeschool Groningen betrokken bij dit project. 
We werken samen met naasten, (familie)ervaringsdeskundigen en cliënten via ons CAT-netwerk (meer dan 30 teams bij 8 GGZ instellingen), het RGOc en MIND-Ypsilon. De netwerken van de Radicale vernieuwing GGZ, stichting ART-HIC en stichting Phrenos zijn betrokken bij de verspreiding van Huis-CAT.

Verwachte resultaten
Naar verwachting leidt dit onderzoek tot een interactieve website van een gepersonaliseerde interventie waarmee woonbegeleiders en naasten zonder neuropsychologische voorkennis, gemakkelijk samen met mensen met EPA een CAT-plan kunnen maken dat aansluit op de individuele behoefte van de cliënt. Dit zal een directe invloed hebben op de cliënt van vandaag. Naar verwachting wordt Huis-CAT in 12 maanden ontwikkeld, waarna deze uitvoerig zal worden getest op bruikbaarheid en toepasbaarheid. Doordat we aansluiten bij individuele vragen en behoeften van mensen met een ernstige psychische aandoening, dragen we bij aan het versterken van de eigen regie van de cliënt en zijn/haar naasten en wordt het herstelproces bevorderd. 

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310002
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. E.M. van der Meer
Verantwoordelijke organisatie:
Lentis