Mobiele menu

I-JGZ: ICT-platform van geïntegreerde evidence-based eHealthmodules voor gelijkwaardige samenwerking tussen JGZ-professionals en ouders ten behoeve van de ontwikkeling van het kind

Projectomschrijving

Hoe kan je data beter uitwisselbaar maken om gezamenlijke besluitvorming te creeren?

De transformatie in het jeugddomein vraagt meer eigen verantwoordelijkheid van gezinnen bij de ontwikkeling van het kind en daarmee meer preventief en vraag-gestuurd werken door jeugdprofessionals. Digitale innovaties (o.a. sites, apps, gesprekstools, DD JGZ) hebben aangetoond bij te dragen aan de hulpverlening, gezamenlijke besluitvorming en de empowerment van het gezin. Echter, daarbij gelden drie knelpunten: 1) digitale innovaties zijn erg versnipperd en data is niet uitwisselbaar; 2) zij worden vaak als gebruikersonvriendelijk ervaren, door gebrek aan personalisatie; 3) zij gaan voorbij aan werkprocessen. Dit gaat ten koste van (kosten-)effectief gebruik.

Breed inzetbare ICT-oplossing

Daarom hebben TNO en NCJ met coalitiepartners het I-JGZ-programma opgezet. Er wordt gewerkt aan een breed inzetbare ICT-oplossing, gericht op de Integratie en personalisatie (Ik als gebruiker) van bestaande effectief en/of succesvolle digitale innovaties in de JGZ tbv gezamenlijke besluitvorming, empowerment en een gezonde jeugd!
 

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

ACHTERGROND Op dit moment wordt een breed scala van eHealthdiensten in de JGZ aangeboden, die kunnen bijdragen aan de transformatie en flexibilisering. Nadeel is dat deze eHealthdiensten los van elkaar staan. Zij worden naast elkaar gebruikt en gegevens zijn niet uitwisselbaar. Dit gaat ten koste van efficiëntie en slim gebruik van gegevens t.b.v. signalering, anamnese en advies. Bovendien worden zij als gebruiksonvriendelijk en/of werk onderbrekend ervaren. TNO en NCJ ontwikkelen daarom samen met ouderrepresentanten, praktijkpartners, inhoudelijke partners en ontwikkelaars een breed inzetbaar ICT-platform voor de jeugdgezondheidzorg (JGZ). I-JGZ wordt gerealiseerd door het integreren van de volgende modules, die zijn gebaseerd op bestaande en effectief dan wel succesvol gebleken eHealthdiensten in de JGZ: • Een Oudermodule om zelf a) ontwikkeling van het kind en eventuele hulpvragen in kaart te brengen en b) passende voorlichting en advies te krijgen; • Een Gespreksmodule voor ouders en professionals, om samen de ontwikkeling van het kind te bespreken en eventuele zorgen en/of hulpvragen te verhelderen en uit te diepen en passende voorlichting en hulp in de buurt te selecteren; • Een Slimme richtlijnenmodule formuleert en genereert automatisch anamnesevragen en advies (begeleiding en verwijzing). Dit is op basis van gegevens aangedragen door ouders (via Oudermodule), observaties van professionals en gegevens uit het DD JGZ. In dit project zullen we voor elke module onderdelen (door)ontwikkelen en deze integreren zodanig dat we tot een proof-of-concept komen om de technische en praktische haalbaarheid van dit platform aan te tonen. We richten ons in eerste instantie op twee JGZ-thema’s (cq use cases) gehoor en overgewicht. DOELSTELLING en ONDERZOEKSVRAGEN Het doel van het project is om de ontwikkeling en gezondheid van kinderen te bevorderen via gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en JGZ-professionals, waarbij ouders zelf de regie voeren op de aanpak van hun zorgen en hulpvragen en professionals zowel vraaggericht als ‘evidence-based’ werken. Om dit doel te bereiken beogen we met het I-JGZ-platform de uitdagingen aan te pakken waar de JGZ voor staat met de komst van de nieuwe jeugdwet (2015), c.q. de transformatie en hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Ten eerste het borgen van de basis van preventie en lichte hulp ten behoeve van empowerment van ouders. Ten tweede meer eenduidig en wetenschappelijk onderbouwd werken, inclusief goed gebruik van richtlijnen. Ten derde het vereenvoudigen van de inzet van eHealth, die ondersteunend is aan het primaire hulpverleningsproces, met oog voor flexibilisering (mate van hulpverlening passend bij de behoefte van het gezin), het gebruik van bestaande instrumenten (bijv. signalering en groeicurves) en ICT-systemen. Dus niet een extra systeem bovenop de vele tijdrovende aanwezige ICT en bruikbaar voor allen, dus ook laaggeletterden en mensen met een andere culturele achtergrond. De belangrijkste onderzoeksvragen die beantwoord dienen te worden om te komen tot een effectief platform zijn: 1. Hoe kunnen effectieve en/of succesvolle eHealthdiensten in de JGZ worden geïntegreerd in een I-JGZ platform, zodat JGZ-organisaties en ouders deze op een gebruiksvriendelijke, veilige, effectieve wijze kunnen gebruiken? 2. Hoe kan via I-JGZ, de professional worden ondersteund in het gebruik van richtlijnen om te komen tot evidence-based hulpverlening, passend bij vragen en mogelijkheden van het gezin? 3. Wat is het effect van de implementatie van I-JGZ op JGZ-werkproces en ouder empowerment bv de ontwikkeling van het kind? 4. Wat zijn de kansen en belemmeringen voor het implementeren van I-JGZ? METHODE In dit project wordt een eerste proof-of-concept (POC) ontwikkeld van I-JGZ, die het nut en de haalbaarheid kan aantonen om zo draagvlak voor verdere uitrol te bewerkstellingen in de JGZ. We starten met een POC voor de 2 JGZ-thema’s en daarbij horende richtlijnen (oa afwijkende lengtegroei, overgewicht, opvoedondersteuning). In deze POC wordt nadrukkelijk rekening gehouden met verdere uitbreiding in de toekomst. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt een ontwikkel- en implementatieproject verricht, dat bestaat uit de volgende hoofdfases: nulmeting en behoefteanalyse; doorontwikkeling slimme richtlijnmodule; ontwikkeling I-JGZ met een Go/No go moment en tenslotte een proefimplementatie met I-JGZ. BETROKKEN ORGANISATIES EN EXPERTISE De projectgroep heeft ruime ervaring met het gezamenlijk ontwikkelen van vernieuwingen in de JGZ en verrichten van onderzoek in de JGZ, oa in het kader van Digitale GIZ, SamenStarten App, Flexibilisering van de JGZ, ontwikkelen en beheren van richtlijnen en werkwijzen. De projectgroep bestaat uit GGD HM, CJG Rijnmond, Gino, EagleScience en NCJ, en TNO (coördinator). In de klankbord zitten in ieder geval Ouders Online, Actiz Jeugd, GD GHOR, GGD Amsterdam.

Kenmerken

Projectnummer:
736300013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. O.A. Blanson Henkemans
Verantwoordelijke organisatie:
TNO