Mobiele menu

Icare Thuiszorg gaat de wijk KLazienaveen/Zwartemeer in!

Lang niet alle inwoners van de dorpen Klazienaveen en Zwartemeer (gemeente Emmen) worden goed bereikt door zorg- en dienstverleners.

Doel

De kwaliteit van leven van inwoners vergroten en gezondheid- en welzijnsproblemen voorkomen.

Werkwijze

Dit vroeg afstemming van de zorg op de behoefte van inwoners. Wijkverpleegkundigen (1 fte) legden hun oor te luisteren om te achterhalen waar problemen lagen en wat inwoners dan nodig hadden. Ze gingen in gesprek met mensen, groepen en collega’s, hielden spreekuur en reageerden op signalen van collega’s of buurtbewoners. En als mensen de regie kwijt waren, gingen ze naar hen toe. Samen met de bevolking werkten de wijkverpleegkundigen aan gezonde dorpen. Ze deden gezondheidscreeningen en zetten elke 3 maanden een gezond thema op de agenda, bijvoorbeeld ‘lekker en gezond’, ‘gezond sporten’ of ‘contacten in de buurt’.

Resultaten

Met alle andere zorg- en dienstverleners werkten de wijkverpleegkundigen aan een vraaggericht en samenhangend aanbod.

Verslagen


Eindverslag

De zichtbare schakel – de spil in de zorg bij mensen thuis – een spin in een web van allerlei zorgvoorzieningen – een aanspreekpunt willen zijn voor klant en collega zorgverlener. Deze “bouwstenen” vormden voor ons de basis van een werkplan in de afgelopen periode met de steeds de terugkerende vraag: “hoe kunnen we middels de rol van de wijkverpleegkundige komen tot een effectieve aanpak van een multiproblematiek in onze dorpen?” Middels het project kijken we ook naar het ontwikkelen van een werkmethodiek die leidt tot gezondheidsbevordering en een verbetering van kwaliteit van leven. Hoe kunnen we realiseren dat burgers een minder groot beroep gaan doen op de gezondheidszorg. Dit vraagt om een andere manier van werken en denken. Niet zo zeer de beperking of de ziekte staat dan centraal maar een meer functiegerichte aanpak waarbij zelfstandigheid van de burger een belangrijk uitgangspunt is. Sturen op gedrag – met preventie als invalshoek – en een herpositionering van de wijkverpleegkundige als professional in de wijk – het benutten van de professionele ruimte – vormen dan ook een belangrijke grondslag voor onze invulling van het project. Samenhangende zorg is van groot belang voor klanten/patienten. Veel mensen hebben echter de moeite hun weg in de zorg te vinden en niet iedereen is in staat om hulp te vragen. Het project de Zichtbare Schakel verbetert de samenhangende zorg in wijken en richt zich m.n. op kwetsbare groepen. Gezondheidsproblemen zijn kenmerkend voor ons werkgebied - veel chronisch zieke mensen - veel problemen rond huiselijk geweld - obesitas en veel alcoholverslaving. Vooral de groeiende groep kwestbare ouderen, maar ook andere demografische, sociale en zorginhoudelijke ontwikkelingen maken van de wijkverpleegkundige een steeds belangrijkere schakel tussen patient - ziekenhuis - huisarts - mantelzorg etc. De wijkverpleegkundige is bij uitstek de functionaris die zicht heeft of kan krijgen op die problematiek en deze in positieve zin kan beinvloeden.

Kenmerken

Projectnummer:
206010036
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. de Goede
Verantwoordelijke organisatie:
Icare
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.