Ik ben PA

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren met een beperking gaan samen met jongeren zonder beperking als vrijwilliger aan de slag voor bijvoorbeeld een sportclub, de plaatselijke scouting of een theater. Eerst krijgen de deelnemers een training van zeven bijeenkomsten, waarin zij vaardigheden leren zoals presenteren, omgaan met tegenslagen, plannen, samenwerken en overleggen. Na de training kiezen de jongeren waar ze aan de slag gaan als professional assistent (PA).

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Jongeren met een beperking doen tijdens de training nuttige kennis en vaardigheden op. Tijdens het vrijwilligerswerk ontdekken ze hoe het is om iets goeds te doen voor de maatschappij. Én ze leren waar ze goed in zijn. Ze breiden hun sociale netwerk uit en krijgen meer contacten met jongeren zonder beperking. De jongeren krijgen een vergoeding en na afloop een certificaat. Het traject vormt een goede basis voor een vervolgopleiding of werk. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De deelnemende organisaties leren hoe zij jongeren met een beperking kunnen begeleiden. Hoe zij belemmeringen kunnen wegnemen en hoe zij deze jongeren beter betrekken bij hun aanbod. Ook wordt het netwerk van de organisatie groter en meer divers. Doordat jongeren zonder beperking meer contacten krijgen met andere jongeren, ontstaat meer onderling begrip. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  1. Welke leerlingen nemen deel? Welk onderdeel (horeca, media, sport, art, etc.) kiezen ze, bij welke aanbieder, in welke periode?
  2. Welke competenties ontwikkelen ze en welk certificaat ontvangen jongeren? 
  3. Hoe is de mentale en sociale ontwikkelingen van de jongeren in de lokale PA trajecten aan het begin, halverwege en aan het einde van het programma? Aspecten als tevredenheid, persoonlijke ontwikkeling, de werkzame elementen, knelpunten en succesfactoren zijn daarbij aan de orde. 
  4. Hoe verloopt het proces van de benodigde lokale samenwerking? Ook hierbij zijn aspecten als de werkzame elementen, knelpunten en succesfactoren aan de orde.

Doelgroep 

Jongeren van 14 tot 25 jaar met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke beperking, chronische aandoening en/of gedragsproblematiek. 

Regio

Landelijk

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Het project is gericht op de doelgroep jongeren met een beperking. Dit zijn jongeren met een visuele, auditieve, motorische, verstandelijke beperking, chronische aandoeningen en/of gedragsproblematiek. Van deze groep bezoeken 66.225 jongeren met een beperking 392 scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO) en ca. 20.000 jongeren volgen Passend Onderwijs.Uit onderzoek is bekend dat kinderen/jongeren met een beperking, vergeleken bij hun leeftijdsgenoten zonder beperking, achterstanden hebben in participatie bij leren/werken,vrijetijd, gezondheid. De oorzaken daarvoor zijn verschillend of een combinatie van factoren, kunnen persoonlijk van aard zijn, kwaliteit van de begeleiding betreffen, gebrek aan vervoer of de kosten die er mee gemoeid zijn. Het reguliere vrijetijdsaanbod is vaak onvoldoende toegankelijk, laagdrempelig.Voeg daarbij onbekendheid met aanbod,de organisatie,het verschil in deelname is verklaard.Daardoor nemen jongeren met een beperking niet vanzelfsprekend deel aan activiteiten in hun vrijeijd. Vrijetijd biedt met spor/cultuur activiteiten een aantrekkelijke gelegenheid voor ontmoeting,én biedt de gelegenheid als vrijwilliger van betekenis te zijn voor een gemeenschap,daarvan te leren over wie ben ik en wat zijn mijn drijfveren.Gebrek aan deelname van jongeren met een beperking betekent dat hun contacten met valide jongeren,envise versa minder vanzelfsprekend zijn. Actieve participatie in verenigingsverband is een cruciaal bindmiddel voor betrokkenheid,vaak een 1e leerschool voor maatschappelijke waardecreatie. Zowel het meedoen aan activiteiten als het helpen organiseren vormen het voorportaal van maatschappelijke waardecreatie. Special Heroes Nederland (SHNL) ervaart dat deze jongeren ook vaardigheden,het zelfvertrouwen missen om te helpen organiseren.Met training van vaardigheden & werken aan zelfvertrouwen is het mogelijk dat jongeren met beperking actief participeren. SHNL wil in samenwerking met partners in lokale netwerken proeftuinen opzetten waarbij jongeren met een beperking gestimuleerd worden zich,samen met jongeren zonder beperking,maatschappelijk in te zetten bij organisaties die aanbod hebben voor jongeren in de vrijetijd.Jongeren kiezen voor sport,cultuur,scouting,of verenigingen in natuur en milieu,etc. Het “Ik ben P.A.”-programma nodigt jongeren met een beperking uit te ervaren hoe het is maatschappelijk van toegevoegde waarde te zijn door als vrijwilliger voor anderen of een organisatie, lokaal, van betekenis te zijn. P.A. (professional assistent)is een maatwerkprogramma voor MDt,waarin professionele begeleiding en praktijkgericht leren duurzaam geborgd worden in een lokaal netwerk van betrokkenen,en nodigt jongeren met een beperking uit,al dan niet samen met jongeren zonder beperking,tot maatschappelijke waarde creatie. In 2016 zijn op VSO scholen in Gelderland de eerste pilots van Ik ben P.A."gestart.In het programma werkt de jongere stapsgewijs toe naar vrijwilligerstaken in de eigen vereniging. De proeftuin heeft het label Ik ben P.A, jongeren zijn trots om te kunnen zeggen ik ben P.A. Het label vertegenwoordigt voor jongeren het gevoel dat ze mee doen,serieus genomen worden,kunnen laten zien dat zij willen bijdragen aan een betere wereld.Het Ik ben P.A. programma is extra-curriculair en start afhankelijk van de lokale situatie op school of vereniging. Ik ben P.A.-MDt duurt een half jaar. In 7 bijeenkomsten worden de jongeren voorbereid door een begeleider die de jongeren kennen.Dat kan bv een leerkracht uit hun schooltijd,trainer van de club, buurtsport-/cultuurcoach zijn.De MDt kent de volgende elementen: •werving van jongeren tot 19 jaar loopt via scholen (VSO/PrO/Passend Onderwijs),en via gemeenten/ vrijetijdsaanbieders voor jongeren vanaf 19 jaar. •Jongeren melden zich aan voor Ik ben P.A.,bepalen in een intakegesprek(ken) hun wensen voor de MDt. •de intake:jongeren brengen in beeld wat hun interesses, mogelijkheden,ontwikkelvragen zijn en in welke context de jongere een bijdrage wil leveren,wat daar voor nodig is. Het is de eerste stap waarin jongere leren:wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik betekenen in relatie tot anderen en de samenleving. •De jongeren kiezen een richting voor de MDt (activiteitenbegeleiden-bv Sport PA,koken-Horeca PA, communicatie-Media PA, aanbod bedenken,drempels wegnemen etc.) •in 7 bijeenkomsten is aandacht voor presenteren,omgaan met nieuwe contacten en tegenslag initiatief nemen,plannen- organiseren,samenwerken-overleggen,materialen-middelen kiezen,leren gebruiken.Daarna maakt de jongere de stap naar de praktijk (vrijetijdsaanbieder). •jongeren ontvangen na afloop een certificaat, waarin de verworven vaardigheden, het resultaat en de rol van de jongere worden beschreven. Het netwerk realiseert in samenwerking met jongeren de gelegenheid dat zij zich maatschappelijk manifesteren, en organisaties leren zich in dit traject meer maatschappelijk te ontwikkelen,en is een duurzame basis voor het slagen van de MDt.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001101
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Mannen
Verantwoordelijke organisatie:
Special Heroes